Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-67
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 1
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka nadmiernego zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa wielkopolskiego

Autorzy: Aldona Standar

Agnieszka Kozera
Słowa kluczowe: analiza dyskryminacyjna bezpieczeństwo finansowe gminy zadłużenie
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (805-818)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest próba oceny ryzyka nadmiernego zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie województwa wielkopolskiego. Nadmierne zadłużenie JST stanowi zagrożenie dla ich stabilnego funkcjonowania, ale także dla stabilności finansowej całego sektora finansów publicznych. Z uwagi na ważność kwestii bezpieczeństwa finansowego podmiotów sektora samorządowego, niezbędne wydaje się prowadzenie badań mających na celu dostarczanie informacji o czynnikach ryzyka dla jego stabilności, w tym czynników finansowych ryzyka nadmiernego zadłużenia. W tym celu zbudowano model dyskryminacyjny, który umożliwia prognozowanie zagrożenia nadmiernego zadłużenia samorządów gminnych. Przeprowadzone badania wykazały, że nadmiernym zadłużeniem w województwie wielkopolskim zagrożone są przede wszystkim gminy wyróżniające się wyższą samodzielnością finansową i jednocześnie inwestujące w swój rozwój społeczno-gospodarczy poprzez pozyskiwanie środków pieniężnych z UE na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dylewski M. (2013). Model bezpiecznego poziomu zadłużania jednostki samorządu terytorialnego w warunkach przewidywanej zmienności otoczenia. W: E. Denek, M. Dylewski (red.), Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej. Warszawa: Difin.
2.Filipiak B. (2011). Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne. Warszawa: Difin.
3.Filipiak B. (2013). Przesłanki dokonania oceny samorządowego długu publicznego na tle podejścia badawczego. W: E. Denek, M. Dylewski (red.), Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej. Warszawa: Difin.
4.Gonet W. (2013). Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin.
5.Hadasik D. (1998). Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu seria II, 153.
6.Hamrol M., Czajka B., Piechocki M. (2004). Upadłość przedsiębiorstwa – model analizy dyskryminacyjnej. Przegląd Organizacji, 6.
7.Hołda A. (2006). Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
8.Jastrzębska M. (2009). Zarzadzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolter Kluwer Business.
9.Kata R. (2012). Ryzyko finansowe w działalności jednostek samorządu terytorialnego – metody oceny. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 97.
10.Matuszak M. (2001). Upadki polskich przedsiębiorstw w latach 1990–2000. Wybrane problemy i wyniki badań prowadzonych w sądach gospodarczych. W: B. Godziszewski, M. Hoffer, M.J. Stankiewicz (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków. Toruń.
11.Mączyńska E., Zawadzki M. (2006). Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw. Ekonomista, 2.
12.Panek T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
13.Pluskota P. (2008). Ewolucja roli instytucji finansowych we wspieraniu potrzeb kapitałowych jednostek samorządu terytorialnego a kompleksowość obsługi. W: B. Filipiak, S. Flajerski (red.), Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa: CeDeWu Platinum.
14.Poniatowicz M. (2005). Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
15.Raczkowski K. (2014). Bezpieczeństwo finansowe. W: J. Płaczek (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie. Warszawa: Difin.
16.Standar A. (2012). Wpływ zadłużenia gmin województwa wielkopolskiego na realizację inwestycji. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, 24, 237–245.
17.Standar A. (2013). Ocena poziomu zadłużenia gmin województwa wielkopolskiego po akcesji do Unii Europejskiej. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 9 (58), 479–490.
18.Stanisz A. (2006). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA.PL na przykładzie z medycyny. T. III. Kraków: Wydawnictwo StatSoft Polska.
19.Świecka B. (2009). Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny – skutki – przeciwdziałanie. Warszawa: Difin.
20.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
21.Wiśniewski M. (2009). Analiza dyskryminacyjna w szacowaniu ocen wiarygodności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego – przegląd badań i próba aplikacji w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 124.
22.Wiśniewski M. (2011). Ocena zdolności kredytowej gminy. Warszawa: Difin.
23.Wysocki F., Kozera A. (2012). Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka upadłości przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4 (26).
24.Zadłużenie sektora finansów publicznych I kw. 2015 (2015). Ministerstwo Finansów. Warszawa. Pobrano z: www.finanse.mf.gov.pl (10.04.2016).