Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-62
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 1
Innowacyjność prowadząca do efektywności polskich wspólnot samorządowych. Studium przypadku: makroregion północny oraz północno-zachodni

Rok wydania:2016
Liczba stron:21 (737-757)
Słowa kluczowe: innowacyjność rozwój region
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Iwona Koza

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza aspektów dotyczących efektywności oraz innowacyjności polskich miast grodzkich na tle wyników osiąganych przez polskie makroregiony oraz kraje Unii Europejskiej. Obszarem badawczym niniejszego artykułu będzie makroregion północny i północno-zachodni. Dobrane będzie narzędzie badawcze złożone z zestawu indeksów statystycznych. Zaprezentowane będą także przykłady głównych miast grodzkich wchodzących w skład badanego obszaru. Tu za źródło informacji służyć będą strategie rozwoju omawianych miast. Zwieńczenie treści artykułu stanowić będą wnioski, aplikacja których będzie mogła posłużyć dla dalszej polityki regionalnej w badanych wspólnotach samorządowych. Regionalne badania naukowe, wiedza i innowacyjność zależą od wielu czynników – kultury biznesu, umiejętności pracowników, edukacji i instytucji szkoleniowych, usług wspierających innowacje, mechanizmów transferu technologii, regionalnej infrastruktury, mobilności naukowców, źródeł finansowania i potencjału twórczego. Polska, pod względem wartości PKB per capita wyrażonej w parytecie siły nabywczej, w badanym okresie zajęła 10 miejsce pośród 28 krajów należących do Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o wspominane w analizach miasta wojewódzkie, starają się one kreatywnie i elastycznie radzić sobie z obciążeniami tak natury historycznej, jak i geograficznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biała księga obszarów metropolitalnych. (2013). Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
2.Błaszczuk D.J. (2008). Zarządzanie ryzykiem w świetle teorii kierowania. Zarządzanie Ryzykiem, 26.
3.Brol R., Raszkowski A. (2011). Problemy rozwoju regionalnego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
4.Cieślak M. (1997). Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Ciriaci D., Moncada P., Castello P., Voigt P. (2013). Innovation and job creation: a sustainable relation? Dokumenty robocze IPTS o działalności w zakresie badań naukowych, rozwoju i innowacji prowadzonej przez korporacje. Seria nr 1/2013. Komisja Europejska.
6.Conte A. (2014). Efficiency of R&D spending at national and regional level. Efektywność wydatków na szczeblu krajowym i regionalnym przeznaczonych na badania naukowe i rozwój. Wspólne Centrum Badawcze.
7.Dolnicki B. (2014). Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym. Warszawa: Wydawnictwo LEX.
8.Edwarczyk B. (2015). Rozwój obszarów metropolitalnych w świetle transformacji samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1990–2014. W: Polska – 25 lat samorządu terytorialnego. Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, z. 3.
9.Eurostat (2015). Statistical books. Eurostat regional yearbook 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7018888/KS-HA-15-001-EN-N.pdf/6f0d4095-5e7a-4aab-af28-d255e2bcb395.
10.Eurostat (2015). Statistical books. Key figures on Europe 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7072644/KS-EI-15-001-EN-N.pdf/318ee884-50d6-48f0-b086-4410da85d6b6.
11.Fedan R. (2013). Budowanie strategii wzrostu wartości przedsiębiorstw i regionów. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
12.Forlicz S. (2008). Metody ilościowe w ekonomii. Poznań: Wyższej Szkoły Bankowej.
13.Gawroński H. (2014). Zarządzanie publiczne w polskich samorządach terytorialnych. Elbląg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
14.Gollin M.A. (2008). Driving innovation. Londyn: Cambridge University Press.
15.Gonet W. (2006). Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego. Monografie i opracowania 543. Warszawa: Oficyna SGH.
16.Innovation Union Scoreboard – Country Profiles, ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-countries.zip.
17.Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów (2014). Badania naukowe i Innowacje jako źródło ponownego wzrostu gospodarczego /SWD/2014/181 final/, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1432400330995&uri=CELEX:52014DC0339.
18.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów (2014). For a European Industrial Renaissance (COM/2014/014 final), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52014DC0014.
19.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego
20.Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2012). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
21.Liszewski S. (2012). Geografia urbanistyczna. Warszawa.
22.Makieła Z. (2013). Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna. Warszawa: C.H. Beck.
23.Marciniak S. (2013). Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
24.Markowski T. (2008). Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego i lokalnego. W: Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
25.Ostrom E. (2008). Governing the commons: the evolution of institutions for collective action. New York: Cambridge University Press, Cambridge.
26.Owsiak S. (2005). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
27.Ponsard C. (1992). Ekonomiczna analiza przestrzenna. Poznań: AE w Poznaniu.
28.Porras J.I., Collins J. (1996). Building your company’s vision. Harvard Business Review, wrzesień–październik.
29.Raport OECD z 2011 r. (2011). Productivity and growth accounting.
30.Raport Polska 2011. Gospodarka – Społeczeństwo – Regiony czy Raport o stanie przestrzennego zagospodarowania kraju „Polska przestrzeń”.
31.Regional Innovation Scoreboard (2014), http://bookshop.europa.eu/en/regional-innovation-scoreboard--2014-pbNBBC14001.
32.Rogoziński K., Panasiuk A. (2012). Zarządzanie organizacjami usługowymi. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
33.Sierpińska M., Jachna T. (1997). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
34.Sprawozdanie z 2013 r. na temat konkurencyjności Unii innowacji. SWD (2013) 505.
35.Staniłko J.F. (2016). Ostatni dzwonek. Gość Niedzielny. 7 II 2016.
36.Stępień J. (2015). W poszukiwaniu współczesnego kształtu samorządu terytorialnego. W: Polska – 25 lat samorządu terytorialnego. Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, z. 3.
37.Strahl D. (2006). Metody oceny rozwoju regionalnego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
38.Strategia rozwoju Gdańska, www.gdansk.pl/strategia.
39.Strategia rozwoju Olsztyna, https://www.olsztyn.eu/...strategiczne/strategia-rozwoju-miasta.html.
40.Strategia rozwoju Poznania, http://www.poznan.pl/mim/main/strategia-rozwoju-miasta-poznania-do-roku-2030- aktualizacja-2013,p,14886,26640,26644.html.
41.Strategia rozwoju Szczecina, www.szczecin.eu/sites/default/.../strategia_rozwoju_szczecina_2025.pdf.
42.Strategia rozwoju Torunia. http://www.torun.pl/pl/rozwoj/miejskie-programy-rozwojowe/strategia-rozwoju-miasta-torunia-do-roku-2020.
43.Strategia rozwoju Zielonej Góry, bip.zielonagora.pl/45/Strategia_rozwoju_miasta.
44.Zeliaś A. (2000). Metody statystyczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
45.Zorska A. (2011). Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.