Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-59
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 1
Znaczenie subwencji oświatowej w finansowaniu zadań oświatowych w gminach

Autorzy: Paweł Galiński
Słowa kluczowe: subwencja oświata gmina
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (711-719)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia subwencji oświatowej w finansowaniu zadań oświatowych w gminach w Polsce. Metodologia badania – W artykule przeprowadzono analizę literatury oraz aktów prawnych oraz wykorzystano wskaźniki, które charakteryzują znaczenie omawianych kategorii budżetowych. W celu określenia wielkości tych mierników wykorzystano informacje zawarte w Banku Danych Lokalnych. Wynik – Przedstawiono kształtowanie się wysokości otrzymywanej przez gminy (bez miast na prawach powiatu) subwencji oświatowej na tle dokonywanych tam wydatków na zadania oświatowe. Wskazano również na pewne nieprawidłowości określania tej subwencji, które mogą wynikać z niewystarczających jej środków na finansowanie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w gminach. Oryginalność/wartość – Zidentyfikowano uwarunkowania znaczenia subwencji oświatowej na tle wydatków na zadania oświatowe, które realizowane są przez gminy w Polsce. Stąd przeprowadzone badanie może być wykorzystywane w procesie dokonywania modyfikacji finansowania oświaty w Polsce bądź jako benchmark w ocenie tej problematyki w gminie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2016 (2015). Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
2.Anannikova L., Suchecka J. (2014). Szkoły mają oddać subwencję dla niepełnosprawnych. Gazeta Wyborcza, 285.
3.Bank Danych Lokalnych (2016). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
4.Czechowicz E. (2014). Struktura oświaty w jst a otrzymywana subwencja. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. Pobrano z: http://www.ore.edu.pl/materiay-do-pobrania-85916/category/162-zarzdzanie-owiat-ii?download=2751:struktura-owiaty-w-jst-a-otrzymywana-subwencja&start=60.
5.Grabek A. (2014). Oświata coraz droższa. Rzeczpospolita, 132.
6.Herczyński J., Gorzelak-Siwińska J. (2010). Administracyjna waga wiejska w algorytmie podziału subwencji oświatowej. Raport dla Ośrodka Rozwoju Edukacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Warszawa.
7.Informacja o wynikach kontroli gromadzenia danych o szkołach specjalnych w systemie informacji oświatowej. Nr ewid. 124/2011/P11158/LPO (2011). Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
8.Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego. Nr ewid. 92/2015/P/15/001/KAP (2015). Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
9.Klawenek A. (2008). System finansowania zadań oświatowych – wybrane zagadnienia. Kontrola Państwowa, nr specjalny (1).
10.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (1997). Dz.U. nr 78 poz. 483.
11.Kurzyna-Chmiel D. (2013). Oświata jako zadanie publiczne. Warszawa: Wolters Kluwer.
12.Kurzyna-Chmiel D. (2009). Podstawy prawne i organizacyjne oświaty: Prawo oświatowe w zarysie. Warszawa: Wolters Kluwer.
13.Lachiewicz W., Pawlikowska A. (2015). Ustalenie wysokości dotacji oświatowej. W: P. Ciszewski, W. Lachiewicz, B. Jakacka, L. Lipiec-Warzecha, A. Pawlikowska (red.), Dotacje oświatowe. Warszawa: C.H. Beck.
14.Levitas A., Herczyński J. (2012). Decentralizacja oświaty w Polsce w latach 1990–1999: tworzenie systemu. W: M. Herbst (red.), Decentralizacja oświaty. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
15.Maćkowiak E. (2015). Zasady finansowania oświaty przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Tychy. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 1930.
16.Ofiarski S. (2012). Dochody budżetu j.s.t. z subwencji. W: C. Kosikowski, J.M. Salachna (red.), Finanse samorządowe: 580 pytań i odpowiedzi. Warszawa: Wolters Kluwer.
17.Przybycień P. (2010). Realizacja zadań gminy w zakresie oświaty na przykładzie Osieka Jasielskiego w latach 2007–2010. W: J. Gajda (red.), Studencka Konferencja Naukowa nr 2. Rzeszów–Przemyśl: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji.
18.Przyczyny zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej wynikające z kontroli Urzędów Kontroli Skarbowej przeprowadzonych za lata 2009–2012 (2014). Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pobrano z: http://wartowiedziec.org/attachments/article/22665/przyczyny%20zwrotu%20subwencji%20UKS%202009-2012.pdf.
19.Realizacja wybranych dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w latach 2011–2013, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych w celu zmniejszenia zadłużenia, I/14/002 (2014). Zielona Góra: Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Zielonej Górze.
20.Smołkowska U. (2010). Wydatki na oświatę i wychowanie w budżetach jednostek samorządu terytorialnego w latach 2004–2008. Studia Biura Analiz Sejmowych, 2.
21.Świrska A. (2008). Subwencje jako źródło dochodów gminy. Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 65.
22.Tomczak A. (2008). Finansowanie zadań oświatowych. Kontrola Państwowa, nr specjalny (1).
23.Ulatowski W. (2014). Zadłużenie miast na prawach powiatu w latach 1999–2004. Finanse Komunalne, 10.
24.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (2009). Dz.U. nr 157 poz. 1240 ze zm.
25.Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (2003). Dz.U. nr 203 poz. 1966 ze zm.
26.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (1991). Dz.U. nr 95 poz. 425 ze zm.
27.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (1990). Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm.
28.Uzasadnienie do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 (2015). Ministerstwo Edukacji Narodowej.