Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-37
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 1
Klasyczne metody wyceny opcji realnych a dwukrotna symulacja Monte Carlo – analiza założeń

Autorzy: Marcin Pawlak
Słowa kluczowe: opcje realne inwestycje wycena opcje finansowe dwukrotna symulacja Monte Carlo
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (437-445)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie różnic w założeniach metod stosowanych do wyceny opcji realnych. We wstępie zawarto przegląd dotychczasowej praktyki wyceny opcji realnych, a następnie zaprezentowano koncepcję dwukrotnej symulacji Monte Carlo. Następnie poprzez zestawienie klasycznych metod wyceny, a więc modelu Blacka-Scholesa, metod opartych na drzewach dwumianowych oraz symulacji Monte Carlo z dwukrotną symulacją Monte Carlo (2MC) dokonano porównania tych metod. Założenia podzielono na cztery obszary, które będą dotyczyły: podstawowych założeń, parametrów wyceny, analizy wykonania opcji, a także praktycznego zastosowania. Zweryfikowano także brzmiącą następująco hipotezę: dwukrotna symulacja Monte Carlo jest lepiej dopasowana do sytuacji występujących w projektach inwestycyjnych zawierających elastyczność decyzyjną niż klasyczne metody wyceny opcji realnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Black F., Scholes M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy, 81, 637–654.
2.Bodie Z., Kane A., Marcus A.J. (2008). Investments (7th ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.
3.Borison A. (2005). Real Options Analysis: Where are the Emperor’s Clothes? Journal of Applied Corporate Finance, 17 (2), 17–31.
4.Bowman E.H., Moskowitz G.T. (2001). Real Options Analysis and Strategic Decision Making. Organization Science, 12 (6), 772–777.
5.Copeland T., Antikarov V. (2001). Real Options: a Practitioner’s Guide. New York: Texere.
6.Coff R.W., Laverty K.J. (2001). Real Options on Knowledge Assets: Panacea or Pandora’s Box? Business Horizons, 73–75.
7.Cox J.C., Ross S., Rubinstein M. (1979). Option pricing: A simplified approach. Journal of Financial Economics, 7 (3), 229–263.
8.Dayananda D. (2002). Capital Budgeting: Financial Appraisal of Investment Projects. Cambridge University Press.
9.Gamba A. (2003). Real Options Valuation: A Monte Carlo Approach. Faculty of Management, University of Calgary WP No. 2002/3. EFA 2002 Berlin Meetings Presented Paper. Pobrano z: http://ssrn.com/abstract=302613.
10.Gentry R.J. (2006). Aspirations and Real Options: A Behavioral Theory of Strategic Decision Making. A dissertation presented to the graduate school of the University of Florida in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy.
11.Jajuga K., Jajuga T. (1998). Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Kotzé A.A. (2001). Certain Uncertain Volatility Constantly. Pobrano z: www.quantonline.co.za/documents/Volatility2Vol.pdf.
13.Mizerka J. (2010). Opcje rzeczywiste (rzeczowe, realne) jako metoda oceny efektywności inwestycji w warunkach niepewności (ryzyka). Bank i Kredyt, 4, 1–30.
14.Mizerka J. (2005). Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywności inwestycji. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
15.Myers S.C. (2001). Finance Theory and Financial Strategy. W: E.S. Schwartz, L. Trigeorgis (red.), Real Options and Investment under Uncertainty, s. 19–32. Cambridge–London: MIT Press.
16.Pawlak M. (2011). Podstawowe metody szacowania zmienności do wyceny opcji realnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego, 639, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 37, 287–297.
17.Trigeorgis L. (2000). Option-Pricing Theory and Financial Options Applications. W: Real Options: Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation, s. 69–120. Cambridge–London: MIT Press.
18.Wiśniewski T. (2008). Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
19.Ziarkowski R. (2004). Opcje rzeczowe oraz ich zastosowanie w formułowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.