Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-33
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 1
Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwie

Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (385-396)
Słowa kluczowe: źródła kapitału struktura kapitału determinanty struktury kapitału
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Sylwia Bętkowska

Abstrakt

Cel – Celem opracowania jest prezentacja oraz ukazanie zależności i uwarunkowań zachodzących w obszarze determinant struktury kapitałowej wraz z ich odniesieniem do efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa. W artykule zaakcentowano również znaczenie kategorii kapitału i różnych podejść w rozumieniu pojęcia struktury kapitałowej. Metodologia badania – Artykuł koncentruje się na przeglądzie literatury przedmiotu i ukazaniu zależności zachodzących w obszarze determinant struktury kapitałowej. Wynik – Efektem niniejszego opracowania jest zaakcentowanie kwestii istoty oraz ukazanie zależności w obszarze determinant struktury kapitałowej, stanowiącej niezwykle ważny czynnik w toku finansowania działalności przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość – Artykuł eksponuje zależności pomiędzy problemami cząstkowymi wpisującymi się w zagadnienia kształtowania struktury kapitału. Zwrócono zatem uwagę na czynniki oddziałujące na strukturę kapitału, bowiem w literaturze przedmiotu bardzo wiele mówi się o źródłach kapitału, ich klasyfikacji, metodach pozyskiwania i prowadzenia rachunku ekonomicznego, natomiast aspekty związane z kształtowaniem tejże struktury traktowane są niejako drugoplanowo.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barowicz M. (2013). Determinanty struktury kapitałowej w teorii cyklu życia przedsiębiorstwa. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 5 (760).
2.Bętkowska S. (2013). Wykorzystanie deterministycznego modelu wzrostu wartości przedsiębiorstwa w ocenie procesów kreowania wartości. Przegląd Organizacji, 5.
3.Bliss C.J. (1975). Capital Theory and the Distribution of Income. North-Holland Publishing Company, Amsterdam- Oxford. New York: American Elsevier Publishing Oo., Inc.
4.Borowiecki R., Czaja J., Jaki A. (1998). Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie. Zagadnienia wybrane. Warszawa–Kraków: TNOiK.
5.Dudycz T. (1998). Analiza czynników kształtujących ryzyko wewnętrzne (własne) przedsiębiorstwa. W: J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Tom 2. Łódź: KAiSP UŁ.
6.Gajdka J. (2002). Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
7.Gostkowska-Drzewicka M. (2013). Struktura finansowania przedsiębiorstw deweloperskich. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 8 (763).
8.Grzywacz J. (2012). Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
9.Jaki A. (2012). Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – seria specjalna „Monografie”, nr 215, Kraków: Wydawnictwo UEK.
10.Jaki A. (2005). Pomiar efektywności w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwa. W: R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki. Warszawa–Kraków: AE w Krakowie – TNOiK.
11.Janasz W. (2007). Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa. W: K. Janasz, W. Janasz, J. Wiśniewska (red.), Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin.
12.Jerzemowska M. (1999). Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Kowalik M. (2013). Determinanty struktury długu przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, 2.
14.Megginsosn T.E., Weston J.F. (1997). Corporate Finance Theory. New York: Addison-Wesley.
15.Michalski G. (2004). Leksykon zarządzania finansami. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
16.Prędkiewicz K., Prędkiewicz P. (2014). Wybrane determinanty struktury kapitału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 802. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65.
17.Rappaport A. (1999). Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora. Warszawa: WIG-Press.
18.Stradomski M. (2004). Zarządzanie strukturą zadłużenie przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
19.Suszyński C., Walczuk D. (2001). Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w transakcjach finansowanych długiem. W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu. Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Gdańskiego, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
20.Titman S., Wessels R. (1988). The Determinants of Capital Structure Choice. Journal of Finance, 43.
21.Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.), Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037.
22.Wielka Encyklopedia PWN – T. 13 (2003). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.