Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-22
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 1
Wielkość zatrudnienia a wyniki ekonomiczno-finansowe spółdzielni mleczarskich

Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (265-276)
Słowa kluczowe: spółdzielnie mleczarskie wielkość zatrudnienia efektywność działalności
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Mirosław Wasilewski

Marzena Ganc

Abstrakt

Cel – W opracowaniu określono efektywność działalności spółdzielni mleczarskich w zależności od wielkości zatrudnienia. Metodologia badania – Do badań w ybrano w sposób celowy 84 spółdzielni mleczarskich, położonych na terytorium Polski, które nieprzerwanie publikowały sprawozdania finansowe. Zgromadzono dane empiryczne za okres badawczy 2009–2014. Badane spółdzielnie podzielono na grupy według kryterium wielkości zatrudnienia. Ponadto określono w każdej z wyodrębnionych grup wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Przyjętą próbę badawczą można uznać za „quasi reprezentatywną”, z uwagi na niewielki udział w rynku pozostałych obiektów populacji. Wynik – Spółdzielnie mleczarskie bez względu na wielkość zatrudnienia charakteryzowały się niskim poziomem rentowności majątku oraz funduszu własnego. Ponadto utrzymywały korzystny poziom wskaźników płynności finansowej oraz sprawności gospodarowania. Niski poziom zyskowności jest uzasadniony specyfiką działalności spółdzielczej formy gospodarowania, która charakteryzuje się maksymalizacją korzyści dla swoich członków, a nie wyników finansowych. Oryginalność/wartość – Nie przeprowadzono dotychczas badań kondycji finansowej spółdzielni mleczarskich z uwzględnieniem kryterium wielkości zatrudnienia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarski L. (1994). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
2.Bień W. (2005). Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych. Warszawa: Difin.
3.Hill R. (2000). The case of the missing organizations: co-operatives and the textbooks. The Journal of Economic Education, 31 (3).
4.Kalmi P. (2007). The disappearance of cooperatives from economic textbooks. Cambridge Journal of Economics, 31.
5.Mering T. (2011). Polityka społeczna Unii Europejskiej w traktacie lizbońskim i Strategii Europa 2020. Nowa „przestrzeń społeczna” (l’espace sociale) dla Unii? Zeszyt Dziedzinowy Nauki Społeczne, 1 (3).
6.Mering T. (2013). Spółdzielczość a polityka Unii Europejskiej w okresie kryzys finansowego i gospodarczego. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje. Kwartalnik Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, 20 (1).
7.Mierzwa D. (2011). The development and importance of cooperative companies in the national economy of the EU countries. W: S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Fundamentals of Management in Modern Small and Medium-Sized Enterprises. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
8.Nałęcz S., Konieczna J. (2011). Sektor spółdzielczy – główny pracodawca. W: Gospodarka społeczna w Polsce. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
9.Ostaszewski J. (1991). Ocena efektywności przedsiębiorstwa według standardów EWG. Warszawa: CIM.
10.Pietrzak M .(2012). Rola zasobów ludzkich w kształtowaniu wyników ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw w świetle przeglądu literatury i badań własnych. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 99.
11.Sieniawska K. (1998). Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Promar International.