Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.81-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2016 (81)
Struktura specjalizacji eksportowej a proces konwergencji państw Unii Europejskiej

Autorzy: Agnieszka Głodowska
Słowa kluczowe: specjalizacja eksportowa konwergencja sigma konwergencja beta Unia Europejska
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (79-89)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – W niniejszym artykule podejmuje się tematykę konwergencji państw UE w oparciu o analizę struktury specjalizacji eksportowej. Celem artykułu jest identyfikacja przewag komparatywnych w eksporcie państw UE z uwzględnieniem grup towarowych według stopnia zaawansowania technologicznego, a następnie ich analiza w kontekście konwergencji eksportowej, a pośrednio także technologicznej państw UE. Metodologia badania – Okres przyjęty do analizy to lata 1995–2014. Metoda badawcza wykorzystana w pracy to klasyczne miary konwergencji sigma i beta oparte na ujawnionych przewagach komparatywnych w eksporcie. Dane statystyczne wykorzystane w pracy pochodzą z bazy UNCTAD. Wynik – Wykazano, iż na obszarze Unii Europejskiej występuje duża rozbieżność specjalizacji eksportowej poszczególnych państw. Trudno mówić o procesie konwergencji. Występuje ona jedynie w przypadku jednej grupy towarowej, tzw. high tech – towary elektryczne i elektroniczne. Wyraźnie zwiększa się dyspersja rozkładu innych towarów z grupy high tech. Ten sam trend widoczny jest w eksporcie towarów motoryzacyjnych. W przypadku pozostałych badanych grup towarowych struktura specjalizacji eksportowej nie uległa zasadniczym zmianom. Oryginalność/wartość – Analiza zależności pomiędzy specjalizacją eksportową a konwergencją okazała się zasadna. Konwergencja ma kluczowe znaczenie dla procesu integracji europejskiej. Wnioski wynikające z badań mogą mieć charakter aplikacyjny.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Firszt, D. (2010). Niwelacja luki technologicznej względem krajów rozwiniętych jako jeden z wymiarów modernizacji polskiej gospodarki. W: M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, s. 225–233. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
2.Jabłoński, Ł. (2012). Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza. Warszawa: C.H. Beck.
3.Kubielas, S. (2009). Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
4.Laursen, K. (2000). Do Export and Technological Specialization Patterns Co-evolve in Terms of Convergence or Divergence? Evidence from 19 OECD Countries, 1971–1991. Evolutionary Economics, 10, 415–436.
5.United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD. Pobrano z: http://unctad.org/en/Pages/Statistics. aspx (luty–marzec 2016).
6.Zielińska-Głębocka, A. (2012). Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer