Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.81-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2016 (81)
Rozwój polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi z krajami Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji

Autorzy: Małgorzata Bułkowska
Słowa kluczowe: kraje trzecie Polska indeksy komplementarności produkty rolno-spożywcze handel zagraniczny
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (39-48)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest określenie dotychczasowych tendencji oraz perspektyw rozwoju wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi Polski z wybranymi krajami Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji. W artykule dokonano analizy strumieni handlowych Polski z wybranymi krajami, w tym zmian w strukturze geograficznej i towarowej oraz, korzystając z indeksów komplementarności, dokonano oceny dopasowania struktury podaży eksportowej Polski do struktury popytu importowego tych państw. Badania wykazały, że pomimo iż rola odbiorców spoza UE w polskim eksporcie rolno-spożywczym w ostatnich latach systematycznie się zwiększała, nadal mają one relatywnie niewielkie znaczenie, a handel z tymi krajami opiera się na mało zróżnicowanym asortymencie. Niskie wartości wskaźników komplementarności mogą jednak świadczyć o niewykorzystanych możliwościach sprzedaży polskiej żywności na badanych rynkach, a tym samym potwierdzać, że istnieją perspektywy dalszego rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, będących alternatywą dla rynku rosyjskiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ambroziak, Ł., Szczepaniak, I. (2014). Skutki rosyjskiego embarga na import produktów rolno-spożywczych. Przemysł Spożywczy, 9, 2–8. http://wits.worldbank.org.
2.Kita, K. (2014). Konkurencyjność polskiego handlu rolno-spożywczego na rynkach krajów spoza Unii Europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3.Kita, K., Poczta, W. (2012). Stosunki handlowe Unii Europejskiej z krajami AKP w obszarze rynków produktów rolno-żywnościowych w latach 2000–2009. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1 (23), 49–60.
4.Misala, J. (2011). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Warszawa: PWE.
5.Szczepaniak, I. (red.) (2014). Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5). Synteza. Warszawa: IERiGŻ – PIB.
6.Szczepaniak, I. (red.) (2015). Konkurencyjność polskich producentów żywności i jej determinanty (1). Warszawa: IERiGŻ – PIB.