Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/1-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016 (80) cz. 1
System pomiaru dokonań. Diagnoza rozwiązań stosowanych w polskich przedsiębiorstwach

Autorzy: Wanda Skoczylas

Andrzej Niemiec
Słowa kluczowe: zarządzanie strategiczne system pomiaru dokonań
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (149-162)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – prezentacja wyników przeprowadzonej diagnozy stosowanych rozwiązań w zakresie systemu pomiaru dokonań, ocena poziomu ich zaawansowania i zgodności z potrzebami zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa. Metodologia badania – badanie ankietowe zrealizowane metodą CATI w roku 2012 i 2014 na próbie 300 przedsiębiorstw każde, dobranych w sposób nieproporcjonalny z bazy REGON. W celu zapewnienia reprezentatywności przeprowadzonego badania opracowane zostały wagi analityczne pozwalające odnieść wyniki przeprowadzonego badania na ogół polskich przedsiębiorstw. Wyniki przeprowadzonego badania zostały opracowane statystycznie. Wynik – diagnoza stosowanych rozwiązań w systemie pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach polskich i ich ocena z punktu widzenia poziomu ich zaawansowania oraz potrzeb w zakresie zarządzania strategicznego umożliwia charakterystykę systemów funkcjonujących w Polsce. Zauważono występowanie luki pomiędzy stosowanymi rozwiązaniami pomiaru dokonań w praktyce przedsiębiorstw polskich a tymi, które proponowane są w teorii, czy opisywanymi w ramach najlepszych praktyk. Najistotniejszą różnicą jest między innymi koncentracja podmiotów na czynnikach finansowych, które często nie są powiązane ze strategią jednostki. Oryginalność/wartość – przedstawione w artykule wyniki badania systemu pomiaru dokonań są kompleksowym opracowaniem, ponieważ uwzględniono w nim i poddano ocenie pełen zestaw cech określających system pomiaru dokonań. Przyjęte wagi analityczne pozwoliły odnieść wyniki przeprowadzonego badania na ogół polskich przedsiębiorstw, co nadaje im szerszy, krajowy wymiar.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z 22.10.2014 zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu
2.do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre
3.duże jednostki oraz grupy. Dz.Urz. UE L 330/1 (15.11.2014).
4.Haffer, R. (2011). Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw. W poszukiwaniu
5.doskonałości biznesowej. Toruń: Wyd. Naukowe UMK.
6.Franco-Santos, M., Lucianetti, L., Bourne, M. (2012). Contemporary Performance Measurement Systems: A Review
7.of Their Consequences and a Framework for Research. Management Accounting Research, 23, 79–119.
8.Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2001). Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Warszawa:
9.PWN.