Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/1-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016 (80) cz. 1
Sponsoring w księgach rachunkowych jednostki gospodarczej

Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (9-20)
Słowa kluczowe: sponsoring jednostka gospodarcza umowa sponsoringowa
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Anna Buczkowska

Anna Zbaraszewska

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest przedstawienie istoty sponsoringu, wskazanie sposobu ujmowania operacji dotyczących sponsoringu w księgach rachunkowych stron umowy sponsoringowej. Metodologia badania – w opracowaniu wykorzystano metodę analizy źródeł i dokumentów. Wynik – w opracowaniu wykazano, że od rodzaju umowy sponsoringowej uzależniony jest sposób ewidencji operacji w księgach rachunkowych sponsora i sponsorowanego. Oryginalność/wartość – przedstawione w niniejszym artykule treści stanowią syntetyczny opis istoty i zakresu sponsoringu oraz sposobu ujęcia operacji gospodarczych związanych ze sponsoringiem w księgach rachunkowych stron umowy sponsoringowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Collard, J. (2000). Sponsoring. Public relations w praktyce. Kraków: Wyd. PSB.
2.Buczkowska, A. (2007). Sponsoring. W: K. Czubakowska (red.), Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości
3.(s. 240–250). Warszawa: PWE.
4.Datko, M. (2003). Sponsoring: strategia, promocja, komunikacja. Poznań: Wyd. WSKiZ.
5.Datko, M. (2012). Sponsoring klucz nowoczesnego marketingu. Warszawa: Placet.
6.Goldmann, K. (2001). Sponsoring – ujęcie podatkowe i księgowe. Serwis FK, 48, 2–13.
7.Jankowska, U. (2005). Podatkowe aspekty sponsoringu. Ekspert Księgowy, 5, 3.
8.Mękal, N. Sponsoring finansowy w świetle podatku dochodowego i VAT. Pobrane z: www.pkfpolska.pl (4.04.2016).
9.Sawicki, K. (2001). Polityka bilansowa jako narzędzie zarządzania firmą. W: K. Sawicki (red.), Polityka bilansowa
10.i analiza finansowa, nowoczesne instrumenty zarządzania firmą (s. 10). Wrocław: Ekspert.
11.Sponsoring – księgi rachunkowe, interpretacje urzędowe, orzecznictwo. (2014). Poradnik Gazety Prawnej, 43 (857),
12.6–16.
13.Stecki, L. (2000). Sponsoring. Toruń: TNOIK.
14.Sznajder, A. (1997). Sponsoring, czyli jak promować firmę wspierając innych. Warszawa: Business Press.
15.Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2000, nr 14, poz. 176, z późn. zm.
16.Ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2000, nr 54, poz. 654, z późn. zm.
17.Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
18.Ustawa z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług. Dz.U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.