Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/2-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 2
Finansowanie wewnętrzne małych przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego

Autorzy: Magdalena Mądra-Sawicka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: finansowanie wewnętrzne małe przedsiębiorstwa sektor przetwórstwa spożywczego
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (121-134)
Klasyfikacja JEL: G31 Q12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem badań była ocena poziomu i struktury finansowania wewnętrznego w małych przedsiębiorstwach sektora przetwórstwa spożywczego. Metodologia badania – badania przeprowadzono na podstawie danych z formularza F-02 GUS dotyczącego przedsiębiorstw niefinansowych. Do badanej próby zakwalifikowano przedsiębiorstwa z działu PKD 10.0 i 11.0 w okresie badawczym 2010–2015. Wyniki badań przedsiębiorstw małych zestawiono z wielkościami średnimi dla badanych zmiennych w wybranej branży. Poziom finansowania wewnętrznego został określony na podstawie wielkości zysku netto, amortyzacji, środków pozyskanych ze sprzedaży majątku oraz z tytułu poprawy gospodarowania kapitałem. Wynik – w badanym okresie największe znaczenie w finansowaniu wewnętrznym małych przedsiębiorstw należał do zysku netto i amortyzacji, które łącznie stanowiły udział 81,5% dostępnych środków. W małych przedsiębiorstwach w porównaniu do wielkości średnich w badanej branży wyższy poziom zysku netto oraz rentowności sprzedaży oddziaływał słabiej na wzrost wielkości finansowania wewnętrznego. W przypadku poziomu zadłużenia w małych podmiotach wzrost tej zmiennej przyczyniał się w mniejszym zakresie do ograniczania finansowania wewnętrznego w porównaniu do wielkości średnich dla badanych przedsiębiorstw. Oryginalność/wartość – przeprowadzone badania pozwalają na identyfikację roli samofinansowania w podejmowanych decyzjach w zakresie kształtowania struktury kapitału małych przedsiębiorstw na tle badanej branży.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abor, J. (2007). Debt Policy and Performance of SMEs: Evidence from Ghanaian and South African Firms. The Journal of Risk Finance, 8 (4), 364–379.
2.Bannier, C.E., Zahn, S. (2012). Are SMEs Large Firms in Miniature? Evidence from the Growth of German SMEs. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 17 (2), 220–248.
3.Bartholdy, J., Mateus, C., Olson, D. (2015). Do Portuguese Private Firms Follow Pecking Order Financing? The European Journal of Finance, 21 (10–11), 848–866.
4.Bartkiewicz, P., Blanke-Ławniczak, K., Szczepański, M. (2007). Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania. Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej.
5.Barton, S.L., Hill, N.C., Srinivasan, S. (1989). An Empirical Test of Stakeholder Theory Predictions of Capital. Financial Management, 18 (1), 36–44.
6.Bevan, A.A., Danbolt, J. (2002). Capital Structure and It Determinants in the United Kingdom – A De-compositional Analysis. Applied Financial Economics, 12 (3), 159–170.
7.Bhagat, S., Moyen, N., Suh, I. (2005). Investment and Internal Funds of Distressed Firms. Journal of Corporate Finance, 11 (3), 449–472.
8.Bottazzi, G., Secchi, A., Tamagni, F. (2014). Financial Constraints and Firm Dynamics. Small Business Economics,
9.42 (1), 99–116.
10.Carpenter, R.E., Petersen, B.C. (2002). Is the Growth of Small Firms Constrained by Internal Finance? Review of Economics and Statistics, 84 (2), 298–309.
11.Chay, J.B., Park, S.H., Kim, S., Suh, J. (2015). Financing Hierarchy: Evidence from Quantile Regression. Journal of Corporate Finance, 33, 147–163.
12.Chen, S.Y., Chen, L.J. (2011). Capital Structure Determinants: An Empirical Study in Taiwan. African Journal of Business Management, 5 (27), 10974–10983.
13.Coluzzi, C., Ferrando, A., Martinez-Carrascal, C. (2015). Financing Obstacles and Growth: An Analysis for Euro Area Non-financial Firms. The European Journal of Finance, 21 (10–11), 773–790.
14.Czarecki, J. (2007). Faktoring jako instrument finansowania działalności MSP. Warszawa: PWN.
15.Czerwinska-Kayzer, D. (2006). Alternatywne źródła finansowania długoterminowego w małych i średnich przedsiębiorstwach. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ekonomia, 5, 65–79.
16.Deloof, M. (2003). Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian Firms? Journal of Business Finance & Accounting, 30 (3/4), 573–587.
17.Diamond, D.W. (1989). Reputation Acquisition in Debt Markets. Journal of Political Economy, 97 (4), 828–862. Duliniec, A. (2011). Finanse przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty. Warszawa: PWE.
18.Duraj, J. (2000). Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE. Ezeoha, A.E. (2008). Firm Size and Corporate Financial-leverage Choice in a Developing Economy- Evidence from Nigeria. The Journal of Risk Finance, 9 (4), 351–364.
19.Franc-Dąbrowska, J. (2009a). Does Dividend Policy Follow the Capital Structure Theory? Managing Global Transitions, 7 (4), 367–382.
20.Franc-Dąbrowska, J. (2009b). Zysk zatrzymany a sytuacja finansowa przedsiębiorstw rolniczych. W: P. Szczepankowski (red.), Zarządzanie we współczesnych przedsiębiorstwach (s. 141–162). T. 2. Warszawa: Vizja.
21.Gorczyńska, M., Zaniecka, K. (2006). Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
22.Grabowska, M. (2010). Rola amortyzacji w kształtowaniu majątkowej strategii gospodarowania kapitałem zasobowym przedsiębiorstwa. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 236, 77–91.
23.Haynes, C.O.W. (2006). Acquisition of Additional Equity Capital by Small Firms – Findings from the National Survey of Small Business Finances. Small Business Economics, 27 (2–3), 157–168.
24.Hill, M.D., Kelly, G.W., Highfield, M.J. (2010). Net Operating Working Capital Behavior: A First Look. Financial Management, 39 (2), 783–805.
25.Horrigan, J.O. (1965). Some Empirical Bases of Financial Ratio Analysis. The Accounting Review, 40 (3), 558–568.
26.Hubbard, R.G. (1998). Capital Market Imperfections and Investment. Journal of Economic Literature, 36 (1), 193–225.
27.Iwin-Garzyńska, J. (2005). Kapitał amortyzacyjny w zarządzaniu finansami. Warszawa: PWE.
28.Jerzemowska, M., Hajduk, A. (2015). Wpływ rentowności przedsiębiorstwa na strukturę kapitału na przykładzie spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2 (938), 45–57.
29.Jędrzejczak-Gas, J. (2008). Samofinansowanie przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 2, 69–73.
30.Kamoto, S. (2014). Impacts of Internal Financing on Investment Decisions by Optimistic and Overconfident Managers. European Financial Management, 20 (1), 107–125.
31.Kołosowska, B., Tokarski, A., Tokarski, M., Chojnacka, E. (2006). Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
32.Koralun-Bereźnicka, J. (2008). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa: podstawy teoretyczne, przykłady, zadania. Gdynia: Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni.
33.Kusz, D. (2009). Procesy inwestycyjne w praktyce gospodarstw rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
34.Łukasik, G., Naczyński, D. (2015). Rola struktury kapitału w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa (elementy teorii, doświadczenia praktyki). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 112, 75–86.
35.Mac an Bhaird, C., Lucey, B. (2011). An Empirical Investigation of the Financial Growth Lifecycle. Journal of Small Business and Enterprise Development, 18 (4), 715–731.
36.Matejun, M., Szymańska, K. (2012). Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP. Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach. Warszawa: Difin.
37.Mazur, K. (2007). The Determinants of Capital Structure Choice: Evidence from Polish Companies. International Advances in EconomicResearch, 13, 495–514.
38.Mądra, M. (2010). Determinanty kapitału obrotowego netto w gospodarstwach rolniczych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Finanse Przedsiębiorstw, 98, 182–192.
39.Myers, S.C., Majluf, N. (1984). Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have, Journal of Financial Economics, 13, 187–221.
40.Panfil, M. (2008). Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków. Warszawa: Difin.
41.Richardson, F.M., Kane, G.D., Lobingier, P. (1998). The Impact of Recession on the Prediction of Corporate Failure. Journal of Business Finance and Accounting, 25, 167–186.
42.Sajnóg, A. (2016). Zarządzanie kapitałem własnym a rentowność giełdowych spółek notowanych na GPW we Frankfurcie nad Menem i GPW w Warszawie. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 4 (324), 89–108.
43.Skowronek-Mielczarek, A. (2005). Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. Warszawa: C.H. Beck.
44.Szczepankowski, P. (2004). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Podstawy teoretyczne, przykłady i zadania. Warszawa: Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego. Tokarski, A. (2007). Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw produkcyjnych. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
45.Waga, M. (2014). Źródła finansowania działalności MSP w kontekście ich sytuacji finansowej. Studia BAS, 1, 27–47.
46.Zarębski, S. (2009). Rola finansowania wewnętrznego działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. W: A. Bielawska (red.), Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (s. 145–164). Warszawa: C.H. Beck