Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-47
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Jakość w badaniach interpretatywnych rachunkowości zarządczej

Autorzy: Bożena Nadolna
Zachodniopomorski Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: jakość badań interpretatywnych metodologia rachunkowość zarządcza strategie podnoszenia jakości badań
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (487-497)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest ocena metodyki wybranego projektu badawczego rachunkowości zarządczej przy wykorzystaniu określonej strategii podnoszenia jakości badań interpretatywnych. Metodologia badania – Artykuł napisano na podstawie szerokiego przeglądu literatury przedmiotu. Zastosowano metodę analizy źródeł. Wynik – W artykule przedstawiono czynniki i instrumenty zwiększające jakość badań interpretatywnych oraz dokonano oceny strategii badawczej wybranego projektu rachunkowości zarządczej. Oryginalność/wartość – W literaturze polskiej brak jest publikacji dotyczących opracowań w zakresie identyfikowania determinantów rzetelności i wiarygodności badań interpretatywnych oraz instrumentów podnoszenia ich jakości w rachunkowości zarządczej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ahrens, T. (2008). Overcoming the Subjective–Objective Divide in Interpretive Management Accounting Research. Accounting, Organizations and Society, 33 (2–3), 292–297.
2.Ahrens, T., Chapman, Ch.S. (2007). Management Accounting as Practice. Accounting, Organization and Society, 32, 1–27.
3.Bohnsack, R. (2004). Group Discussion an Focus Groups. W: U. Flick, E. von Kardorff, I. Steinke (red), A Companion to Qualitative Research (s. 214–220). London: Sage.
4.Bryman, A., Bell, E. (2007). Business Research Methods, Oxford: Oxford University Press.
5.Charmaz, K. (2009). Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: Wydawnic- two Naukowe PWN.
6.Cooper, D.J., Morgan, W. (2008). Case Study Research in Accounting. Accounting Horizons, 22 (2), 159–178. Denzin, N.K. (1970). The Research Act. Chicago: Aldine.
7.Flick, U. (2011). Jakość w badaniach jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Eisenhardt, K.M., Graebner, M.E. (2007). Theory Building from Cases: Opportunities and Challenges. Academy of Management Journal, 50 (1), 25–32.
9.Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.
10.Ihantola, E.A., Kihn, L.A. (2011). Threats to Validity and Reliability In Mixed Methods Accounting Research, Qualitative. Research in Accounting and Management, 8 (10), 39–58.
11.Jönsson, S., Grönlund, A. (1988). Life with a Sub-contractor: New Technology and Management Accounting. Accounting, Organisation and Society, 13, 512–532.
12.Kirk, J., Miller, M. (1986). Reliability and Validity in Qualitative Research. Beverly Hills: Sage.
13.Kostera, M. (1996). Postmodernizm w zarządzaniu. Warszawa: PWE.
14.Miles, M.B., Hubermann, A.M. (2000). Analiza danych jakościowych. Białystok: Trans Humana.
15.Maxwell, J.A. (1992). Understanding and Validity in Qualitative Research. Harvard Educational Review, 62 (3), 279–300.
16.Lukka, K., Modell, S. (2010). Validation in Interpretative Management Accounting Research. Accounting Organizations and Society, 35, 462–477.
17.Nadolna, B. (2011). Wykorzystanie informacji z rachunkowości przy podejmowaniu decyzji operacyjnych w wybranych rmach budowlanych. Studium przypadku. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 181, 411–425.
18.Nadolna, B. (2013). Problemy walidacji badań jakościowych w rachunkowości zarządczej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 291, 381–390.
19.Parker, L.D. (2012). Qualitative Management Accounting Research: Assessing Deliverables and Relevance. Critical Perspectives on Accounting, 23, 54–70.
20.Richardson, A. (2012). Paradigms, Theory and Management Accounting Practice: A Comment on Parker (Forthcoming) “Qualitative Management Accounting Research: Assessing Deliverables and Relevance. Critical Perspectives on Accounting, 23, 83–88.
21.Silverman, D. (2007). Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
22.Steinke, I. (2004). Quality Criteria in Qualitative Research. W: U. Flick, E. von Kardorff, I. Steinke (red), A Companion to Qualitative Research (s. 184–190). London: Sage.