Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-42
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Analiza symptomów zagrożenia niewypłacalnością przed podjęciem decyzji o restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Autorzy: Robert Kowalak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów
Słowa kluczowe: niewypłacalność restrukturyzacja symptomy zagrożenia niewypłacalnością upadłość
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (437-446)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest identy kacja i analiza symptomów zagrożenia niewypłacalnością przed podjęciem decyzji o restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Metodologia badania – W artykule zastosowano następujące metody badawcze: analizę piśmiennictwa, indukcję, dedukcję, studium przypadku. Wynik – W artykule przedstawiono symptomy zagrożenia niewypłacalnością, które mogą wpłynąć na podjęcie decyzji o restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Wynikiem przeprowadzonych analiz było stwierdzenie, że bardzo trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy w najbliższym czasie przedsiębiorstwo będzie zagrożone niewypłacalnością. Oryginalność/wartość – Efektem badań było przeanalizowanie możliwych symptomów zagrożenia niewypłacalnością na potrzeby podjęcia decyzji o restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Argenti, J., (1976). Corporate Collapse: The Causes and Symptoms. London: McGraw-Hill Book Company Ltd. Hołda, A., Micherda, B. (2007). Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością. Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów.
2.Lubicz-Posochowska, A. (2015). Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych według Prawa restrukturyzacyjnego – podobieństwa i różnice. W: A. Witosz, E. Janik (red.), Od restrukturyzacji do likwidacji spółek handlowych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
3.Mączyńska, E., Morawska, S. (2015). Efektywność procedur upadłościowych. Bankructwa przedsiębiorstw. Katharsis i nowa szansa. Warszawa: O cyna Wydawnicza SGH.
4.Morawska, S. (2013). Przedsiębiorca w obliczu upadłości. Diagnoza i propozycje zmian systemu instytucjonalnego w Polsce. Warszawa: O cyna Wydawnicza SGH.
5.Ropęga, J. (2012). Proces upadku małych firm – przyczyny i symptomy. W: B. Piasecki (red.), Upadek małych firm. Symptomy i strategie wczesnego ostrzegania. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
6.Ropęga, J. (2013). Ścieżki niepowodzeń gospodarczych. Redukcja zagrożenia niepowodzeniem jako element strategii małej firmy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego.
7.Słownik języka polskiego (2017). Pobrano z: http://sjp.pwn.pl/szukaj/domniemanie.html.
8.Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne. Dz.U. 2016, poz. 1574, 1479.
9.Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Dz.U. 2015, poz. 233, 2016, poz. 615.
10.Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze. Dz.U. 2003, poz. 535.
11.Zelek, A., Gwarek, A. (2000). Symptomy kryzysu organizacji. Firma i Rynek, 2, 49–59.