Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-23
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Prognozowanie zagrożenia finansowego biur podróży na podstawie sprawozdań finansowych – wybrane problemy

Autorzy: Magdalena Głębocka
Wydział Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. 1- go Maja 50 Katowice
Słowa kluczowe: kontynuacja działalności sprawozdanie finansowe stabilność finansowa zagrożenie finansowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (241-251)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest identy kacja źródeł zagrożenia finansowego i możliwości jego prognozowania na podstawie zestandaryzowanych sprawozdań finansowych. Metodologia badania – W artykule zastosowano metodę studiów literaturowych oraz analizę regulacji prawnych. Wynik – Przedstawiono przyczyny powstawania zagrożenia nansowego i możliwości jego prognozowania na podstawie sprawozdań finansowych. Oryginalność/wartość – Uporządkowanie objawów zagrożenia działalności gospodarczej oraz wskazanie możliwości wykorzystania informacji sprawozdawczej do prognozowania zagrożenia finansowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Franc-Dąbrowska, J. (2006). Bezpieczeństwo nansowe a efektywność zaangażowania kapitałów własnych. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 93 (1), 121–128.
2.Głębocka, M. (2016). Przesłanki braku kontynuacji działalności a sprawozdawczość finansowa jednostki – wybrane problemy. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 6, 76–76. Gorczyńska, M. (2013). Stabilność finansowa a zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Zarządzanie i Finanse, 2 (2), 99–100.
3.Gorczyńska, M., Wieczorek-Kosmala, M., Znaniecka, K. (2011). Kryzys przedsiębiorstwa z perspektywy jego sytuacji finansowej. W: K. Znaniecka, M. Gorczyńska, M. (red.), Zjawiska kryzysowe a decyzje finansowe przedsiębiorstw (s. 9–21). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
4.Hamrol, M., Chodakowski, J. (2008). Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej. Badania Operacyjne i Decyzyjne, 3, 17–32.
5.Karbownik, L. (2014). Determinanty zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 371, 149–164.
6.Klepka, R. (2013). Kryzys w przedsiębiorstwie, jego symptomy i przyczyny. Miscellanea Oeconomicae, 17 (2), 259–269.
7.Korol, T. (2010). Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości. Warszawa: O cyna a Wolters Kluwer business.
8.Kumor, I. (2016). Identyfikacja i klasyfikacja zjawisk zagrażających kontynuacji działalności i ich ujęcie sprawozdawcze. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2 (80), cz. 2, s. 449–456.
9.Michalska-Dudek, I., Przeorek, R. (2014). Ocena stabilności biur podróży w Polsce z wykorzystaniem metody R.A.T.I.N.G. W: B. Walas, J. Sobczuk (red.), Ewolucja podaży i popytu w turystyce (s. 187–207). Sucha Beskidzka: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.
10.MSRF. Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej nr 570. Kontynuacja działalności. Pobrano z: http://kibr.org.pl (2.03.2017).
11.Nowicka, M. (2017) Dlaczego biura podróży upadają. Pobrano z: http://www.architekcipodrozy.pl (3.02.2017). Rogowski, W. (2015a). Rozważania nad pojęciem upadłość przedsiębiorstwa, czyli upadłość niejedno ma imię. Studia i Prace. Kolegium Zarządzania i Finansów, 142, 87–116.
12.Rogowski, W. (2015b). Przyczyny upadłości polskich przedsiębiorstw – aspekt teoretyczny. Studia i Prace. Kolegium Zarządzania i Finansów, 143, 119–154.
13.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2013 roku w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Dz.U. 2013 nr 0, poz. 511.
14.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. T.j. Dz.U. 2016, poz.1047, z późn. zm.; Dz.U. 2016, poz. 2255; Dz.U 2017, poz. 61.
15.Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Dz.U. 2003 nr 60, poz. 535; Dz.U. 2015, poz. 233, 978, 1166, 1259, 1844; Dz.U. 2016, poz. 615, 996, 1579.
16.Wędzki, D. (2003). Strategie płynności finansowej przedsiębiorstw. Kraków: O cyna Ekonomiczna. Wieczerzyńska, B. (2009). Kryzys w przedsiębiorstwie. Warszawa: CeDeWu.
17.Wojnar, J. (2014). Ocena skuteczności modeli analizy dyskryminacyjnej do prognozowania zagrożenia finansowego spółek giełdowych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 24 (1), 219–231.
18.Zaleska, M. (2002). Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Warszawa: Difin.
19.Zelek, A. (2004). Od kryzysu do upadłości – wyniki badań nad naturą kryzysów polskich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 49, 7–19.