Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Wycena przedsiębiorstwa a wycena zasobów niematerialnych w rachunkowości

Autorzy: Tomasz Zygmański
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: zasoby niematerialne wycena wartość przedsiębiorstw
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (207-217)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest wskazanie znaczenia wyceny zasobów niematerialnych w rachunkowości dla wyceny przedsiębiorstwa majątkowymi metodami wyceny. Metodologia badania – Podstawową metodą badawczą zastosowaną w artykule jest analiza literatury oraz wybranych aktów prawnych. Materiałem badawczym są ponadto opinie biegłego rewidenta z badania planu połączenia spółek w latach 2013–2017. Na tej podstawie przeprowadzono analizę stosowania metod majątkowych do określenia wartości przedsiębiorstwa. Metodę analityczną wsparto indukcją i dedukcją. Wynik – W opracowaniu wskazano, że wycena zasobów niematerialnych w rachunkowości ma znaczenie dla wyceny przedsiębiorstwa za pomocą metod majątkowych. Opracowanie metod wyceny wszystkich zasobów niematerialnych (wartości niematerialnych i kapitału intelektualnego), które pozwolą określić ich wartość godziwą, mogą uwiarygodnić wyniki wyceny przedsiębiorstw, zwłaszcza sporządzonych za pomocą metody księgowej. Oryginalność/wartość – Na temat wyceny zasobów niematerialnych pisze wielu autorów. W znacznej części publikacji zaznacza się, że wartość zasobów niematerialnych ma istotny wpływ na wartość przedsiębiorstwa. Jednak niewiele opracowań dotyczy wskazania wpływu wyceny zasobów niematerialnych w rachunkowości na wycenę przedsiębiorstwa. Artykuł uzupełnia zidentyfikowaną w tym zakresie lukę.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budzik-Nowodzińska, I. (2012). Wartość godziwa w wycenie przedsiębiorstwa. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 126, 23–36.
2.Hońko, S. (2016). Wycena wartości rmy. Rachunkowość, 4, 3–17.
3.Janowicz, M. (2009). Metody wyceny przedsiębiorstw w połączeniach jednostek gospodarczych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 49 (105), 77–86.
4.Janowicz, M., Kędzierska, I. (2013). Informacje o połączeniach spółek w raportach bieżących spółek publicznych w latach 2004–2010. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 757. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 58, 335–345.
5.Metody wyceny przedsiębiorstw – metody majątkowe. Pobrano z: http://strategieibiznes.pl (8.03.2017).
6.Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 38 „Aktywa niematerialne” (MSR 38) (2014). W: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje według stanu na dzień 1 stycznia 2013 r. Warszawa: SKwP, IASB.
7.NI 5. Nota Interpretacyjna nr 5 „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. OECD (2001). The Well-being of Nations, The Role of Human and Social Capital. OECD Publishing.
8.Patena, W. (2011). W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa. Metody wyceny w praktyce. Warszawa: Wolters Kluwer.
9.Pobrotyn, A. (2012). Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Acta Scienti ca Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne, 1, 121–134.
10.Rogowski, W., Pan l, M. (2015). Pomiar wartości aktywów ludzkich z punktu widzenia wartości całego przedsię- biorstwa. W: Ł. Sienkiewicz (red.), Pomiar kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa – perspektywy badawcze (s. 75–109). Warszawa: PARP.
11.Rzempała, J., Rzempała, A. (2015). Analiza świadomości przedsiębiorstw MSP w zakresie wartości kapitału intelektualnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 483–495.
12.Ujwary-Gil, A. (2010). Kapitał intelektualny – problem interpretacji kluczowych terminów. Organizacja i Kierowanie, 2 (140), 87–104.
13.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. T.j. Dz.U. 2017, poz. 459.
14.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. T.j. Dz.U. 2013, poz. 330 z późn. zm.
15.Walińska, E. (2009). Bilans jako fundament sprawozdawczości nansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
16.Walińska, E., Urbanek, G. (2015). Sprawozdanie nansowe spółki zorientowane na zarządzanie wartością – propozycje zmian. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpie- czenia, 74 (2), 197–209.
17.Założenia koncepcyjne sprawozdawczości nansowej (2014). W: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje według stanu na dzień 1 stycznia 2013 r. Warszawa: SKwP, IASB.
18.Zarzecki, D. (2013). Kluczowe wyzwania wyceny przedsiębiorstw. Wycena zobowiązań warunkowych i akty- wów nieoperacyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 768. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 63, 533–547.