Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-34
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Wycena roślinnej produkcji w toku a sprawozdanie finansowe

Autorzy: Dawid Obrzeżgiewicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: wartość godziwa sprawozdanie finansowe produkcja w toku koszt historyczny kapitał z aktualizacji wyceny aktywa biologiczne
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (353-364)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Głównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sposobów ujmowania skutków wyceny roślinnych aktywów biologicznych na etapie produkcji w toku według kosztu historycznego oraz według wartości godziwej w sprawozdaniu finansowym jednostki prowadzącej działalność rolną. Metodologia badania – W realizacji celu zastosowano metodę krytycznej analizy literatury oraz aktów prawnych: ustawy o rachunkowości i MSR 41 „Rolnictwo”. Wynik – Zdaniem autora niniejszego opracowania skutki wyceny roślinnej produkcji w toku w wartości godziwej do momentu sprzedaży lub zbioru roślinnych aktywów biologicznych powinny być odnoszone na kapitał z aktualizacji wyceny, a nie na wynik finansowy okresu. Oryginalność/wartość – Artykuł zwraca uwagę na sposób ujmowania skutków wyceny roślinnej produkcji w toku. Wartością dodaną artykułu jest autorska propozycja ujmowania skutków wyceny roślinnej produkcji w toku według wartości godziwej w sprawozdaniu finansowym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gorczycki, W. (1981). Rachunkowość przedsiębiorstw rolnych. Warszawa: PWE.
2.Jarugowa, A.A., Frendzel, M., Ignatowski, R., Kabalski, P. (2006). Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Kluczowe zagadnienia i rozwiązania praktyczne. Warszawa: SKwP.
3.Karmańska, A. (2007). Ryzyko w rachunkowości. Warszawa: Difin.
4.Kiziukiewicz, T. (2009). MSR 41. Rolnictwo. Warszawa: Difin.
5.Mazur, A. (2011). Wartość godziwa – potencjał informacyjny. Warszawa: Difin.
6.Michaluk, K. (2013). Ewidencja księgowa w jednostkach prowadzących działalność rolniczą. Biuletyn Głównego Księgowego – Serwis Finansowo-Księgowy, 18 (186), 19–26.
7.MSSF (2011). Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Londyn: IFRS Foundation.
8.Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady. Dz.U. UE, 29.11.2008, nr L 320.
9.Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1047 z późn. zm..