Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Zróżnicowanie taryf za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Autorzy: Roman Kotapski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne taryfa za wodę i ścieki
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (127-135)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Przedstawienie badań dotyczących stosowania taryf za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz możliwości ich zróżnicowania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Metodologia badań – W publikacji wykorzystano autorskie badania ankietowe przeprowadzone wśród 67 przedsiębiorstw działających na terenie województwa dolnośląskiego. Wynik – Przeprowadzone badania ankietowe w zakresie zróżnicowania taryf za usługi wskazują jednoznacznie, że jest to indywidualna decyzja zarządzających przedsiębiorstwami. Oryginalność/wartość – Dotychczas nie zostały przeprowadzone kompleksowe badania w zakresie funkcjono- wania rachunku kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, a przedstawione w artykule badania są ich częścią.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Apanowicz, J. (2005). Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie. Prace habilitacyjne. Warszawa: Difin.
2.Czakon, W. (red.) (2015). Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer business.
3.Kotapski, R. (2016). Jak prezentować i ujmować koszty działalności przedsiębiorstwa wod-kan? Wodociągi–Ka- nalizacja, 7–8 (149–150), 32–35.
4.Stachak, S. (2006). Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Warszawa: KiW.
5.Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. Dz.U. 2001 nr 72, poz. 747 z późn. zm.