Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-29
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Ujęcie w sprawozdaniu finansowym leasingowanych samolotów – studium przypadku Enter Air SA

Autorzy: Sławomir Lisek
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Rolniczo - Ekonomiczny Katedra Statystyki i Ekonometrii
Słowa kluczowe: leasing sprawozdanie finansowe środki trwałe standardy rachunkowości
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (303-312)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Wskazanie wpływu standardów rachunkowości na ujęcie w sprawozdaniu finansowym leasingowanych samolotów, mających zasadnicze znaczenie dla działalności linii lotniczej. Metodologia badania – Analiza sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Enter Air SA. Porównanie ich z MSSF oraz polskimi standardami rachunkowości. Symulacja ujęcia księgowego umów leasingowych dotyczących samolotów wg polskiej ustawy o rachunkowości. Wynik – Pełne ujawnienie leasingowanych środków trwałych zapewnia ustawa o rachunkowości. Nie gwarantuje tego MSR 17. Z oceną MSSF 16 należy się wstrzymać. Oryginalność/wartość – Rozpoznanie w jakim stopniu postulat wykazywania leasingowanych samolotów w sprawozdaniu finansowym linii lotniczej zapewniają międzynarodowe standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a w jakim polska ustawa o rachunkowości i krajowe standardy rachunkowości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Hołda, A. (2013). MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej. Warszawa: C.H. Beck.
2.Hońko, S. (2016). Ocena wpływu zasad ujmowania umów leasingowych według MSSF 16 „Leasing” na sprawozdania finansowe wybranych spółek notowanych na GPW. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2/1 (80), 41–51.
3.Frymus, M. (2014). Jednostki zobowiązane i uprawnione do stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 827. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 69, 25–35.
4.Kabalski, P. (2015). Środki trwałe. W: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości (s. 22–37). Warszawa: Rachunkowość sp. z o.o.
5.Turzyński, M. (2016). Nowy MSSF Leasing i jego potencjalny wpływ na polskie prawo bilansowe. Rachunkowość. 7, 3–17.
6.Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 17. Pobrano z: http://ibcauditoria.com/wp-content/uploads/2016/08/ msr-17.pdf (4.02.2017).
7.Sprawozdanie finansowe (2015) grupy kapitałowej Enter Air SA za okres od 1.01.2015r. do 31.12.2015 r. Pobrano z: www.gpw.pl (4.02.2017).
8.Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Enter Air za III kwartał 2016 r. Pobrano z: www.gpw.pl (4.02.2017). Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Enter Air na 30.09.2016 r. Pobrano z: www.gpw.pl (4.02.2017).
9.Sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej Enter Air SA za okres od 1.01.2015r. do 31.12.2015 r. Pobrano z: www.gpw.pl (4.02.2017).
10.Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330 z późn. zm.