Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-24
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Prezentacja procesów kształtujących wynik finansowy uczelni

Autorzy: Waldemar Gos
Uniwerystet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Rachunkowości
Słowa kluczowe: sprawozdawczość szkoła wyższa wynik finansowy
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (253-262)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem opracowania jest ocena zasad prezentacji informacji o wynikach finansowych uczelni zestawianych w planie rzeczowo-finansowym oraz rachunku zysków i strat. Metodologia badania – W artykule posłużono się następującymi metodami badawczymi: analiza literatury i aktów prawnych, metoda obserwacji, analizy dokumentów i pojedynczych przypadków. Wynik – Obowiązujące wzory sprawozdań o wyniku finansowym nie pozwalają na jednoznaczną ocenę wyniku uczelni osiąganego z poszczególnych działalności. Oryginalność/wartość – W opracowaniu podaje się propozycje modyfikacji sprawozdawczości dotyczącej wyniku finansowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Analiza ekonomiczna uniwersytetów publicznych za lata 2005–2015 (2016). Gdańsk: Uniwersytecka Komisja Finansowa. Materiał wewnętrzny.
2.Drucker, P.F. (1995). Zarządzanie w czasach burzliwych. Warszawa: Nowoczesność.
3.Fedak, Z. (2016). Rachunek zysków i strat. W: Zamknięcie roku 2016. Warszawa: Rachunkowość spółka z o.o. Gierusz, J. (2009). Przebudowa sprawozdawczości finansowej –propozycja IASB i FASB. Rachunkowość, 7.
4.Gmytrasiewicz, M., Karmańska, A. (2006). Rachunkowość finansowa. Warszawa: Difin.
5.Mućko, P. (2008). Koncepcja zmian w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
6.Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych. Dz.U. 2012, poz. 1533.
7.Szkoły wyższe i ich finanse w 2015 r. Pobrano z: www.dane.publiczne.gov.pl (16.02.2017).
8.Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1074 ze zm.
9.Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2016, poz. 1842 ze zm.