Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-18
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 5/2017 (89) cz. 2
Kapitał intelektualny a zarządzanie przedsiębiorstwem
(INTELLECTUAL CAPITAL AND ENTERPRISE MANAGEMENT)

Authors: Karolina Beyer
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Keywords: intellectual capital intellectual capital management human capital management organizational capital management market capital management
Year of publication:2017
Page range:11 (251-261)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The main purpose of the article is to present the essence of intellectual capital in the field of management of its individual elements, i.e. human capital, organizational capital and market capital. Methodology – The article is theoretical in nature and presents a review of the literature and the author’s consideration of intellectual capital management. Findings – The essence of intellectual capital and its elements, i.e. human capital, organizational capital and market capital, are also presented in this paper, also indicating the activities related to the management of these elements. Originality/value – The success of modern businesses depends on a proper and effective management of intellectual capital, so it is essential to understand the essence of its individual components and to develop appropriate ways to manage intellectual capital as a whole and its constituents.
Download file

Article file

Bibliography

1.Akpinar, A.T. (2012). Intellectual Capital. Pobrano z: http://www.opf.slu.cz/vvr/akce/turecko/ pdf/Akpinar.pdf (23.04.2016).
2.Beyer, K. (2009). Kapitał intelektualny – istota i ewolucja koncepcji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 578, 61–70.
3.Beyer, K. (2016). Zarządzanie kapitałem ludzkim w procesie kształtowania kapitału intelektualnego. Studia i Prace WNEiZ US, 43/1, 80–97. DOI: 10.18276/sip.2016.43/1-08.
4.Bontis, N. (1998). Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models. Management Decisions, 2 (36), 63–76. DOI: 10.1108/00251749810204142.
5.Brooking, A. (2010). Intellectual Capital, Core Asset for the Third Millennium Enterprise. Hampshire: CENGAGE Learning EMEA.
6.Gierszewska, G., Olszewska, B., Skonieczny, J. (2013). Zarządzanie strategiczne dla inżynierów. Warszawa: PWE.
7.Głuszek, E. (2004). Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu.
8.Głuszek, E. (2001). Problemy oceny kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 916.
9.Janasz, K. (2010). Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Źródła i modele. Warszawa: Difin.
10.Juchnowicz, M. (red.) (2014). Zarządzanie kapitałem ludzkim. Warszawa: PWE.
11.Kale, P., Singh, H., Perlmutter, H. (2000). Learning and Protection of Proprietary Assets in Strategic Alliances: Building Relational Capital. Strategic Management Journal, 3 (21), 217–237.
12.Low, J., Kalafut, P.C. (2006). Niematerialna wartość firmy. Kraków: Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer.
13.Otawa, A. (2011). Zarządzanie kapitałem intelektualnym jako czynnik zwiększający potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa. W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (s. 210–219). Zakopane. Pobrano z: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2011/080.pdf.
14.Perechuda, K. (2005). Bariery dyfuzji wiedzy w przedsiębiorstwach. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1081.
15.Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy (2007). B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Pocztowski (red.). Warszawa: Difin.
16.Sokołowska, A. (2005). Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie. Warszawa: PTE.
17.Sopińska, A., Wachowiak, P. (2005). Podstawowy model pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. W: P. Wachowiak (red.), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
18.Sullivan, P.H. (2000). Value-Driven Intellectual Capital, How to Convert Intangible Corporate Assets into Market Value. New York: John Wiley & Sons, Inc.
19.Swart, J. (2006). Intellectual capital: disentangling an enigmatic concept. Journal of Intellectual Capital, 2 (7), 136–159.
20.Szczygielska, A. (2009). Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy. Wrocław: Wydawnictwo UE we Wrocławiu.
21.Towarnicka, H. (2000). Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
22.Urbanowska-Sojkin, E. (2008). Implikacje zmian w warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw dla zarządzania, W: E. Urbanowska-Sojkin (red.), Praktyka zarządzania strategicznego. Studia polskich przypadków. Warszawa: PWE.
23.Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83 z późn. zm.
24.Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. 1993, nr 47, poz. 211 z późn. zm.
25.Ustawa prawo własności przemysłowej, Dz.U. 2001, nr 49, poz. 508 z późn. zm.
26.Żemigała, M. (2008). Kapitał intelektualny (zarządzanie niewidzialnym). Problemy Jakości, 3, 14–17.