Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 5/2017 (89) cz. 2

Year of publication: 2017
# Title Page range Authors Actions
1.

Wpływ publikacji wyników finansowych przedsiębiorstw na ich wycenę rynkową na przykładzie spółek przemysłu spożywczego notowanych na GPW w Warszawie


(THE IMPACT OF FINANCIAL STATEMENTS PUBLICATION OF STOCK PRICES OF FOOD INDUSTRY COMPANIES LISTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE)
14 (11-24) Rafał Balina, Sławomir Juszczyk More
2.

The performance of analyst recommendations in the banking sector: A case of Poland

11 (25-35) Piotr Bolibok More
3.

Polityka dywidend a nadwyżkowe stopy zwrotu z inwestycji w spółki notowane na GPW w Warszawie


(DIVIDEND POLICY AND ABNORMAL RATES OF RETURN OF COMPANIES LISTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE)
15 (37-51) Jarosław Kubiak, Leszek Czapiewski More
4.

Uwarunkowania sukcesu debiutu giełdowego na przykładzie Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA


(CONDITIONS OF SUCCESSFUL MARKET DEBUT ON THE EXAMPLE OF PEKABEX SA)
12 (53-64) Mateusz Furmanik More
5.

Wpływ wolnej pojemności zadłużeniowej na inwestycje spółek publicznych Europy środkowo-wschodniej w latach 2007–2014


(SPARE DEBT CAPACITY AND INVESTMENT ABILITY IN PUBLIC COMPANIES OF CENTRAL – EASTERN EUROPE)
14 (65-78) Józefa Monika Gryko More
6.

Struktura rynku funduszy społecznie odpowiedzialnych w wybranych krajach europejskich


(STRUCTURE OF SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS IN SELECTED EUROPEAN COUNTRIES)
10 (79-88) Paweł Jamróz More
7.

Wykorzystanie modelu RKRV do identyfikacji przewartościowania akcji na przykładzie GPW


(STOCK OVERVALUATION IDENTIFICATION USING RKRV MODEL: EVIDENCE FROM WSE)
15 (89-103) Michał Kałdoński, Tomasz Jewartowski More
8.

Analizy rynku nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce


(CORPORATE REAL ESTATE ANALYSIS IN POLAND)
13 (105-117) Marzena Polczyk, Jan Konowalczuk More
9.

Poziom umiędzynarodowienia wybranych rynków kapitałowych krajów Europy Środkowej i Wschodniej


(INTERNATIONALIZATION OF THE SELECTED THE CAPITAL MARKETS COUNTRIES OF THE CENTRAL AND EASTERN EUROPE)
12 (119-130) Andrzej Kuciński, Magdalena Byczkowska More
10.

On the Rationality of Investors – Lunar Phases and Equity Returns in Poland

11 (131-141) Joanna Lizińska More
11.

Heuristic. Psychological Aspects of Decision-Making on Capital Market

14 (143-156) Magdalena Mikołajek-Gocejna More
12.

Znaczenie przedsiębiorcy w procesie inwestycyjnym aniołów biznesu. Wyniki badania


(IMPORTANCE OF THE ENTREPRENEUR IN BUSINESS ANGEL'S INVESTMENT PROCCESS. RESULTS OF THE STUDY)
12 (157-168) Rafał Morawczyński More
13.

Dwieście lat minęło. Krótkie opisanie dziejów giełd papierów wartościowych w Polsce


(A SHORT CHRONICLE OF 200-YEAR-LONG EXISTENCE OF STOCK EXCHANGES IN POLAND)
22 (169-190) Mieczysław Puławski More
14.

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozwoju Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego w Polsce


(INVESTMENT FUND COMPANIES IN THE DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL PENSION ACCOUNTS AND INDIVIDUAL PENSION SECURITY ACCOUNTS IN POLAND)
15 (191-205) Kamila Stańczak-Strumiłło More
15.

Przydatność wybranych miar płynności akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie


(USEFULNESS OF SELECTED LIQUIDITY MEASURES ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE)
12 (207-218) Szymon Stereńczak More
16.

Value Based Management w największych spółkach notowanych na GPW w Warszawie


(VALUE BASED MANAGEMENT IN THE LARGEST COMPANIES LISTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE)
12 (219-230) Dariusz Zarzecki More
17.

Business Valuation – Practice of domestic WSE members in 2016

17 (233-249) Piotr Adamczyk, Agnieszka Zbroszczyk More
18.

Kapitał intelektualny a zarządzanie przedsiębiorstwem


(INTELLECTUAL CAPITAL AND ENTERPRISE MANAGEMENT)
11 (251-261) Karolina Beyer More
19.

Subiektywistyczna kategoria wartości a wycena przedsiębiorstw w postępowaniach sądowych


(SUBJECTIVIST CATEGORY OF VALUES AND VALUATION OF COMPANIES IN COURT PROCEEDINGS)
9 (263-271) Mateusz Czerwiński, Maciej Seremak, Przemysław Wardyn More
20.

Czy LCOE jest dobrą miarą rentowności inwestycji w energetyce?


(IS LCOE A GOOD MEASURE OF INVESTMENT DECISION IN ENERGY INDUSTRY?)
12 (273-284) Jerzy Dzieża More
21.

Metody estymacji kosztu kapitału własnego a użyteczność wewnętrznych mierników wartości przedsiębiorstwa


(METHODS OF ESTIMATING THE COST OF EQUITY AND USEFULNESS OF INTERNAL MEASURES OF THE ENTERPRISE VALUE)
14 (285-298) Andrzej Jaki, Wojciech Ćwięk More
22.

Analiza odchyleń wycen przedsiębiorstw w rekomendacjach maklerskich. Nadmierny optymizm


(ANALYSIS OF DEVIATIONS VALUATIONS OF COMPANIES IN THE BROKERAGE RECOMMENDATIONS. EXCESSIVE OPTIMISM)
8 (299-306) Radosław Pastusiak More
23.

W poszukiwaniu wartości „Personal Goodwill”


(IN SERACH OF THE “PERSONAL GOODWILL” VALUE)
8 (307-314) Marcin Pęksyk More
24.

Inwestycje finansowe w dzieła sztuki w Polsce


(FINANCIAL INVESTMENTS IN WORKS OF ART IN POLAND)
8 (315-322) Joanna Regmunt, Emilia Brożyna, Grzegorz Michalski More
25.

Uwarunkowania procesu kreowania wartości dla akcjonariuszy


(THE CONDITIONALITY OF THE PROCESS OF SHAREHOLDER VALUE CREATION)
10 (323-332) Tomasz Rojek More
26.

Zużycie społeczne obiektu mieszkalnego a problem modernizacji – aspekt ekonomiczny


(SOCIAL CONSUMPTION OF RESIDENTIAL BUILDINGS AS AN ASPEKT OF ECONOMIC MODERNIZATION STRATEGY)
9 (333-341) Michał Tymiński, Maria Tymińska More
27.

Uwarunkowania wyceny przedsiębiorstw realizujących projekty innowacyjne


(CONDITIONAL VALUATION OF COMPANIES IMPLEMENTING INNOVATIVE PROJECTS)
8 (343-350) Piotr Wanicki More
28.

The signalling effect – changes in the current dividend policy and the future results of the companies – theory and practice

10 (351-360) Andrzej Zyguła More
29.

Wybrane pryncypia zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie


(SELECTED PRINCIPLES OF RISK MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE)
6 (363-368) Patrycja Bąk, Mariusz Kapusta, Marta Sukiennik More
30.

Dźwignia wynikająca z finansowania nieodsetkowego – badanie korelacji


(LEVERAGE TRIGGERED BY NON-INTEREST BEARING LIABILITY – THE CORRELATION ANALYSIS)
11 (369-379) Tomasz Berent More
31.

Risk asymmetries in “open science” concept: university technology transfer perspective

11 (381-391) Karol Śledzik, Jerzy Piotr Gwizdała More
32.

Skuteczność zarządzania ryzykiem w projektach inwestycyjnych


(EFFECTIVENESS OF RISK MANAGEMENT IN INVESTMENT PROJECTS)
10 (393-402) Agnieszka Siewiera More
33.

Homo sapiens oeconomicus, Homo oeconomicus – czy ubezpieczenia kupujemy w oparciu o tylko racjonalne czynniki?


(HOMO SAPIENS OECONOMICUS, HOMO OECONOMICUS – ARE OUR DECISIONS ON INSURANCE ARE TAKEN ON THE BASIS OF RATIONAL FACTORS ONLY?)
9 (403-411) Aleksandra Wicka, Jarosław Świstak More
34.

Success and failures of crowdfunded projects in Poland

12 (415-426) Joanna Adamska-Mieruszewska, Urszula Mrzygłód, Marcin Skurczyński More
35.

Marże stosowane w transakcjach walutowych z klientami indywidualnymi przez wybrane banki działające w Polsce w latach 2009–2016


(EXCHANGE-RATE MARGINS USED IN FX TRANSACTIONS WITH INDIVIDUAL CLIENTS AT CHOSEN BANKS OPERATING IN POLAND OVER THE PERIOD 2009–2016)
12 (427-438) Michał Grudziński More
36.

Wycena asymetrycznych opcji potęgowych – nowe podejście oparte na transformacie Fouriera


(PRICING ASYMMETRIC POWER OPTIONS – NEW METHOD BASED ON THE FOURIER TRANSFORM)
10 (439-448) Arkadiusz Orzechowski More
37.

Rynek złotego w Londynie


(POLISH ZLOTY ON UK FOREIGN EXCHANGE MARKET)
10 (449-458) Monika Szmelter More
38.

Rozwój światowego rynku giełdowego opcji


(DEVELOPMENT OF THE WORLD EXCHANGE-TRADED OPTIONS MARKET)
13 (459-471) Ryszard Węgrzyn More
39.

Publiczna oferta akcji – perspektywa ładu korporacyjnego


(PUBLIC OFFERING OF SHARES – A PERSPECTIVE OF CORPORATE GOVERNANCE)
10 (475-484) Agata Adamska More
40.

Wybrane determinanty kształtujące kulturę korporacyjną


(SELECTED DETERMINANTS SHAPING CORPORATE CULTURE)
10 (485-494) Patrycja Bąk, Mariusz Kapusta, Marta Sukiennik More