Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-44
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2016 (82) cz. 1
Bilans – w poszukiwaniu nowej formuły na potrzeby zarządzania finansami
(Balance Sheet – the Search for a New Formula for the Needs of Financial Management)

Authors: Ewa Walińska
Keywords: financial statement balance sheet investment activity financing activity
Year of publication:2016
Page range:15 (533-547)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – Presentation of the balance sheet as a key element of the financial statements and an indication of its format best suited to the needs of the financial management of the company. Design/methodology/approach – The article uses the method of literature studies, analysis of source materials, the method of induction and deduction. Findings – a result of the considerations set out in the article developed a proposal for a new formula balance sheet, different from the current. Originality/value – The original solution is not used in practice, bases implying classifications developed by the author alone.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bready R.A., Myers S.C. (1999). Podstawy finansów przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Discussion Paper, Snapshot: Preliminary Views on Financial Statement presentation (2008). October, IASB. Pobrano z: www.ifrs.org (7.04.2013).
3.Doktuś W. (2009). Pomiar historyczny i perspektywny w świetle zasady wiernego obrazu. W: Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji ekonomicznej. Materiały konferencyjne. Ogólnopolska Konferencja Naukowa SKwP Oddział Okręgowy w Lublinie. Lublin.
4.Gajdka J., Walińska E. (1998). Zarządzanie Finansowe. T. 1. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
5.Hendriksen E.S., van Breda M. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Jednostkowe sprawozdanie finansowe Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku.
7.Samelak J. (2004). Determinanty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw oraz kierunki jej dalszego rozwoju. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
8.Staff Draft of Exposure Draft, IFRS. Financial Statement Presentation (2010). 1 July, IAS. Pobrano z: www.ifrs.org (7.04.2013).
9.Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. Tekst jednolity. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
10.Ustawa z dnia 23.07.2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2015, poz. 1333.
11.Walińska E. (2009). Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.