Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2016 (82) cz. 1

Year of publication: 2016
# Title Page range Authors Actions
1.

Podatkowe uwarunkowanie finansowania inwestycji leasingiem operacyjnym lub finansowym


(Tax Influence on Asset Financing in a Form of Financial or Operating Lease)
9 (13-21) Krzysztof Biernacki More
2.

Nowe regulacje rachunkowości umów leasingu a obraz sytuacji finansowej jednostek gospodarczych


(New Lease Accounting Regulations and the Picture of Financial Situation of Entities)
12 (23-34) Przemysław Czajor, Marcin Michalak More
3.

A Comparative Analysis of the Innovativeness of Polish Industry from 2008–2014

11 (35-45) Waldemar Gajda More
4.

Efektywność strategii finansowania działalności spółdzielni mleczarskich


(The Efficiency of the Financing Strategy in Dairy Cooperatives)
11 (47-57) Marzena Ganc More
5.

Obraz kapitału własnego jednostki w informacji sprawozdawczej a wycena w wartości godziwej – wybrane problemy


(Picture of Owners’ Equity in the Financial Statements and the Measurement at Fair Value – Selected Problems)
10 (59-68) Magdalena Głębocka More
6.

Ocena wpływu centralizacji na wybrane mierniki podstawowych procesów w organizacji usługowej – studium przypadku


(Evaluation of the Impact of Centralization on Selected Factors of Basic Processes in a Service Company - a Case Study)
20 (69-88) Rafał Janus More
7.

Uwarunkowania decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży hutniczej


(Determinants of Investment Decision Making in Steel Industry Enterprises)
9 (89-97) Patrycja Kokot-Stępień More
8.

Wykorzystanie modelu regresji wielorakiej do określenia czynników z obszaru płynności finansowej kształtujących efektywność w przedsiębiorstwach przemysłowych


(The Application of Multiple Regression Model for Determining Factors From the Financial Liquidity Shaping the Efficiency in Industrial Companies)
13 (99-111) Agnieszka Kuś, Magdalena Pawlik More
9.

A Cooperative Company in Agriculture: Feasibility Analysis of a Start-up project

10 (113-122) Maurizio Lanfranchi, Carlo Giannetto, Angelina DePascale, Yulia Khachatryan More
10.

Finansyzacja w małopolskich spółkach giełdowych i jej zmiana w czasie


(Financialization in the Activity of the Public Companies From Malopolska an It’s Changes)
10 (123-132) Sławomir Lisek More
11.

Efektywność finansowania wybranych oddziałów szpitalnych w województwie dolnośląskim w latach 2012–2014


(The Financial Effectiveness in Selected Hospitals From the Lower Silesia Area in the Years 2012–2014)
12 (133-144) Paweł Łagowski More
12.

Zróżnicowanie rentowności sprzedaży w spółkach pracowniczych


(The Differentiation of Return on Sales in Employee-owned Companies)
13 (145-157) Agnieszka Matuszewska-Pierzynka More
13.

The Impact of the Level of Inventories on Corporate Profits in E-Commerce Companies in Poland

7 (159-165) Grzegorz Michalski, Emilia Brożyna More
14.

Wskaźniki sektorowe w ocenie spółek publicznych na podstawie sprawozdań finansowych przedstawionych według MSR


(Sector Indicators in the Assessment of Public Companies Based on Financial Statements Presented in Accordance With IAS)
12 (167-178) Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz, Katarzyna Hawran, Joanna Kowalik More
15.

Zarządzanie majątkiem trwałym w ujęciu zmian trwałości i niezawodności jego składników


(Management of Fixed Assets in Terms of Changes to the Durability and Reliability of Its Components)
12 (179-190) Stanisław Młynarski More
16.

Kryzys finansowy w teorii a sytuacja sektora budowlanego w Polsce


(The Financial Crisis in Theory and the Situation of the Construction Sector in Poland)
9 (191-199) Edyta Piątek More
17.

Dylematy rachunku wyniku podatkowego


(Dilemmas Income Tax Result)
10 (201-210) Michał Poszwa More
18.

Zadłużenie a działalność innowacyjna w małych i średnich przedsiębiorstwach


(Debt and Innovative Activity in Small and Medium-sized Enterprises)
12 (211-222) katarzyna Prędkiewicz More
19.

Ocena wizerunku uczelni z uwzględnieniem instrumentów public relations na przykładzie szkół wyższych


(Evaluation of the Univeristy Image With Public Relations Tools on the Example of Higher Education)
15 (223-237) Radosław Ryńca, Rafał Miśko More
20.

Raportowanie informacji pozafinansowych grup kapitałowych


(Reporting of Non-financial Information of Capital Groups)
12 (239-250) Hanna Sikacz More
21.

Possible Applications of the Theory of Transaction Costs in Corporate Management

13 (251-263) Justyna Suska More
22.

Wielkość zatrudnienia a wyniki ekonomiczno-finansowe spółdzielni mleczarskich


(The Level of Employment Versus Financial Results in Dairy Cooperatives)
12 (265-276) Mirosław Wasilewski, Marzena Ganc More
23.

Relacje rentowności i płynności finansowej w przedsiębiorstwach rolniczych


(Profitability and Liquidity Relationships of Agricultural Enterprises)
12 (277-288) Mirosław Wasilewski, Serhiy Zabolotnyy More
24.

Potencjał sprzedażowy a sytuacja finansowa przedsiębiorstw rolniczych – czy wielkość kształtuje efektywność?


(Sales Potential and the Financial Situation of Agricultural Enterprises – Whether the Size of Shaping Efficiency)
11 (287-297) Serhiy Zabolotnyy More
25.

Ocena aktywności inwestycyjnej w przedsiębiorstwach rozpoczynających działalność gospodarczą w Polsce w latach 2004–2014


(Evaluation of Investment Activity of Newly Established Enterprise in Poland)
11 (299-309) Danuta Zawadzka, Agnieszka Kurdyś-Kujawska, Agnieszka Sompolska-Rzechuła More
26.

Kapitał obrotowy a ryzyko utraty płynności finansowej


(Working Capital vs. Risk of Financial Liquidity Loss)
10 (311-320) Grzegorz Zimon More
27.

Zastosowanie procedur analitycznych w wykrywaniu manipulacji księgowych


(Application of Analytical Procedures for the Detection of Accounting Manipulation)
12 (323-334) Agnieszka Dałecka More
28.

Proinnowacyjny model zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności


(Pro-innovative Model of Integrated System of Quality Management and Food Safety)
12 (335-346) Józef Frąś, Tomasz Frąś, Marcin Frąś More
29.

Rachunek kosztów jakości w systemie rachunkowości przedsiębiorstw produkcyjnych


(Quality Costs Accounting in Accounting System of Manufacturing Companies)
9 (347-355) Katarzyna Michałowska More
30.

Systemowe zarządzanie jakością jako element poprawy efektywności w polskiej kopalni węgla kamiennego


(Quality Management System as a Part of the Efficiency Improvement in the Polish Coal Mine)
10 (357-366) Aneta Napieraj, Marta Sukiennik More
31.

Rola controllingu personalnego w zarządzaniu operacyjnym jednostek ochrony zdrowia


(The Role of the Personnel Controlling in the Operational Management of Health Care Units)
8 (367-374) Artur Paździor, Maria Paździor More
32.

Obsługa rachunkowości jednostek małych i mikro w kontekście zmian regulacji ustawowych


(The Provision of Accounting Services to Small and Micro Enities in the Context of Statutory Changes)
8 (375-382) Katarzyna Świetla More
33.

Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwie


(Determinants of Capital Structure in a Company)
12 (385-396) Sylwia Bętkowska More
34.

Zarządzanie portfelowe jako narzędzie alokacji zasobów finansowych i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie wydobywczym


(Portfolio Management as a Tool for the All Ocation of Financial and Production Management Company in Mining)
16 (397-412) Jacek Kardela More
35.

Efekt dźwigni finansowej jako sposób na podwyższenie stopy zwrotu z kapitału zainwestowanego


(Financial Leverage Effect as a Way to Increase the Return on Invested Capital)
12 (413-424) Katarzyna Marek-Kołodziej, Iwona Łapuńka More
36.

Samofinansowanie działalności w przedsiębiorstwach rolniczych


(Self-financing in Agriculture Enterprises Performance)
11 (425-435) Magdalena Mądra-Sawicka More
37.

Klasyczne metody wyceny opcji realnych a dwukrotna symulacja Monte Carlo – analiza założeń


(The Classic Methods of Real Option Valuation Vs Double Monte Carlo Simulation – Assumptions Analysis)
9 (437-445) Marcin Pawlak More
38.

Fairness opinion jako instrument wsparcia zarządów spółek w przygotowaniu stanowiska w sprawie publicznych wezwań do sprzedaży akcji spółek giełdowych w Polsce


(Fairness Opinion as an Instrument of Support for the Companies Management Boards in the Preparation of Their Statement Regarding Public Takeover Bids for Shares of Stock Listed Companies in Poland)
13 (447-459) Mieczysław Puławski More
39.

Nowe tendencje w polityce pieniężnej po kryzysie finansowym 2008–2012


(New Tendencies in Monetary Policy after The Financial Crisis 2008–2012)
30 (461-490) Dariusz K. Rosati More
40.

Rezerwy na świadczenia pracownicze w spółkach górniczych


(Provisions for Employee Benefits in Mining Companies)
10 (491-500) Agata Sierpińska-Sawicz More
41.

Zmiany warunku działania dźwigni finansowej w gospodarce inflacyjnej


(Changes in the Financial Leverage Formula in an Inflationary Economy)
8 (501-508) Robert Sobków More
42.

Modele gotówki w przedsiębiorstwie – przegląd literatury


(Cash Balance Modelling – a Review)
12 (509-520) Aleksandra Szpulak More
43.

Optymalizacja gospodarowania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie ciepłowniczym z wykorzystaniem modelu Millera-Orra


(Op Timization of Managing Cash in the Heating Enterprise With Using the Model of Miller-orr)
11 (521-531) Aldona Uziębło, Bogusława Kopeć More
44.

Bilans – w poszukiwaniu nowej formuły na potrzeby zarządzania finansami


(Balance Sheet – the Search for a New Formula for the Needs of Financial Management)
15 (533-547) Ewa Walińska More
45.

Wykorzystanie wartości godziwej w wycenie środków trwałych w regulacjach MSR nr 16 oraz MSS F nr 13


(The Use of Fair Value in the Valuation of Fixed Assets in the Regulations of IAS 16 and IFRS 13)
9 (549-557) Aneta Wszelaki More
46.

Motywy korzystania z kredytu kupieckiego przez mikroprzedsiębiorstwa


(Motives for Trade Credit Use by Micro-enterprises)
9 (559-567) Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska More
47.

Alkohole jako przedmiot inwestycji alternatywnych


(Alcohol as an Atlernative Investment)
9 (571-579) Agata Adamska More
48.

Instrumenty finansowe i pozafinansowe dla innowacyjnych przedsiębiorców


(Financial and Non-financial Instruments for Innovative Entrepreneurs)
12 (581-592) Barbara Bartkowiak More
49.

Zastosowanie opcji walutowych w kontekście norm prawnych obowiązujących w okresie kryzysu finansowego


(The Use of Currency Options in the Context of Legal Norms in Force During the Financial Crisis)
7 (593-599) Tadeusz Czarnota More
50.

Rola opcji call w obligacjach zamiennych


(The Role of the Call Option in Convertible Bonds)
12 (601-612) Damian Kaźmierczak More
51.

Determinanty finansowania społecznościowego


(Determinants of Crowdfunding)
10 (613-622) Angelika Kędzierska-Szczepaniak More
52.

Wykorzystanie instrumentów wsparcia jakości kredytowej w finansowaniu projektów infrastrukturalnych


(The Use of Credit Enhancement Facilities in the Financing of Infrastructure Projects)
12 (623-634) Magdalena Mosionek-Schweda More
53.

Wykorzystanie opcji rzeczywistych w wycenie roślinnych aktywów biologicznych


(Real Options in Valuation of Plant Production in Progress)
16 (635-650) Dawid Obrzeżgiewicz More
54.

Kształtowanie się cen opcji na indeks WIG 20 w świetle teorii wyceny arbitrażowej


(Formation of Prices of Options on the WIG 20 Index in Light of the Arbitrage Pricing Theory)
11 (651-661) Ryszard Węgrzyn More
55.

Audyt zewnętrzny jako mechanizm nadzoru korporacyjnego


(External Audit as a Corporate Governance Mechanism)
11 (665-675) Jacek Gad More
56.

Wpływ opcji na akcje na skłonność menedżerów do podejmowania działalności badawczo-rozwojowej w perspektywie behawioralnej teorii agencji


(The Impact of Stock Options on the Manager Propensity to Undertake Research and Development Activities in the Behavioral Agency Theory Perspective)
14 (677-690) Ewelina Niedzielska More
57.

Asymmetry in the Relationship between Enterprises and Financial Institutions

7 (691-697) Jacek Nowak More
58.

Opłaty za korzystanie ze środowiska jako źródło finansowania zadań ochronnych jednostek samorządu terytorialnego


(Environmental Fees as a Source of Financing Local Government Units’ Protection-related Tasks)
9 (701-709) Anna Barczak More
59.

Znaczenie subwencji oświatowej w finansowaniu zadań oświatowych w gminach


(The Significance of Educational Subsidy in the Financing of Educational Tasks in Communes)
9 (711-719) Paweł Galiński More
60.

Ryzyka polityki ujemnych stóp procentowych


(Risks of the Policy of Negative Interest Rates)
8 (721-728) Jarosław Klepacki More
61.

Corporate Social Responsibility Reporting in Local Government Units

8 (729-736) Magdalena Kowalczyk More
62.

Innowacyjność prowadząca do efektywności polskich wspólnot samorządowych. Studium przypadku: makroregion północny oraz północno-zachodni


(Innovation Leading to Effectiveness of Polish Local Communities. Case Study: North and Northwest Macro-region)
21 (737-757) Iwona Koza More
63.

Wzrost gospodarczy a płace minimalne w Polsce


(Economic Growth and Minimum Wages in Poland)
10 (759-768) Beata Kulisa, Maria Sierpińska More
64.

Analiza pionowa i pozioma dochodów własnych oraz poziomu samofinansowania samorządów lokalnych w Polsce


(Vertical and Horizontal Analysis of Own Revenues and Level of Self-financing of Local Government Entities in Poland)
12 (769-780) Justyna Łukomska-Szarek More
65.

Efektywny ekonomicznie system podatkowy – w poszukiwaniu modelowych rozwiązań


(The Economically Efficient Tax System – in Search of Optimal Solutions)
11 (781-791) Małgorzata Mazurek-Chwiejczak More
66.

Analiza wariantów wyszczuplania procesów na przykładzie wydania decyzji administracyjnej


(An Analysis of Slimming Process on the Example of the Administrative Decision)
12 (793-804) Jerzy Sobczak More
67.

Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka nadmiernego zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa wielkopolskiego


(The Use of Discriminant Analysis in the Evaluation of Risk of Excessive Debt of Local Government Units. For Example Communes of Wielkopolska Province)
14 (805-818) Aldona Standar, Agnieszka Kozera More
68.

Dura lex, sed lex – wiek emerytalny


(Dura Lex, Sed Lex – Retirement Age)
13 (819-831) Waldemar Stawski, Tomasz Swaczyna, Andrzej Górski More
69.

Finansowanie innowacyjnych projektów a przemysłowy sektor MSP na przykładzie Polski Wschodniej


(Financing of Innovative Projects And Industrial SME Sector Enterprises on The Example of Easter Poland)
8 (833-840) Katarzyna Szopik-Depczyńska More
70.

Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości sektora publicznego


(Harmonization and Standarization of Public Sector Accounting)
10 (841-850) Katarzyna Tkocz-Wolny More
71.

The Use of Knowledge Capital in a Region Through Building a Network of Cooperation Between the Public and Private Sector

11 (851-861) Beata Wierzbicka, Jędrzej Strumiłło More
72.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – motywy i bariery inwestowania w Afryce Subsaharyjskiej


(Foreign Direct Investment - Motives and Barriers to Investment in Sub-Saharan Africa)
14 (865-878) Eric Ambukita More
73.

Paneuropejska lista rajów podatkowych w walce z unikaniem i uchylaniem się od opodatkowania


(The Pan-European List of Tax Havens in the Fight Against Tax Avoidance and Tax Evasion)
12 (879-890) Alicja Brodzka More
74.

Internacjonalizacja przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim (eksportowy instrument internacjonalizacji)


(Internationalization of Business in Western Pomerania (Export Instrument of Internationalization))
15 (891-905) Magdalena Brojakowska-Trząska More
75.

Rentowność agencji ratingowych


(Profitability of Credit Rating Agencies)
11 (907-917) Patrycja Chodnicka-Jaworska More
76.

Inwestycje i dezinwestycje private equity w Europie i w Polsce


(Investments and Divestments of Private Equity in Europe and in Poland)
11 (919-929) Małgorzata Kowalik More
77.

Analiza porównawcza jakości kredytów sektorów bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej


(Comparative Analysis of the Quality of Loans the Banking Sectors in Central Eastern Europe)
13 (931-943) Błażej Lepczyński, Marta Penczar More
78.

Charakterystyka globalnego rynku obligacji klimatycznych


(The Climate Bond Global Market Characteristics)
11 (945-955) Jakub Marszałek, Karolina Daszyńska-Żygadło More