Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-08
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2016 (82) cz. 1
Wykorzystanie modelu regresji wielorakiej do określenia czynników z obszaru płynności finansowej kształtujących efektywność w przedsiębiorstwach przemysłowych
(The Application of Multiple Regression Model for Determining Factors From the Financial Liquidity Shaping the Efficiency in Industrial Companies)

Authors: Agnieszka Kuś

Magdalena Pawlik
Keywords: efficiency financial liquidity multiple regression model industrial companies
Year of publication:2016
Page range:13 (99-111)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The article presents variables from the financial liquidity determining the efficiency in industrial companies. Design/methodology/approach – Moreover, it points out the force and the directions of the influence of those factors on the amount of working capital. An econometric linear model (multiple regression model), estimated by The Method of Least Squares, has been used to accomplish the defined aim of the work. The research involved 32 industrial companies registered at the Warsaw Stock Exchange and concerned the period of years between 2004–2012. Findings – The effects of the conducted analysis indicate that the use of a moderate strategy of financial liquidity contributes to the improvement of the efficiency in industrial companies. Originality/value – The study should be regarded as a starting point for further in-depth analysis of the impact of financial liquidity on the net profit.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bednarski L., Waśniewski T. (red.) (1996). Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. T. 2. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
2.Chatterjee S., Hadi A.S. (2012). Regression Analysis by Example. 5th Edition. New Jersey: Wiley.
3.Rabiej M. (2012). Statystyka z programem Statistica. Gliwice: Helion.
4.Sierpińska M., Wędzki D. (2001). Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Stanisz A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny. T. 2: Modele liniowe i nieliniowe. Kraków: StatSoft Polska.
6.Stępień K. (2009). Płynność finansowa i wypłacalność jako wyraz ewolucji celów gospodarowania. W: B. Micherda (red.), Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
7.Stępień K. (2012). Kluczowe mierniki wyników działalności przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 690. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 51.
8.Stępień K. (2008). Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
9.Wędzki D. (2003). Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
10.Wyniki finansowe spółek giełdowych (2013). Notoria Serwis [CD].
11.Zalewski H. (1998). Finanse firmy w spółkach i innych podmiotach gospodarczych. Gdańsk: ODiDK.