Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2018.36-02
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 36 2018
ULGA NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ JAKO PODATKOWA ZACHĘTA DO PONOSZENIA NAKŁADÓW W OBSZARZE B+R
(Relief for research and development as a tax incentive to incur expenditures on R & D area)

Authors: Katarzyna Goyke
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: research and development income tax enterprise tax relief for research and development
Year of publication:2018
Page range:14 (23-36)
Klasyfikacja JEL: H25 H32 O31 O38
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Innovations and the ongoing development of enterprises are a key aspect characterizing the modern enterprise sector. Entrepreneurs are aware of the importance of investments in modern solutions, improvement of own products or services and raising the standards of conducted activity. The Polish government, wanting to stimulate enterprises to invest in new technologies and business development, has been encouraging entrepreneurs to make expenditures for research and development works by means of tax relief for research and development activities for several years. The aim of this article is to present changes in tax regulations regarding the relief for research and development activities over the last years and to check, based on the Central Statistical Office data, whether gradual increase of tax relief for this type of expenditure affected increasing the expenditures of enterprises for research and development. The first part of the article describes the essence of research and development activity. The second one discusses tax regulations concerning the relief for research and development activities in force in recent years. The third part presents the internal expenditures of enterprises on research and development activities according to the data of the CSO over the past few years, and analyzed whether, together with the increase in tax allowances in the field of R & D, the expenditures of enterprises in this area increased.
Download file

Article file

Bibliography

1.Acs, Z., Audretsch, D. (1990). Innovation and Small Firms. Cambridge: MIT Press.
2.Akcali, B.Y., Sismanoglu, E. (2015). Innovation and the Effect of Research and Development (R&D) Expenditure on Growth in Some Developing and Developed Countries. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 195, 768–775.
3.Ayming Polska (2018). Ulga B+R raport 2018. Krok milowy w rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw. Pobrane z: https://www.ayming.pl/nasze-obszary/dotacje-i-ulgi-b-r/dotacje-i-ulgi-b-r/raport-ayming-ulga-b-r-krok-milowy-w-rozwoju-innowacyjnosci-przedsiebiorstw (24.08.2018).
4.Crepsi, F., Pianta, M. (2008). Diversity in Innovation and Productivity in Europe. Journal ofEvolutionary Economics, 18 (3), 529–545.
5.Deloitte (2018). Central European Corporate R&D Report 2018. Pobrane z: https://www2.
6.deloitte.com/pl/pl/pages/zarzadzania-procesami-i-strategiczne/articles/innowacje/ce--corporate-research-development-report.html (24.08.2018).
7.Dodgson, M. (2018). Technological Collaboration in Industry: Strategy, Policy and Internationalizationin Innovation. London: Routledge.
8.Dolata, S. (2013). Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym. Warszawa: WoltersKluwer.
9.Dorozik, L., Stanielewicz, J., Walczak, B. (2008). System podatkowy Polski. Szczecin: PTE.
10.GUS (2018a). Pobrane z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica (25.08.2018).
11.GUS (2018b). Pobrane z: https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroc/ASSETS_Dzialalnosc_badawcza_i_rozwojowa.pdf (23.08.2018).
12.Kaźmierski, A. (red.) (2014). Meritum Podatki 2014. Warszawa: Wolters Kluwer.
13.Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2.04.1997. Dz.U. nr 78, poz. 483, z późn. zm.
14.Majkowska, M. (2018). Ulga B+R powoli się rozpędza. Skorzystało z niej dwa razy więcej firm. Dziennik Gazeta Prawna, 17 lipca.
15.Ministerstwo Finansów (2018a). Pobrane z: http://www.finanse.mf.gov.pl/cit/ulgi/-/asset_publisher/ Id8O/content/dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-w-2016-roku (23.08.2018).
16.Ministerstwo Finansów (2018b). Pobrane z: https://www.finanse.mf.gov.pl/cit/ulgi/-/asset_publisher/Id8O/content/dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-w-2018-r (23.08.2018).
17.Ministerstwo Finansów (2018c). Pobrane z: https://www.finanse.mf.gov.pl/wszystkie-aktualnosci/-/asset_publisher/Id8O/content/ulga-podatkowa-na-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa(23.08.2018).
18.Stabryła, A., Małkus, T. (red.) (2014). Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym. Kraków: Mfiles.pl.
19.Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2018, poz. 1509,z późn. zm.
20.Ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2018, poz. 1036, z późn. zm.
21.Ustawa z 29.08.1997. Ordynacja podatkowa. Dz.U. 2018, poz. 800, z późn. zm.
22.Ustawa z 30.05.2008 o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Dz.U. 2018, poz. 141, z późn. zm.
23.Wolański, R. (2009). System podatkowy w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer.