European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2451-2729     DOI: 10.18276/ejsm.2018.27/2-62
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 27/2, 3/2018
Polish enterprises as beneficiaries of EU funds from 2007 onwards – an analysis including sectorial and regional differentiation

Autorzy: Tomasz Paweł Tyc
Warsaw University of Technology, Faculty of Administration and Social Science
Słowa kluczowe: European Funds structural funds enterprises regions
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (505-512)
Klasyfikacja JEL: E65 H59 O52
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The article presents data concerning different statistical sections and populations of enterprises – beneficiaries of EU funds in Poland during the 2007–2013 and 2014–2020 programming periods. Information and data used were obtained from different databases maintained by the Polish Ministry of Economic Development and the Polish Central Statistical Office. Data analysed includes i.a. the size class of different entities, their regional implantation (seat of main business activity according to official registrars), the number of projects realized as well as their value, the NACE code of the beneficiary. The merger of two independent data sources allows for a more complex research as well as for a rudimentary data quality assessment. Results obtained point out several challenges concerning the data completeness. However further analysis is possible and deemed as needed. This is especially true in the case of the economic sectors receiving funding from different National and Regional Operational Programs.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bentkowska, K. (2007). Porównanie unijnych programów pomocowych dla przedsiębiorstw w latach 2004–2006 oraz 2007–2013. In: H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, Wspólna Europa. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
2.Błaszkiewicz, P. (2013). Formy wsparcia MMSP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zarządzanie i Finanse, 1 (1), 21–36.
3.Brodzińska, K. (2011). Fundusze unijne jako instrument pobudzania przedsiębiorczości w regionach. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 38, 43–53.
4.Buchwald, T., Czemiel-Grzybowska, W. (2012). Finansowanie innowacji w przedsiębiorstwach z funduszy unijnych – aspekt porównawczy. Ekonomia i Zarządzanie, 5, 5.
5.Czub, J.F. (2013). Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców w ramach europejskiej polityki spójności. Przegląd Europejski, 2, 57–71.
6.Dubel, P. (2012). Bariery współfinansowania rozwoju przedsiębiorczości z funduszy unijnych. Problemy Zarządzania, 10/1 (36), 48–62.
7.European Commission. (2006). Council Regulation (EC) No. 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No. 1260/1999.
8.European Commission. (2014). Commission Implementing Regulation (EU) No. 184/2014 of 25 February 2014 laying down pursuant to Regulation (EU) No. 1303/2013 of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the Europea.
9.Geruzel-Dudzińska, B. (2016). Finansowanie inwestycji w środki trwałe w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Współczesna Gospodarka, 7 (1), 71-80.
10.Gorczyńska, A. (2014). Wykorzystanie funduszy unijnych w finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 111, 335–345.
11.GUS (2016). Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2015 r. Warszawa/
12.Hryniewicka, M. (2015). Unia dla przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 1, 77–90.
13.Jegorow, D. (2017). Odmienność regionalna alokacji funduszy europejskich w Polsce w ramach polityki spójności w perspektywie 2007–2013. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 466, 119–127.
14.Kordela, D. (2016). Wsparcie na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 2014–2020. Marketing i Zarządzanie, 2 (43), 299–311.
15.Krawiec, W.M. (2016). Europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej instrumentem finansowania przedsiębiorczości społecznej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 50 (4), 269–277.
16.Mikołajczyk, B., Krawczyk, M. (2010). JEREMIE innowacyjnym programem w ramach funduszy strukturalnych dla MSP. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 233, 143–152.
17.Mosionek-Schweda, M. (2011). Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce. Oeconomia Copernicana, 2 (2), 75–102.
18.Owczarczyk, A. (2010). Małe i średnie przedsiębiorstwa jako beneficjenci programów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 375–389.
19.SL2014 (2017). Retrieved from: https://sl2014.gov.pl.
20.Sosińska-Wit, M. (2014). Ocena wykorzystania funduszy unijnych w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa lubelskiego. Ekonomia i Zarządzanie, 3, 157–172.
21.Spychała, M. (2017). Zróżnicowanie przestrzenne absorpcji funduszy unijnych perspektywy finansowej 2007–2013 a zmiany poziomu wzrostu gospodarczego województw w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 49, 348–358.
22.Wildowicz-Giegiel, A., Wyszkowski, A. (2016). Absorption of EU Funds in the Context of Polish Enterprises Competitiveness Measured by Profitability Ratios. Oeconomia Copernicana, 6 (1), 113–123.