European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2451-2729     DOI: 10.18276/ejsm.2018.27/2-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 27/2, 3/2018
Varied methods of protection of travellers under European law

Autorzy: Dorota Ambrożuk
University of Szczecin, Faculty of Management and Economics of Services
Słowa kluczowe: traveller protection package travel contract contract for the carriage of passengers EU law
Rok wydania:2018
Liczba stron:7 (9-15)
Klasyfikacja JEL: K12 K22
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

A harmonisation of legal regulations with respect to traveller (passenger) protection in the context of travel and carriage services has taken place recently in the European Union. This is the consequence of the entry into force of Directive (EU) 2015/2302 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on package travel and linked package arrangements, which also classifies the service of the carriage of passengers as a travel service. In the case of both type of services, the European Union legislator aimed to provide travellers with a high, reasonably uniform, level of protection. However, he used to this end different legal instruments and protection methods. This paper attempts to compare the instruments and methods of traveller protection applied by the European Union legislator in EU law through showing their advantages and disadvantages.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ambrożuk, D. (2014). Kształtowanie się europejskiego prawa przewozu osób. In: T. Kocowski, K. Marak (eds.), Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 362, 11–24. DOI: 10.15611/pn.2014.362.01.
2.Ambrożuk, D. (2015). Dochodzenie roszczeń przysługujących podróżnym na podstawie rozporządzeń unijnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 885, Problemy Transportu i Logistyki, 31, 155–169. DOI: 10.18276/ptl.2015.31-10.
3.Ambrożuk, D. (2017). O tzw. „przemienności drogi dochodzenia roszczeń” przysługujących podróżnym na podstawie rozporządzenia nr 261/2004. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR), 3 (6), 48–60. Retrieved from: www.ikar.wz.uw.edu.pl.
4.Ambrożuk, D., Wesołowski, K. (2001). Wybrane aspekty dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej w dziedzinie turystyki. In: B. Gnela, R. Szostak (eds.), Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej (pp. 73–106). Kraków: Zakamycze.
5.Ambrożuk, D., Wesołowski, K. (awaiting publication). Terminy na dochodzenie zryczałtowanych odszkodowań należnych pasażerom na podstawie rozporządzenie (WE) nr 261/2004.
6.Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea of 13.12.1974. – Dz.U. of 1987, No. 18, item 108 as amended by the Protocol to the Athens Convention of 19.11.1976 – Dz.U. of 1994, No. 99, item 479.
7.Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) of 9 May – Dz.U. of 1985, No. 34, item 158, as amended by the Vilnius
8.Protocol of 3 June 1999 – Dz.U. of 2007, No. 100, item 674, Appendix A. Uniform Rules concerning the Contract of International Carriage of Passengers by Rail (CIV).
9.Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air of 28.5.1999 – Dz.U. of 2007, No. 37, item 235.
10.Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air of 12.10.1929 – Dz.U. of 1933, No. 8, item 49, amended by the Hague Protocol of 28.9.1955 – Dz.U. of 1963, No. 33, item 189.
11.Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by an Entity other than the Carrier under the Contract of 18.9.1961. Dz.U. of 1965, No. 25, item 167.
12.Court of Justice of the European Union: the judgement of 22 November 2012; C-139/11 Moré, (ECLI:EU:C:2012:741); the judgement of 22 October 2009; C-301/08 Bogiatzi (ECLI:EU:C:2009:649)
13.Directive (EU) 2015/2302 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on package travel and linked Ravel arrangements, amending Regulation (EC) No. 2006/2004 and Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the
14.Council and repealing Council Directive 90/314/EEC (OJ UE 2015 L 326/1).
15.Gospodarek, J. (2001). Prawo turystyczne. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
16.Gospodarek, J. (2014). Znaczenie dla rynku turystycznego projektowanej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 807. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3 (27), 165–181.
17.Karsten, J. (2007). Passengers, consumers, and travellers: The rise of passenger rights in EC transport law and its repercussions for Community consumer law and policy. Journal of Consumer Policy, 30 (2), 117–136. https://doi.org/10.1007/s10603-007-9032-7.
18.Łętowska, E. (ed.). (2006). Prawo zobowiązań – część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 5. Warszawa: C.H. BECK.
19.Marak, K. (2015). Harmonizacja maksymalna projektowanej dyrektywy turystycznej i możliwe odstępstwa od tak wyznaczonego poziomu harmonizacji. In: B. Gnela, K. Michałowska (eds.), Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego (pp. 16–28). Warszawa: C.H. BECK.
20.Nesterowicz, M. (2012). Prawo turystyczne. Warszawa: Wolters Kluwer.
21.Polish Supreme Court: the resolution of the of 7 February 2014; III CZP 113/13 – Retrieved from: www.sn.pl/sistes/orzecznictwo/orzeczenia2/iii czp 113-13.pdf; the resolution of 17 March 2017 r., III CZP 111/16 – Retrieved from: www.sn.pl/sistes/orzecznictwo/orzeczenia3/iii czp 111-16.pdf.
22.Regulation (EC) No. 1107/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 concerning the rights of disabled persons and persons with reduced mobility when travelling by air (OJ UE 2006 L 204/1).
23.Regulation (EC) No. 1177/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2009 concerning the rights of passengers when travelling by sea and inland waterway and amending Regulation (EC) No 2006/2004 (OJ UE 2010 L 334/1).
24.Regulation (EC) No. 1371/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on rail passengers’ rights and obligations (OJ UE 2007 L 315/14).
25.Regulation (EC) No. 181/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 concerning the rights of passengers in bus and coach transport and amending Regulation (EC) No. 2006/2004 (OJ UE 2011 L 55/1).
26.Regulation (EC) No. 2027/97 of 9.10.1997 on air carrier liability in respect of the carriage of passengers and their baggage by air (OJ UE 1997 L 285/1) as amended by (EC) No. 889/2002 of the European Parliament and of the Council of 11.05.2002 (OJ UE 2002 L 140/2, Polish Special Edition 2004, chapter 7, vol. 6, p. 246).
27.Regulation (EC) No. 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights, and repealing Regulation (EEC) No. 295/91 (OJ UE 2004 L 46/1).
28.Regulation (EC) No. 392/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the liability of carriers of passengers by sea in the event of accidents (OJ UE 2009 L 131/24).
29.Treaty on the Functioning of the European Union (consolidated version – OJ EU 2012 C326/1).
30.Wesołowski, K. (2016). Multicentryczność regulacji prawnej usługi przewozu osób. Marketing i Zarządzanie, 1 (42), 201–215. DOI:10.18276/miz.2016.42-14.