Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2021.33-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2021 (33)
Oddziaływanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania na indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego – wnioski de lege lata i de lege ferenda
(Impact of the tax avoidance clause on the individual interpretations of tax law provisions – de lege lata and de lege ferenda conclusions.)

Authors: Tomasz Stachurski ORCID
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Keywords: individual interpretations of tax law provisions tax avoidance clause principle of proportionality principle of the protection of citizens’ trust in the state and its legislation
Year of publication:2021
Page range:13 (133-145)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 108

Abstract

The purpose of writing this article is to show and assess the influence that is currently being exerted by the tax avoidance clause on individual interpretations of tax law provisions. It is an important issue, because strong interaction has been noticed between these law institutions as well as the different purposes for establishing them. The author carries out a critical analysis of this phenomenon noting that it strongly limits basic functions of individual interpretations which serve to protect taxpayers’ rights. Moreover, numerous threats are noticed and demonstrated. They are mainly related to the multiplicity of indefinite, evaluative phrases used in the regulation of the tax avoidance clause. The author analyses and interprets laws in force and examines judicial decisions of administrative courts as well as views of legal scholars and commentators. The thesis of this paper stipulates that the current form of provisions violates the constitutional principle of the protection of citizens’ trust in the state and its legislation and the principle of proportionality. Also, the article expresses an opinion that authorities now have been given too great administrative discretion in refusing to issue an individual interpretation. Therefore, the de lege ferenda conclusions are formulated intended to improve the negative consequences of the tax avoidance clause’s impact on individual interpretations.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bartosiewicz A., Indywidualne interpretacje prawa podatkowego – fasadowa instytucja czy rzeczywisty instrument ochrony praw podatnika?, „Monitor Podatkowy” 2019, nr 6, SIP Legalis.
2.Dzwonkowski H., Kondratowska-Muszyńska J., Art. 14b, w: H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2019, SIP Legalis.
3.Dzwonkowski H., Kondratowska-Muszyńska J., Rozdział 1a, w: H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2019, SIP Legalis.
4.Filipczyk H., Interpretacje indywidualne w kontekście klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania, „Monitor Podatkowy” 2017, nr 9.
5.Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2015.
6.Goj M., Tałasiewicz A., Od interpretacji po kodeks karny skarbowy. Prawo czy praktyka – co decyduje o sukcesie?, w: J. Głuchowski (red.), Współczesne problemy prawa podatkowego – teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu (tom II), Warszawa 2019.
7.Gomułowicz A., Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, czyli – Ave Caesar morituri te salutant, „Przegląd Podatkowy” 2019, nr 10.
8.Potrzeszcz J., Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa, Lublin 2013.
9.Rainer A., Prawo do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie (art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka), „Monitor Prawniczy” 1999, nr 2, SIP Legalis.
10.Sejm RP VIII kadencja, Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 2860, cz. I, s. 76 http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/9060A2C883ED1DE4C12583130069CECC/%24File/2860.%20cz%20I.pdf.
11.Ślifirczyk M., Opinie zabezpieczające a interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego, „Państwo i Prawo” 2018, nr 1.
12.Teszner K., Art. 14b, w: L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, Gdańsk 2020, SIP LEX/el.
13.Turzyński K.F., Interpretacje przepisów prawa podatkowego w praktyce i orzecznictwie, Warszawa 2015.