Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2018.16-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 16 (2018)
Globalizacja a środowiskowe uwarunkowania jakości życia

Autorzy: Bernadeta Baran
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: środowisko naturalne jakość życia globalizacja
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (7-15)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zobrazowanie skali wpływu procesów globalizacji na ekosystemy oraz rosnącego znaczenia subiektywnych odczuć dotyczących środowiskowych uwarunkowań jakości życia. Aby zrealizować cel pracy, przedstawiono związek między globalizacją a środowiskiem naturalnym, skalę zmian w środowisku przyrodniczym oraz omówiono pojęcie jakości życia warunkowane stanem środowiska naturalnego. W części empirycznej wykorzystano dostępne raporty na temat wpływu aktywności gospodarczej na ekosystemy. Z analizy wynika, że w ostanich dekadach doszło do poważnych zmian destrukcyjnych środowiska, a w przypadku większości jego sektorów prognozuje się utrzymanie negatywnych tendencji albo pogorszenie tego stanu. Konieczność szerszego uwzględniania wyników badań dotyczących dobrobytu i dobrostanu (m.in. w procesie formułowania celów polityki społeczno-gospodarczej) wynika przede wszystkim z niepokojących negatywnych trendów w środowisku naturalnym, a także z rosnącej świadomości znaczenia czynników pozamaterialnych w ogólnej ocenie satysfakcji z życia
Pobierz plik

Plik artykułu