Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2018.17-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 17 (2018)
Determinanty rozwoju transportu lotniczego w uwarunkowaniach globalizacji gospodarki

Autorzy: Joanna Hawlena
Słowa kluczowe: transport lotniczy globalizacja deregulacja liberalizacja
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (7-18)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omówiono podstawowe uwarunkowania kształtujące procesy przemian na rynku lotniczych przewozów pasażerskich, towarów i poczty. Poruszona tematyka jest związana z dostosowaniem form rynkowej działalności lotniczych podmiotów do warunków zaistniałych po wprowadzeniu deregulacji, liberalizacji oraz globalizacji w komunikacji powietrznej. Przedstawiono w nim możliwości wyjścia z regresu związanego ze światowymi kryzysami gospodarczymi, identyfikując sposoby rozszerzenia aktywnego uczestnictwa w procesie globalizacji, radykalnej redukcji kosztów i poszukiwaniu bardziej opłacalnych rynków oraz destynacji. Wykazano, że przedsiębiorstwa lotnicze w warunkach niestabilnej sytuacji ekonomicznej zmuszone są do uczestnictwa w strategicznych sojuszach partnerskich i porozumieniach bilateralnych, zyskując warunki pozwalające wyjść z długookresowych kryzysów. Przedstawiono także prognozy rozwoju sektora komunikacji cywilnej, które wskazują, że ta branża znajduje się w trendzie wzrostowym.
Pobierz plik

Plik artykułu