Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815     DOI: 10.18276/wpe.2017.15-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 15 (2017)
Nakłady na badania i rozwój w krajach Unii Europejskiej – analiza porównawcza

Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (43-56)
Klasyfikacja JEL: C65 O30 O57
Słowa kluczowe: nakłady na badania i rozwój Unia Europejska metoda logarytmiczna
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Anna Turczak
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Abstrakt

Celem artykułu było określenie wpływu poszczególnych czynników na zróżnicowanie krajów Unii Europejskiej pod względem wielkości wydatków na badania i rozwój per capita. W pracy przeanalizowano dwa czynniki kształtujące wartość nakładów na badania i rozwój na osobę: produkt krajowy brutto na mieszkańca (tj. czynnik mierzący zamożność danego kraju) oraz udział wydatków na B+R w PKB (tj. czynnik obrazujący znaczenie przypisywane badaniom i rozwojowi w gospodarce rozpatrywanego kraju). Do oceny wpływu odchyleń wymienionych czynników na odchylenie wielkości nakładów na B+R na osobę wykorzystano metodę logarytmiczną.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarski, L., Borowiecki, R., Duraj, J., Kurtys, E., Waśniewski, T., Wersty, B. (1998). Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
2.Gabrusewicz, W. (2007). Podstawy analizy finansowej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
3.Gołębiowski, G., Tłaczała, A. (2009). Analiza finansowa w teorii i w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo „Difin”.
4.Grzenkowicz, N., Kowalczyk, J., Kusak, A., Podgórski, Z. (2007). Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego.
5.Kaszubowski, J. (2004). Wykorzystanie analizy ekonomicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Gdańsk: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku.
6.Matłoka, M., Wojcieszyn, B. (2008). Matematyka z elementami zastosowań w ekonomii. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
7.Nahotko, S. (1998). Analiza i decyzje finansowe w przedsiębiorstwie. Bydgoszcz: Wydawnictwo „TNOiK”.
8.Żwirbla, A. (2001). Metody badawcze analizy ekonomicznej. Studium metodologiczne. Włocławek: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.
9.Żwirbla, A. (2007). Rozwój metod ilościowych analizy ekonomicznej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.