Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815     DOI: 10.18276/wpe.2017.14-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 14 (2017)
Globalization – the theoretical aspect
(Globalizacja – aspekt teoretyczny)

Autorzy: Joanna Hawlena
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Turystyki i Rekreacji
Słowa kluczowe: globalizacja konkurencja korporacje transnarodowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:15 (37-51)
Klasyfikacja JEL: F20 F60
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem rozważań przeprowadzonych w artykule jest dokonanie analizy teorii dotyczącej procesu globalizacji. Poprzez przedstawienie szerokiego spektrum definicji, podjęto próbę zdiagnozowania opinii znacznej części teoretykóworaz instytucji opiniotwórczych, w których wykazuje się, że globalizacja jest najbardziej fundamentalnym procesem dokonującym się we współczesnym świecie, którego skutki powodują największy zakres przemian w rozwoju cywilizacji, gospodarki i stosunków społecznych. Globalizacja jest identyfikowana poprzez liczne definicje, jednak żadna z nich nie jest powszechnie akceptowana, ponieważ niezmiernie trudno określić istotę procesu znajdującego się w ciągłym, dynamicznym rozwoju.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Das, D.K. (2004). The economic Dimensions of Globalization. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
2.Giddens, A. (1990). The Consequences of Modernity. Stanford University Press.
3.Gierszewska, G., Wawrzyniak, B. (2001). Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego. Warszawa: Poltext.
4.Govindarajan, V., Gupta, A.K. (2000). An analysis of the emerging global arena. European Management Journal, 18.
5.Gwiazda, A. (2000). Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
6.Hawlena, J. (2012). Konkurencja na rynku lotniczych przewozów pasażerskich w warunkach globalizacji. Katowice: Prace Naukowe UE.
7.Kłosiński, A.K., Masłowski, A. (2005). Globalizacja sektora usług w Polsce. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
8.Levitt, T. (1983). The Globalization of Markets. Harvard Business Review, 61.
9.Liberska, B. (2003). Procesy globalizacji i regionalizacji w gospodarce światowej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
10.Liberska, B. (2002). Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
11.Marciszewska, E. (2001). Globalizacja sektora usług transportu lotniczego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SGH.
12.McGrew, A.G., Lewis, P. (1992). Globalization and the Nation-states. Cambridge: Polity Press.
13.Nowakowski, M.K. (1999). Wprowadzenie do zarządzania międzynarodowego. Warszawa: Difin.
14.Piasecki, R. (2003). Rozwój gospodarczy a globalizacja. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
15.Pierścionek, Z. (2006). Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
16.Porter, M.E. (2006). Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, MT Biznes.
17.Ruciński, A. (2009). Transport lotniczy. In: W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król (eds.), Transport, aktualne problemy integracji z UE. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
18.Rymarczyk, J. (2004). Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
19.Staniszkis, J. (2003). Władza globalizacji. Warszawa: Scholar.
20.Stiglitz, J.E. (2005). Globalizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
21.Stonehouse, G., Hamill, J., Campbell, D., Purdie, T. (2001). Globalizacja. Strategia i zarządzanie. Warszawa: Wydawnictwo Felberg SJA.
22.Strużycki, M. (1996). Globalizacja handlu w Polsce. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
23.Szymański, W. (2004). Interesy i sprzeczności globalizacji. Warszawa: Difin.
24.Wensveen, J.G. (2007). Air Transportation. A Management Perspective. Sixth Edition.
25.Wolf, M. (2001). Will the Nation-states Survive Globalization? Foreign Affairs, 1 (80).
26.Yip, G.S. (2004). Strategia globalna - światowa przewaga konkurencyjna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
27.Zorska, A. (2002). Ku globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.