Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2016.13-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 13 (2016)
Ryzyka wynikające z polityki gospodarczej Polski w latach 2011–2016 – perspektywa inwestora

Autorzy: Piotr Jan Mackiewicz
Doktorant, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: polityka gospodarcza makroekonomia system emerytalny
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (133-142)
Klasyfikacja JEL: E60
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Polska w latach 2011–2016, z gospodarczego punktu widzenia, była miejscem wielu zmian, jeżeli chodzi o kierunekpolityki gospodarczej. Reformy systemu emerytalnego i podatkowego były i nadal są szeroko komentowane przezspecjalistów jako kluczowe wskaźniki kierunku, w którym zmierza polskie ustawodawstwo. Ta tendencja obserwowanaprzez potencjalnych inwestorów może zniechęcić ich do alokowania nadwyżek środków pieniężnych w Polsce, co możeskutecznie zahamować jej rozwój. Warta zastanowienia jest kwestia wyważenia interesów budżetu państwa w krótkimterminie i w wąskim znaczeniu w konfrontacji z interesem całej gospodarki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Begg, D., Fisher, S., Dornbush, R. (2007). Makroekonomia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
2.Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS (2013). Prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego. Warszawa: ZUS.
3.Ebrill, L. (2001). The modern VAT. Waszyngton: International Monetary Fund.
4.Góra, M. (2003). System emerytalny. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Grupa WP SA (2016). Kto zapłaci podatek handlowy? Nie tylko Biedronka i Lidl. Pobrano z: http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/podatek-handlowy-detaliczny--wysokosclidl,201,0,2128073.html.
5.GWP (2015). Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie: Analizy i statystyki. Pobrano z: http://www.gpw.pl/analizy_i_statystyki.
6.IAR (2014). Prezes KGHM: podatek od kopalin trzeba obniżyć, hamuje inwestycje. Pobrano z: Http://www.polskieradio.pl/42/3167/Artykul/1247978,Prezes-KGHM-podatek-odkopalin-trzeba-obnizyc-hamuje-inwestycje.
7.Infor (2014). Cypr: Podatek od depozytów powyżej 100 tys. euro. Pobrano z: http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/140309,2,Cypr-Podatek-od-depozytow-powyzej-100-tys-euro.html.
8.Jonas, K. (2012). Działalność otwartych funduszy emerytalnych w czasie kryzysu. Ustawowe i pozaustawowe narzędzia oceny. Zeszyty Naukowe, 13. Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Krakowie.
9.Judkowiak, A., Zaleska, B. (2009). Wybrane zagadnienia dotyczące ryzyka w audycie wewnętrznym. W: K. Winiarska (red.), Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
10.Kolany, K. (2012). Kto płaci najwyższe podatki w Europie? Pobrano z: http://www.bankier.pl/
11.wiadomosc/Kto-placi-najwyzsze-podatki-w-Europie-2550746.html.
12.Komisja Europejska (2012). The 2012 Ageing Report. Economic and budgetary projections for the EU‑27 Member States (2010–2060). European Economy. Brussels.
13.Nehrer, P. (1971). Peasants, Procreation, and Pensions. The American Economic Review, 61, 380–389.
14.Ostaszewski, J. (2008). Finanse. Warszawa: Difin.
15.Owsiak S. (2005). Finanse publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
16.(pbor) (2015). Polski przedsiębiorca potrzebuje 286 godz. rocznie na formalności podatkowe Pobrano z: http://pieniadze.gazeta.pl/pieniadz/1,143281,16913049,Polski_przedsiebiorca_potrzebuje_286_ godz__rocznie.html.
17.Piotrowska-Marczak, K., Uryszek, T. (2009). Zarządzanie finansami publicznymi. Warszawa: Difin.
18.Ustawa (1997). Ustawa z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. DzU 1997, nr 139, poz. 934.
19.Ustawa (2004). Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. DzU 2004, nr 54, poz. 535.
20.Ustawa (2009). Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. DzU 2009, nr 157, poz. 1240.
21.Ustawa (2011). Ustawa z 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych. DzU 2011, nr 75, poz. 398.
22.Ustawa (2012). Ustawa z 11 maja 2012 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. DzU 2012, poz. 637.
23.Ustawa (2013). Ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. DzU 2013, poz. 1717.
24.Winiarski, B. (2008). Polityka gospodarcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
25.Zaleśkiewicz, T. (2005). Przyjemność czy konieczność. Psychologia spostrzegania i podejmowania ryzyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.