Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Aktualnie: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 10 (2015)
Corporate Social Responsibility jako zobowiązanie moralne biznesu

Autorzy: Agnieszka Kwarcińska
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecinskiego
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu etyka biznesu
Rok wydania:2015
Liczba stron:9 (157-165)

Abstrakt

Współczesne postrzeganie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu uwzględnia szereg działań podejmowanych w praktyce przez przedsiębiorstwa, ale opiera się na niezmiennej zasadzie dobrowolności. Zatem sensem realizacji strategii CSR jest przede wszystkim poczucie moralnego obowiązku przyjmowania przez przedsiębiorstwa odpowiedzialności za prowadzone działania w ramach ich funkcjonowania. Idea ta rozumiana jest dlatego jako zobowiązanie moralne. Można więc uznać, że jeśli przedsiębiorstwa respektują zasady społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, postępują etycznie. Ich gospodarowanie jest wówczas uczciwe i charakteryzuje się poszanowaniem interesów szeroko ujętego otoczenia. Uwzględnianie zaangażowania społecznego podkreśla poważanie dla interesariuszy zewnętrznych, a troska o środowisko naturalne atencję dla wszechobecnego problemu rzadkości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartkowiak G., Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa 2011.
2.Carroll A.B., A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance, „The Academy of Management Review”1979, s. 499–500, http://www.jstor.org/stable/257850?seq=3 (11.06.2014).
3.http://www.agenda21.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=7 (28.02.2014).
4.Klimek J., Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Difin, Warszawa 2014.
5.Krukowska M., Jak oceniać odpowiedzialność społeczną biznesu, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Opole 2012.
6.Mazur-Wierzbicka E., CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności, Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin 2012.
7.Pratley P., Etyka w biznesie, Gebethner i Ska, Warszawa 1998.
8.Reyes V.M., Etyka biznesu – wybrane kwestie, w: K. Kietliński, V.M. Reyes, T. Oleksyn, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
9.Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
10.Rybak M., Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
11.Szczepańska K., Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości, CH Beck, Warszawa 2011.