Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Aktualnie: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 10 (2015)
Kapitał społeczny i jego rola w rozwoju lokalnym

Autorzy: Joanna Kenc
Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych (Zakład Nauk Ekonomicznych) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
Słowa kluczowe: kapitał społeczny rozwój lokalny
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (147-156)

Abstrakt

W literaturze ekonomicznej coraz częściej akcentuje się znaczenie wartości niematerialnych przy określaniu czynników warunkujących rozwój lokalny, co stanowi odzwierciedlenie tendencji istniejących w ekonomii. Efekty generowane przez kapitał społeczny w wymiarze lokalnym mogą mieć charakter zarówno pozytywny, czyli stymulujący rozwój lokalny, jak i negatywny, czyli ograniczający możliwości rozwoju lokalnego. Lokalny kapitał społeczny stymuluje aktywność gospodarczą w gminie poprzez obniżanie kosztów działalności oraz tworzenie atmosfery ufności i partnerstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arrow K.J., Observations on Social Capital, w: Social Capital: A Multifaceted Perspective, red. P. Dasgupta, I. Serageldin, The World Bank, Washington 2000.
2.Bartkowski J., Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym, w: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, red. M. Herbst, Scholar, Warszawa 2007.
3.Będzik B., Bariery i możliwości generowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich w Polsce, „Oeconomia” 2008, nr 7(4).
4.Brol R., Innowacyjność lokalnych jednostek terytorialnych, w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
5.Brol R., Kapitał społeczny w gospodarce lokalnej, w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
6.Gliński P., Przemiany sektora obywatelskiego po roku 2000 – analiza porównawcza wybranych wyników badań empirycznych, w: Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, red. P. Gliński, B. Lebenstein i A. Siciński, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004.
7.Goszczyński W., Kształtowanie synergicznych form kapitału społecznego jako warunek prawidłowej aktywizacji społeczności lokalnych na przykładzie pilotażowego programu LEADER+, w: Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, red. H. Podedworna, P. Ruszkowski, Scholar, Warszawa 2008.
8.Kaźmierczak T., Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny – przegląd podejść, w: Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Wydawnictwo ISP, Warszawa 2007.
9.Kempny M., Tradycje lokalne jako podstawa kapitału społecznego, w: Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność, red. J. Kurczewska, Wydawnictwo FiS PAN, Warszawa 2004.
10.Klimczak B., Kapitał społeczny a dobrobyt indywidualny i społeczny, w: Kapitał społeczny we wspólnotach, red. H. Januszka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
11.Lissowska M., Type and Role of Social Capital in Post-transition European Economies, „Gospodarka Narodowa” 2009, nr 3.
12.Paldam M., Social Capital: One or Many? Definition and Measurement, „Journal of Economic Surveys” 2000, vol. 14, no. 5.
13.Przybysz J., Sauś J., Kapitał społeczny. Szkice socjologiczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004.
14.Szawiel T., Społeczeństwo obywatelskie, w: Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, red. M. Grabowska, T. Szawiel, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
15.Sztaudynger J.J., Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
16.Theiss M., Krewni – znajomi – obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
17.Toczyski W., Lendzion J., Lekcja z upadku Programu Inicjatyw Lokalnych w gminie Wicko, w: Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Wydawnictwi ISP, Warszawa 2007.
18.Trutkowski C., Mandes S., Kapitał społeczny w małych miastach, Scholar, Warszawa 2005.
19.Wojewódzka A., Aktywność wyborcza mieszkańców w zależności od poziomu rozwoju gmin, w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.