Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Aktualnie: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 10 (2015)
Tradycyjne i alternatywne mierniki poziomu życia ludności w ujęciu teoretycznym

Autorzy: Urszula Grzega
Wydział Ekonomiczny (Katedra Badań Konsumpcji) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Słowa kluczowe: poziom życia ludności pomiar poziomu życia miary tradycyjne miary alternatywne
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (77-87)

Abstrakt

W ciągu ostatnich kilku dekad osiągnięto bardzo duży postęp w rozwoju metodologii pomiaru poziomu życia ludności. Stosowanie wskaźników obiektywnych i subiektywnych, cząstkowych i syntetycznych stało się bezsporne. Mimo to wciąż istnieje wyraźne zapotrzebowanie na nowe, uzupełniające narzędzia pomiaru. Grupę takich narzędzi stanowią między innymi biologiczne i antropometryczne miary dobrobytu. Przedstawiają one postępy w wielu niezbadanych przy użyciu tradycyjnych miar obszarach życia (zwłaszcza w sferze zdrowia), zachowując przy tym obiektywny charakter pomiaru.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baten J., Ma D., Morgan S., Wang Q., Evolution of Living Standards and Human Capital in China in the 18–20th Centuries. Evidences From Real Wages, Age-Heaping, and Anthropometrics, „Explorations in Economic History” 2010, no. 47.
2.Berger-Schmitt R., Jankowitsch B., Systems of Social Indicators and Social Reporting, The State of the Art. EuReporting, Working Paper no. 1, Centre for Survey Research and Methodology (ZUMA), Social Indicators Department, Mannheim 1999.
3.Booysen F., An Overview and Evaluation of Composite Indices of Developmen, „Social Indicators Research” 2002, no. 59.
4.Borys T., Fiedor B., Operacjonalizacja i pomiar kategorii zrównoważonego rozwoju – przyczynek do dyskusji, w: Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań, red. M. Plich, GUS, Warszawa 2011.
5.Brainerd E., Reassessing the Standard of Living in the Soviet Union. An Analysis Using Archival and Anthropometric Data, „The Journal of Economic History” 2009, no. 1, vol. 70.
6.Bywalec C., Wydymus S., Poziom życia ludności Polski w porównaniu z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, „Ekonomista” 1992, nr 5/6.
7.Choi S., Schwekendiek D., The Biological Standard of Living in Colonial Korea, 1910–1945, „Economics and Human Biology” 2009, no. 1.
8.Dasgupta P., Human Well Being and the Natural Environment, Oxford University Press, Oxford 2001.
9.Florczak W., Pomiar gospodarki opartej na wiedzy w badaniach międzynarodowych, „Wiadomości Statystyczne” 2010, nr 2.
10.Fronczek M., Mierniki i metody pomiaru poziomu życia, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach 1990, nr 119.
11.Grzega U., Poziom życia ludności w Polsce – determinanty i zróżnicowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
12.Komlos J., Baur M., From the Tallest to (One of) the Fattest: The Enigmatic Fate of the Size of the American Population in the Twentieth Century, „Economics and Human Biology” 2004, no. 2.
13.Komlos J., Snowdon B., Measures of Progress and Other Tall Stories. From Income to Anthropometrics, „World Economics” 2005, no. 6.
14.Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, red. M. Janoś-Kresło, B. Mróz, SGH, Warszawa 2006.
15.Kues A., Taller – Healthier – More Equal? The Biological Standard of Living in Switzerland in the Second Half of the 20th Century, „Economics and Human Biology” 2010, no. 8.
16.Luszniewicz A., Statystyka społeczna, PWE, Warszawa 1982.
17.McEwin M., Social Indicators and Social Statistics in Australia, „Statistical Journal of the United Nations” 1995, no. 2.
18.Noll H., Social Indicators and Quality of Life Research. Background, Achievements and Current Trend, w: Advances in Sociological Knowledge over Half a Century, red. N. Genov, VS Verlag fur Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2004.
19.Olds K., The Biological Standard of Living in Taiwan under Japanese Occupation, „Economics and Human Biology” 2003, no. 1.
20.Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, red A. Zeliaś, PWE, Warszawa 2004.
21.Schoch T., Staub K., Pfister Ch., Social Inequality and the Biological Standard of Living. An Anthropometric Analysis of Swiss Conscription Data, 1875–1950, „Economics and Human Biology” 2012, no. 10(2).
22.Sirgy M., Michalos A., Ferriss A., Easterlin R., Patrick D., Pavot W., The Quality of Life (QOL) Research Movement. Past, Present, and Future, „Social Indicators Research” 2006, no. 76.
23.Steckel R., Biological Measures of the Standard of Living, „Journal of Economic Perspective” 2008, no. 1, vol. 22.
24.Thiessen H., Measuring the Real World. A Textbook of Applied Statistical Methods, John Wiley & Sons, Chichester 1997.