Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Aktualnie: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 10 (2015)
Wybrane aspekty funkcjonowania Euroregionu Pomerania

Autorzy: Agnieszka Malkowska
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług (Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego) Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: współpraca transgraniczna euroregion Pomerania
Rok wydania:2015
Liczba stron:9 (23-31)

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów funkcjonowania Euroregionu Pomerania. Autorka dokonała analizy strategicznych programów rozwoju euroregionu w kontekście strategii „Europa 2020” i strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego. Zbadano opinię 200 studentów szczecińskich uczelni dotyczącą współpracy euroregionalenej. Określono oczekiwania społeczne co do pożądanych kierunków rozwoju współpracy transgranicznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczuk F., Społeczna akceptacja i percepcja współpracy przygranicznej w świetle badań w euroregionie „Nysa”, w: Euroregiony – mosty do Europy bez granic, red. W. Malendowski, M. Szczepaniak, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000.
2.Bartnik P., Euroregionalny wymiar EUWT, w: Nasze pogranicze – między wizją a praktyką, Materiały pokonferencyjne, Szczecin 2011.
3.Greta M., Euroregiony a integracja europejska. Wnioski dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
4.Kłosowski F., Euroregion „Śląsk Cieszyński” w świadomości jego mieszkańców, w: Granice. Obszary przygraniczne. Euroregiony, red. J. Runge, Uniwersytet Śląski, Katowice 2003.
5.Komunikat Komisji Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020, wersja ostateczna.
6.Malkowska A., Malkowski A., Budowa konkurencyjności regionu w dobie globalizacji na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, w: Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu, red. J. Buko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2013, nr 753, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 103.
7.Radek R., Znaczenie współpracy transgranicznej w rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych polskiego pogranicza, Uniwersytet Śląski, Katowice 2011.
8.Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, Szczecin 2010, czerwiec.
9.Transgraniczna Koncepcja Rozwoju i Działania Euroregionu Pomerania na lata 2014–2020. Aktualizacja, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania–Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e. V., Szczecin–Löcknitz.
10.Zich F., Mieszkańcy czesko-niemieckiego pogranicza i rozwój współpracy transgranicznej, w: Pogranicze z Niemcami a inne pogranicza Polski, red. Z. Kurcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.