Współczesne Problemy Ekonomiczne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 15 (2017)

Year of publication: 2017

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Integracja walutowa jako determinanta synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro


(Monetary integration as a determinant of business cycles synchronization in the Euro Area)
10 (7-16) Jan Borowiec More
2.

Powiernictwo – interdyscyplinarnie ujęty przyczynek do nowej teorii usług


(The Trust – Interdisciplinary Contribution to New Theory of Services)
15 (17-31) Kaziemierz Rogoziński, Marek Gnusowski More
3.

Bezwarunkowy dochód podstawowy a negatywny podatek dochodowy – alternatywne metody likwidacji „pułapki prekarności”


(Basic Income Guarantee (BIG) and the Negative Income Tax (NIT) – alternative methods of eliminiating the “precarity trap”)
9 (33-41) Mateusz Guzikowski More
4.

Nakłady na badania i rozwój w krajach Unii Europejskiej – analiza porównawcza


(Expenditures on research and development in European Union countries – comparative analysis)
14 (43-56) Anna Turczak More
5.

Ekonomiczne i instytucjonalne metody przeciwdziałania korupcji


(Economic and institutional methods of anti-corruption actions)
9 (57-65) Marcin Brol More
6.

Copyright trolling a problem egzekwowania praw autorskich w erze Internetu


(Copyright trolling and the problem of copyright enforcement in the age of internet)
9 (67-75) Sławomir Czetwertyński More