Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Currently: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2015.11-11
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 11 (2015)
Kapitał ludzki we współczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwami
(Human capital in contemporary management enterprises)

Authors: Anna Butkiewicz-Schodowska
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Keywords: human capital training competence management
Year of publication:2015
Page range:9 (115-123)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents selected definitions of human capital, its characteristics features and elements. It also presented necessity of its investment and the consequent benefits. Follow to the management of human resources, as well as competence management employees in enterprises, thus presenting the results of research 941 companies in Poland.
Download file

Article file

Bibliography

1.Czerniachowicz B., Marek S., Wybrane problemy rozwoju kapitału ludzkiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
2.Łobos Ł., Puciato D., Dekalog współczesnego zarządzania – najnowsze trendy, koncepcje, metody, Difin, Warszawa 2013.
3.Domański S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
4.Dubois D.D., Rothwell W.J., Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach. Od tradycyjnego działu kadr do współczesnego HR, Helion, Gliwice 2008.
5.Fitz-Enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
6.Gołębiowska G., Kadry i gospodarka zasobami ludzkimi, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. Z. Gomółka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
7.Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
8.Grossman M., On the Concept of Health Capital and Demand for Health, „Journal of Political Economy” 1997, no. 2.
9.Jamka B., Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
10.Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2002.
11.Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, red. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa 2004.
12.Kapitał ludzki i społeczny – kreowanie i zarządzanie, red. D. Moroń, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.
13.Łukaszewicz G., Kapitał ludzki organizacji: pomiar i sprawozdawczość, Warszawa 2009.
14.McClelland D., Testing for Competence Rather than for Intelligence, „American Psychologist” 1973.
15.Oleksiuk A., Inwestowanie w kapitał ludzki w Polsce, Economicus, Szczecin 2009.
16.Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji – kanony, realia, kontrowersje, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
17.Penc J., Nowoczesne kierowanie ludźmi – wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji, Difin, Warszawa 2007.
18.Sienkiewicz Ł., System zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje w świetle badań ilościowych, w: Ł. Sienkiewicz, K. Trawińska-Konador, K. Podwójcic , Polityka zarządzania kompetencjami pracowników, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013.
19.Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, red. M. Hopej, Z. Kral, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011.
20.Zarządzanie zasobami ludzkimi – tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
21.Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. W. Golnau, M. Kalinowski, J. Litwin, CeDeWu, Warszawa 2007.