Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Currently: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2015.11-08
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 11 (2015)
Tendencje umiędzynarodowienia polskiej gospodarki
(Trends of internationalization of polish economy)

Authors: Hanna Soroka-Potrzebna
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Keywords: enterprise economy import export oreign trade
Year of publication:2015
Page range:8 (87-94)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

A small percentage of exporters and importers in the total number of polish entrepreneurs show a relatively low level of internationalization of polish economy. However, growth in foreign trade in recent years, and positive dynamics of export and import permits a positive assessment of the internationalization of polish enterprises. Analysis of data from recent years, as well as showing Poland among other European countries can indicate trends in the internationalization of polish economy.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bielawska A., Finanse zagraniczne: kontrakty, rozliczanie płatności, kredytowanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
2.Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
3.Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012, PARP, Warszawa 2013.
4.Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, GUS, Warszawa 2013.
5.Rymarczyk J., Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012.
6.Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
7.www.epp.eurostat.ec.europa.eu.
8.www.stat.gov.pl.