Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Zasady przyjęcia tekstu do druku

Artykuły należy przesłać drogą mailową na adres: adam.makowski@usz.edu.pl

Termin nadsyłania materiałów do kolejnego rocznika upływa z dniem 31 maja roku za jaki ma być wydany tom czasopisma.

O przyjęciu artykułu do druku autorzy będą powiadomieni po zrecenzowaniu tekstu.

 

1. Redakcja przyjmuje teksty w językach: angielskim i niemieckim. W wyjątkowych przypadkach przyjmowane mogą być teksty w języku polskim.

2. Tekst powinien być napisany samodzielnie przez autora/-kę i stanowić wynik jego/jej badań, niepublikowanych wcześniej w innych periodykach [pobierz oświadczenie .doc lub pdf.],

3.  Powinien być także zgodny z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi przeciwdziałania praktykom „ghostwriting” (nieujawnionym autorstwem lub współautorstwem artykułu, pisania tekstu na zamówienie) oraz „guest authorship” (dopisywanie się do listy autorów, których udział w powstaniu tekstu był znikomy). Redakcja zastrzega sobie prawo poproszenia autora/-kę o złożenie oświadczenia w sprawie „zapory ghostwriting” [pobierz oświadczenie .doc lub .pdf].
Wszelkie wykryte przypadki „ghostwriting” i „guest authorship” będą podawane do publicznej wiadomości, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

4.  Redakcja zastrzega sobie również prawo poproszenia autora/-ki o złożenie oświadczenia na temat źródeł finansowania tekstu, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”) [pobierz oświadczenie .doc lub .pdf].

5. Tekst powinien spełniać kryteria formalne i uwzględniać wskazówki redakcyjne.

6. Redakcja nie pobiera żadnych opłat związanych z publikacją tekstów.

7. Autorzy zachowują pełne prawa autorskie i prawa do publikacji swoich tekstów. 

Struktura tekstu i wymogi redakcyjne

Struktura tekstu

  • Imię i nazwisko autora/-ki (u góry po lewej stronie).
  • Afiliacja. Jeśli autor/ka nie pracuje na uczelni proszę podać pod nazwiskiem autora miejscowość, adres mailowy i ORCID.
  • Tytuł artykułu zarówno w jęz. polskim jak i angielskim.
  • Słowa kluczowe/keywords (max 5-7 słów lub fraz w języku polskim i angielskim).
  • Treść artykułu.
  • Streszczenie w języku polskim i języku angielskim (maksymalnie strona A4). W streszczeniu nie należy ograniczać się do omówienia  treści. Należy przedstawić krótko również rezultaty przeprowadzonej analizy, jak i główne konkluzje z niej płynące oraz omówić zastosowaną metodologię.
  • Krótka nota o autorze/-ce w języku polskim -obowiązkowo pełny adres podstawowego miejsca pracy oraz aktualny adres e-mail oraz ORCID. Są to dane niezbędne do indeksowania w CEJSH – streszczenia opublikowanych artykułów są dostępne online w międzynarodowej bazie danych The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (http://cejsh.icm.edu.pl

Wymogi redakcyjne

Zasady przygotowania tekstu przez autora

Umowa licencyjna

Styl cytowań

 

Tworzenie cytatów i przypisów w stylu Chicago:

1. Wszystkie cytaty w tekście odsyłają czytelnika do właściwego źródła informacji w przypisach na końcu cytowanego zdania.
2. Przypisy to lista źródeł uporządkowanych i ponumerowanych zgodnie z numerem porządkowym danego cytowanego zdania.
3. Pierwsze cytowane zdanie ma indeks górny z numerem 1. Drugie cytowane zdanie – indeks górny z numerem 2 itd.

4. Indeksy górne (odnośnik do przypisu) są umieszczane przed znakami interpunkcyjnymi.

5. Przypisy są umieszczone na tej samej stronie co zdanie cytowane – u dołu stron.
6. Przypisy zazwyczaj oddzielone są od tekstu linią.

7. Format przypisu: numer przypisu. Imię i Nazwisko autora, Tytuł źródła (miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania), numer strony (bez „s.” lub „str.”).

Przykład wykorzystania umiejętności cytowania i przypisywania w stylu Chicago:

Socjologia to nauka samych siebie, własnych zachowań, interakcji i przemian w społeczeństwie. Socjologia to nowa nauka na bardzo stary temat¹. Rzeczywiście tak właśnie jest. Pojęcie Socjologii dopiero w 1838 roku wprowadził August Comte. Socjologia zajmuje się badaniem społeczeństw ludzkich². Jak widzimy, wszystko co nas otacza i wpływa na aktualną sytuację ma pewne podłoże, które jest badaniem ludzi określanych mianem Socjolodzy.

————–
¹ Anthony Giddens, Socjologia. Zwięzłe, lecz krytyczne wprowadzenie (Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2001), 18.
² Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństw (Kraków: Znak, 2002), 11.

Tworzenie Bibliografii w stylu Chicago:

1. Tytuł „Bibliografia” jest wyboldowany.
2. Wpisy są ułożone w porządku alfabetycznym.
3. Pierwszy wers każdego wpisu jest wyrównany do lewego marginesu, a każde następne wersy mają odstęp pięciu spacji od lewego marginesu.
5. Bibliografia znajduje się na samym końcu całego tekstu.
6. Format bibliografii:
Nazwisko autora książki, Pierwsze imię, Drugie imię. Tytuł książki. Miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania.

Chicago-przypisy i bibliografia