Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Zasady przyjęcia tekstu do druku

Dziękujemy, że zechcieli Państwo złożyć artykuł w "Studia Maritima". Instrukcje podane poniżej mają na celu umożliwienie sprawnego przejścia przez recenzje, proces opracowania tekstu i publikację. Prosimy o szczegółowe przeczytanie i zastosowanie się do wymogów redakcyjnych. 

 

Artykuły należy przesłać drogą mailową na adres: redakcja.sm@usz.edu.pl lub  adam.makowski@usz.edu.pl

Termin nadsyłania materiałów do kolejnego rocznika upływa z dniem 31 maja roku za jaki ma być wydany tom czasopisma.

O przyjęciu artykułu do druku autorzy będą powiadomieni po zrecenzowaniu tekstu.

 

1. Redakcja przyjmuje teksty w językach: angielskim i niemieckim. W wyjątkowych przypadkach przyjmowane mogą być teksty w języku polskim.

2. Tekst powinien być napisany samodzielnie przez autora/-kę i stanowić wynik jego/jej badań, niepublikowanych wcześniej w innych periodykach [pobierz oświadczenie o oryginalności .doc],

3.  Powinien być także zgodny z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi przeciwdziałania praktykom „ghostwriting” (nieujawnionym autorstwem lub współautorstwem artykułu, pisania tekstu na zamówienie) oraz „guest authorship” (dopisywanie się do listy autorów, których udział w powstaniu tekstu był znikomy). Redakcja zastrzega sobie prawo poproszenia autora/-kę o złożenie oświadczenia w sprawie „zapory ghostwriting” [pobierz oświadczenie "ghostwriting" .doc ]. Wszelkie wykryte przypadki „ghostwriting” i „guest authorship” będą podawane do publicznej wiadomości, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

4.  Redakcja zastrzega sobie również prawo poproszenia autora/-ki o złożenie oświadczenia na temat źródeł finansowania tekstu, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów [pobierz oświadczenie "financial disclosure" .doc ].

5. Tekst powinien spełniać kryteria formalne i uwzględniać wskazówki redakcyjne.

6. Redakcja nie pobiera żadnych opłat związanych z publikacją tekstów.

7. Autorzy zachowują pełne prawa autorskie i prawa do publikacji swoich tekstów.

  

Wszystkie oświadczenia do pobrania

Przygotowanie tekstu

WYMOGI REDAKCYJNE

 

STRUKTURA TEKSTU

  •  Imię i nazwisko autora/-ki (u góry po lewej stronie).

  • Afiliacja (jeśli autor/ka nie pracuje na uczelni proszę podać pod nazwiskiem autora miejscowość).

  • Adres mailowy i obowiązkowo ORCID.

  • Tytuł artykułu zarówno w jęz. polskim jak i angielskim.

  • Słowa kluczowe/keywords (max 5-7 słów lub fraz w języku polskim i angielskim).

  • Treść artykułu.

  • Streszczenie w języku polskim i języku angielskim (maksymalnie strona A4). W streszczeniu nie należy ograniczać się do omówienia  treści. Należy przedstawić krótko również rezultaty przeprowadzonej analizy, jak i główne konkluzje z niej płynące oraz omówić zastosowaną metodologię.

 

WSTĘP

Zaleca się, by we wstępie zostały ujęte następujące punkty:

1. Uzasadnienie podjęcia badań nad tematem,

2. Podstawowe pojęcia (opcjonalnie)

3. Przedmiot i zakres badań,

4. Cele badań,

5. Problem i pytania badawcze,

6. Hipotezy robocze (opcjonalnie)

7. Metody, techniki i narzędzia badawcze (opcjonalnie)

8. Analiza źródeł i literatury przedmiotu.

 

 

ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTU PRZEZ AUTORA

 

1. TEKST powinien być przygotowany w formacie Word (doc. lub docx.):

- style czcionki tekstu głównego: Times New Roman, wielkość 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza, marginesy standardowe 2,5 cm.

- wcięcie akapitowe powinno być wykonane pojedynczą tabulacją, tj. 1,25 cm, tekst wyrównany do lewej;

- tekst powinien być wyczyszczony z podwójnych spacji, spacji twardych, podwójnych akapitów;

- stosujemy ciągłą numerację stron w całym tekście;

- między zakresami stron (od–do), danych liczbowych, tabel, rysunków, wykresów itp. powinny być półpauzy bez spacji (np. 1995–1999);

- w dwuczłonowych nazwiskach i określeniach stawiamy dywiz bez spacji (np. Korzeniecka-Bodnar, owocowo-warzywny);

- wymagana jest transliteracja tekstów niełacińskich (cyrylicy);

 

2. CYTATY w tekście:

- pismo tekstowe proste w „cudzysłowie”, cytat „w «cytacie»”

- cytaty dłuższe (powyżej 3 linijek) zapisujemy w blokach– należy je wydzielić z tekstu głównego i zapisać mniejszą czcionką, pismem tekstowym, z pojedynczą interlinią, bez cudzysłowów;

- pominięte fragmenty cytatów zaznaczamy jednolicie w całej publikacji wielokropkiem w nawiasie okrągłym (…);

- dopowiedzenia autora zaznaczamy wielokropkiem w nawiasie kwadratowym […];

 

3. TYTUŁY utworów, audycji radiowych i telewizyjnych, filmów przytaczane w tekście:

- pismo tekstowe, kursywa bez cudzysłowów;

- tytuły czasopism i gazet w tekście zapisujemy tekstem prostym w cudzysłowie;

- nazwy jednostek pływających, nazwy firm: tekstem prostym w cudzysłowie;

- terminologia obcojęzyczna w tekście: pismo tekstowe, kursywa;

 

4. Należy usunąć hiperłącza;

5. Opcja dzielenia wyrazów WYŁĄCZONA;

6. Nie stosować w tekście WERSALIKÓW i Kapitalików;

 

7. TABELE, WYKRESY, RYSUNKI, SCHEMATY

- edytowalne, wraz z tytułami i numeracją ciągłą (czcionka 12) umieszczonymi ponad (np. Wykres 1. Tytuł; lub Mapa 1. Tytuł) oraz wskazaniem źródła umieszczone poniżej (czcionką 10), opisane odpowiednio bez ramek. W tekście głównym należy zamieścić powołanie na numer konkretnej ilustracji w nawiasach okrągłych, np. (rysunek 1) lub (rys. 1).

- niezależnie od tekstu przekazać pliki źródłowe, jeżeli tabele, wykresy itp. były wykonane w programach Excel, Statistica, Illustrator, Corel Draw, Power Point itp.

    -wymiary: szerokość – 124 mm, wysokość – 150 mm

    -minimalna wielkość fontu 6 pkt, maksymalna 10 pkt

- wzory – preferowany program Math Type lub w innym edytorze wzorów (edytowalne)

- wielkość czcionki i krój, takie jak w publikacji tekst zasadniczy

- fotografie powinny być przygotowane w rozdzielczości 300 dpi i zapisane w jednym z formatów JPG, TIF lub PDF

- elementy graficzne w skali szarości, z wyjątkiem materiałów, które będą drukowane w kolorze, na co potrzebna jest wcześniejsza zgoda

Uzyskanie ZGODY WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH i podanie źródła pochodzenia materiałów wykorzystanych w pracy jest obowiązkiem autora.

 

8. PRZYPISY I BIBLIOGRAFIA:

-W tekście głównym odnośniki do przypisów dolnych należy zapisać przed znakami interpunkcyjnymi.

-Teksty w języku obcym – po znakach interpunkcyjnych.

-Do publikacji umieszczonych w bibliografii należy dołączyć jej numer DOI.

-Wykaz bibliografii należy umieścić na końcu tekstu głównego. Powinien on zawierać jedynie prace cytowane lub przywoływane w tekście.

-Pozycje należy uporządkować w kolejności alfabetycznej według nazwiska pierwszego autora, bez numeracji, według następujących zasad:

    -prace tego samego autora powinny być podane w kolejności chronologicznej;

    -jeżeli kilka prac tego samego autora opublikowane w jednym roku to wymieniamy alfabetycznie wg pierwszego słowa tytułu;

    -praca jednego autora poprzedza prace zespołowe (najpierw prace samodzielne potem wspólne);

    -jeżeli jest kilka prac zespołowych tym samym pierwszym autorem porządkujemy alfabetycznie wg nazwiska drugiego autora;

    -jeżeli autorzy mają to samo nazwisko wymieniamy w kolejności inicjałów imienia;

-W przypisach dolnych i bibliografii załącznikowej wszystkie publikacje zwarte powinny mieć podane miejsce i rok wydania oraz nazwy wydawnictw;

-Konieczne jest zachowanie zgodności powołań w tekście z bibliografią;

-W obcojęzycznych tekstach, w przypisach i bibliografii stosuje się zasady zapisu, skróty i interpunkcję właściwe dla języka danej publikacji, np. w języku angielskim: ed., eds., Vol., No.;

-zarówno w tekście głównym, jak i w przypisach stosujemy górny “cudzysłów”, a cytat “w «cytacie»”;

 

9. SKRÓTY

- dla dzieł cytowanych ponownie preferowana forma to zamieszczanie nazwiska autora i skróconego tytułu dzieła; nie stosować „op.cit.”;

-należy stosować powszechnie przyjęte łacińskie skróty, typu: ibidem, idem, eadem, eidem, eaedem, passim, cf. (nie stosując kursywy);

- w przypadku odnoszenia się w tekście przypisu dolnego do dwóch lub więcej pozycji tego samego autora nie należy używać skrótu „op. cit.”, ale zamieszczać skrócony tytuł dzieła;

- skrót „ibidem” stosujemy przy odwołaniu do tej samej pozycji, która była umieszczona w przypisie powyżej;

- skróty idem/eadem stosujemy przy odwołaniu do tego samego autora/autorki, który/która pojawia się wyłącznie w tym samym przypisie;

- skrót „eidem” stosujemy przy odwołaniu do 2 autorów męskich lub kobiety i mężczyzny, a skrót „eaedem” – do 2 autorek; 

- skrót „passim” stosujemy w odniesieniu do publikacji, w której dane pojęcie występuje w wielu miejscach;

- skrót „cf.”, czyli „porównaj” oznacza wskazówkę, by porównać coś z jakimś innym elementem lub sygnalizuje odwołanie się do innego materiału.

- można fakultatywnie stosować polskie odpowiedniki skrótów łacińskich: tamże, tenże/taż, por., zob. Skróty należy podawać w jednolitej formie i stosować konsekwentnie.

 

ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTU–PLIK DO POBRANIA

Umowa licencyjna

Styl cytowań

 

Tworzenie cytatów i przypisów w stylu Chicago:

1. Wszystkie cytaty w tekście odsyłają czytelnika do właściwego źródła informacji w przypisach na końcu cytowanego zdania.
2. Przypisy to lista źródeł uporządkowanych i ponumerowanych zgodnie z numerem porządkowym danego cytowanego zdania.
3. Pierwsze cytowane zdanie ma indeks górny z numerem 1. Drugie cytowane zdanie – indeks górny z numerem 2 itd.

4. Indeksy górne (odnośnik do przypisu) są umieszczane przed znakami interpunkcyjnymi.

5. Przypisy są umieszczone na tej samej stronie co zdanie cytowane – u dołu stron.
6. Przypisy zazwyczaj oddzielone są od tekstu linią.

7. Format przypisu: numer przypisu. Imię i Nazwisko autora, Tytuł źródła (miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania), numer strony (bez „s.” lub „str.”).

Przykład wykorzystania umiejętności cytowania i przypisywania w stylu Chicago:

Socjologia to nauka samych siebie, własnych zachowań, interakcji i przemian w społeczeństwie. Socjologia to nowa nauka na bardzo stary temat¹. Rzeczywiście tak właśnie jest. Pojęcie Socjologii dopiero w 1838 roku wprowadził August Comte. Socjologia zajmuje się badaniem społeczeństw ludzkich². Jak widzimy, wszystko co nas otacza i wpływa na aktualną sytuację ma pewne podłoże, które jest badaniem ludzi określanych mianem Socjolodzy.

————–
¹ Anthony Giddens, Socjologia. Zwięzłe, lecz krytyczne wprowadzenie (Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2001), 18.
² Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństw (Kraków: Znak, 2002), 11.

 

STYL CYTOWAŃ-"Studia Maritima"-Plik do pobrania

 

Cytowania-WNUS-pdf