Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X     DOI: 10.18276/sm
CC BY-SA   Open Access 

Lista recenzentów

prof. dr hab. Marek Czapliński – Wrocław

dr hab. prof. AP Marian Drozdowski – Słupsk

prof. dr hab. Radosław Gaziński – Szczecin

dr hab. prof. IH PAN Andrzej Kamieński – Poznań

prof. dr phil. Matthias Niendorf – Greifswald

prof. dr hab. Andrzej Romanow – Gdańsk

prof. dr hab. Włodzimierz Stępiński – Szczecin

Recenzenci kolejnych tomów

Zasady recenzowania

Zasady recenzowania publikacji w roczniku „Studia Maritima”


1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Autor/-ka lub autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).

4. Jeżeli recenzent zna tożsamość autora/-ki recenzowanej pracy musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, a więc braku między recenzentem a autorem/-ką:

a. bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński, związki prawne, konflikt),
b. relacji podległości zawodowej,
c. bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

6. Wzór recenzji umieszczony jest na stronie internetowej czasopisma [pobierz formularz recenzji w wersji .doc lub .pdf].

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Lista recenzentów współpracujących z rocznikiem „Studia Maritima” publikowana jest co roku na stronie internetowej czasopisma.