Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Zasady recenzowania

Zasady recenzowania publikacji w roczniku „Studia Maritima”


1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Autor/-ka lub autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).

4. Jeżeli recenzent zna tożsamość autora/-ki recenzowanej pracy musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, a więc braku między recenzentem a autorem/-ką:

a. bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński, związki prawne, konflikt),
b. relacji podległości zawodowej,
c. bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

6. Wzór recenzji umieszczony jest na stronie internetowej czasopisma [pobierz formularz recenzji w wersji doc lub pdf].

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Lista recenzentów współpracujących z rocznikiem „Studia Maritima” publikowana jest co roku na stronie internetowej czasopisma.

8. Po otrzymaniu recenzji Autorki/Autorzy artykułów zobowiązani są do dokonania korekty artykułu z uwzględnieniem ewentualnych uwag Recenzentki/Recenzenta.

Lista recenzentów

Recenzenci tomów 29/2016 i 30/17

1.    Prof. Maria Dragun-Gertner, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2.    Prof. Maciej Franz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu

3.    Prof. Andrzej Kamieński, Polska Akademia Nauk, Toruń)

4.    Prof. Norbert Kasparek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

5.    Prof. Krzysztof Lesiakowski, Uniwersytet Łódzki

6.    Prof. Andrzej Romanow, Uniwersytet Gdański

7.    Prof. Robert Skobelski, Uniwersytet Zielonogórski

8.    Prof. Aleksander Smoliński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

9.    Prof. Grzegorz Strauchold, Uniwersytet Wrocławski

10. Prof. Zygmunt Szultka, Akademia Pomorska w Słupsku

11. Prof. Ryszard Tomczyk, Uniwersytet Szczeciński

12. Prof. Piotr Urbański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu

13. Prof. Henryk Walczak, Uniwersytet Szczeciński

14. Prof. Marek Wilczyński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

 

Recenzenci tomu 31/2018

1.    Prof. Dariusz Adamczyk, Deutsches Historisches Institut, Warszawa

2.    Prof. Zbigniew Anusik, Uniwersytet Łódzki

3.    Prof. Oliver Auge, Christian-Albrechts Universität Kile

4.    Prof. Martin Hansson, Lund University

5.    Prof. Paweł Jaworski, Uiwersytet Wrocławski

6.    Prof. Arnold Kłonczyński, Uniwersytet Gdański

7.    Prof. Mathias Niendorf, Universität Greifswald

8.    Prof. Leszek Słupecki, Uniwersytet Rzeszowski

9.    Prof. Krystyna Szelągowska, Uniwersytet w Białymstoku

10. Prof. Barbara Tornquist-Plewa, Lund University