Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X     DOI: 10.18276/sm.2018.31-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 31 2018
THE HISTORY OF SCANDINAVIA IN THE POLISH HISTORIOGRAPHY, REMARKS AND REFLECTIONS
(DZIEJE SKANDYNAWII W POLSKIEJ HISTORIOGRAFII WSPÓŁCZESNEJ – UWAGI I REFLEKSJE)

Autorzy: Grażyna Szelągowska ORCID
Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny,
Słowa kluczowe: dzieje Skandynawii w Polsce skandynawiści polscy historycy polscy
Rok wydania:2018
Liczba stron:19 (293-311)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono w ogólnym zarysie historyczne dokonania polskiej historiografii dziejów regionu nordyckiego – począwszy od okresu międzywojennego po czasy współczesne. Powyższa problematyka mieści się w dwóch głównych nurtach polskich historycznych badań skandynawistycznych – podejmowania tematów wskazujących na polsko-nordyckie relacje we wszelkich zakresach, oraz skupianie się na dziejach Skandynawii i regionu nordyckiego. Trzecim nurtem, najsłabiej zaznaczonym, jest w sposób nowoczesny ujęta komparatystyka w odniesieniu do historii społecznej, dziejów państw i kultury. W minimalnym zakresie występuje w polskiej historiografii edycja źródeł do dziejów regionu nordyckiego. Artykuł stanowi jednocześnie przegląd aktywności głównych ośrodków badań skandynawistycznych w Polsce, zarówno pojedynczych badaczy- -historyków funkcjonujących samodzielnie w poszczególnych uniwersytetach i wydziałach historycznych, jak i centrów polskiej skandynawistyki, zwłaszcza takich, które obejmują swymi badaniami studia nad całym regionem w ujęciu interdyscyplinarnym: nad językiem, literaturą, kulturą, polityką, gospodarką i historią. W artykule zwraca się także uwagę na słabości polskich badań nad dziejami regionu nordyckiego, co wynika przede wszystkim z wielu uwarunkowań, a także z niemożności wykorzystania oryginalnych zasobów archiwalnych i źródłowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andersson I. Dzieje Szwecji, transl. A. Kersten. Warszawa: PWN, 1967.
2.Anusik Z. Misja polska w Sztokholmie w latach 1789–1795. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993.
3.Anusik Z. Dyplomacja szwedzka wobec kryzysu monarchii we Francji w latach 1787–1792. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000.
4.Anusik Z. Gustaw II Adolf. Wrocław: Ossolineum, 1996.
5.Anusik Z. Karol XII. Wrocław: Ossolineum, 2006.
6.Ciesielski Z; Introduction, selection, ed., Skandynawia w oczach Polaków. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1974.
7.Ciesielski Z; ed. Słownik pisarzy skandynawskich. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1991.
8.Ciesielski Z. Dzieje kultury skandynawskiej, vol. 1–2. Gdańsk: Marpress, 2016.
9.Cieślak T. Szwecja: z dziejów XIX i XX wieku. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1969.
10.Cieślak T. Norwegia: z dziejów XIX i XX wieku. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1970.
11.Cieślak T. Polska-Skandynawia w XIX i XX wieku: szkice historyczne. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1973.
12.Cieślak T. Zarys historii najnowszej krajów skandynawskich. Warsaw: PWN, 1978.
13.Cieślak T. Historia Finlandii. Wrocław: Ossolineum, 1983.
14.Czapliński W., K. Górski. Historia Danii. Wrocław–Warsaw–Cracow: Ossolineum, 1965.
15.Czapliński W. Ruch oporu w Danii 1940–1945. Wrocław: Ossolineum, 1973.
16.Denkiewicz-Szczepaniak E. Polska siła robocza w Organizacji Todta w Norwegii i Finlandii w latach 1941–1945. Toruń: Wydawnictwo UMK, 1999.
17.Denkiewicz-Szczepaniak E. “Norwegia na drodze dylematów i przemian 1945–1949”, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu (1992).
18.Denkiewicz-Szczepaniak E. ed. Norwegia w I połowie XX wieku. Toruń: Wydawnictwo UMK, 2004.
19.Elementa ad fontium editiones. Res Polonicae ex Archivo Regni Daniae. Pars I collegit Leon Koczy, Pars II, II, IV, V, ediderunt C. Lanckorońska, G.S. Jensen. Romae 1964, 1969, 1971, 1972.
20.Grot Z. Pruska polityka narodowościowa w północnym Szlezwiku 1864–1920. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1967.
21.Hajduk B. “Norwegia w pierwszej połowie XX wieku”. Nautologia 143 (2006).
22.Hajduk B. Polskie uchodźstwo niepodległościowe w Skandynawii w latach 1945–1989. In: Zakończenie II wojny światowej – polityka i dyplomacja międzynarodowa 1945–2005, ed. M. Nurek. Gdańsk: Fundacja Rozwoju UG, 2006.
23.Hajduk B. “Economic Relations Between Poland and Norway”. Studia Maritima 22 (2009).
24.Halecki O. Dzieje unii jagiellońskiej. Cracow: Akademia Umiejętności, 1919–1920.
25.Halecki O. Polityka skandynawska Jagiellonów. Warsaw: Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 1927.
26.Janion M. “Estetyka Średniowiecznej Północy”. In: Problemy polskiego romantyzmu. Series III, ed. M. Żmigrodzka. Wrocław: Ossolineum 1981.
27.Jaworski P. Polska niepodległa wobec Skandynawii 1918–1939. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001.
28.Jaworski P. Marzyciele i oportuniści. Stosunki polsko-szwedzkie w latach 1939–1945. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, IPN, 2009.
29.Kersten A. Historia Szwecji. Wrocław: Ossolineum, 1973.
30.Kłonczyński A. Stosunki polsko-szwedzkie w latach 1945–1956. Gdańsk: Wydawnictwo UG, 2007.
31.Kłonczyński A. „My w Szwecji nie porastamy mchem…”: emigranci z Polski w Szwecji w latach 1945–1980. Gdańsk: Wydawnictwo UG, 2012.
32.Konecki T. Skandynawia w Drugiej Wojnie Światowej. Warszawa: Książka i Wiedza, 2003.
33.Konopczyński W. Polska a Szwecja; od pokoju oliwskiego do upadku Rzeczypospolitej 1660–1795. Toruń: Instytut Bałtycki, 1935.
34.Konopczyński W. Konfederacja Barska, vol. 1–2. Warszawa: Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego – Instytut Popierania Nauki, 1936–1938.
35.Konopczyński W. Kwestia bałtycka do XX wieku. Gdańska: Baltic Institute, 1947.
36.Konopczyński W. Pierwszy rozbiór Polski. Cracow: Arcana, 2010.
37.Krawczuk W., ed., transl. S. Pufendorf. Siedem ksiąg o czynach Karola Gustawa, króla
38.Szwecji. Warsaw: Wydawnictwo DiG, 2013.
39.Krawczuk W. ed., transl. Samuel Pufendorf and some stories of the Northern War 1655–1660. Cracow: Jagiellonian University Press, 2014.
40.Majewska G. Polityka handlowa Szwecji w latach 1720–1809. Wrocław: Ossolineum, 1991.
41.Majewska G. Szwecja: kraj, ludzie rządy w polskiej opinii drugiej połowy XVIII wieku. Gdańsk: Wydawnictwo UG, 2004.
42.Małłek J. Opera selecta, vol III. Skandinavica. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2016.
43.Mączak A. “Dania i Rzeczpospolita w dobie nowożytnej. Problemy i perspektywy badań porównawczych”. Zapiski Historyczne 47 (1982) 4.
44.Mączak A. Nobility in comparative perspective. Oslo: Universitetsforlaget, 2000.
45.Mączak A. Klientela. Nieformalne struktury władzy w Polsce i Europie w XVI–XVIII w. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Semper, 1994/2000.
46.Morawiec J. Knut Wielki, król Anglii, Danii i Norwegii (ok. 955–1035). Cracow: Wydawnictwo „Avalon”, 2013.
47.Morawiec J., Między poezją a polityką: rozgrywki polityczne w Skandynawii XI wieku w świetle ówczesnych skaldów. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
48.Morawiec J. Norwegia. Series „Początki państw”. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2017.
49.Petelska M. Georg Brandes i Polacy czyli o fenomenie wzajemnego zainteresowania z Polską w tle. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017.
50.Piotrowski B. Walka Norwegów o rozwiązanie unii politycznej ze Szwecją 1884–1907. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1974.
51.Piotrowski B. Tradycje jedności Skandynawii: od mitu wikińskiego do idei nordyckiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006.
52.Piotrowski B. Integracja Skandynawii: od Rady Nordyckiej do wspólnoty europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006.
53.Sibińska M. Ludvig Holberg: na tropach wspólnej tożsamości europejskiej. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005.
54.Sibińska M. Skandynawski wiek świateł. Doświadczenia teatralne Ludviga Holberga. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011.
55.Słupecki L. Wyrocznie i wróżby pogańskich Skandynawów: studium do dziejów idei przeznaczenia u ludów indoeuropejskich. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 1998.
56.Słupecki L. Mitologia skandynawska w epoce wikingów. Cracow: Zakład Wydawniczy „Nomos”, 2003.
57.Szelągowska G. Idea zjednoczonej Północy w skandynawskim ruchu studenckim w I połowie XIX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1992.
58.Szelągowska G. Poddany i obywatel. Stowarzyszenia społeczne w Danii w dobie transformacji ustrojowej. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2002.
59.Szelągowska G. Dania w XX i XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo TRIO, 2010.
60.Szelągowska K. My Norwegowie”. Tożsamość narodowa norweskich elit w czasach nowożytnych. Cracow: Avalon, 2011 (the book also available in English translation at: http://repcyfr.pl/dlibra/docmetadata?id=8222&from=publication&).
61.Szelągowska K. Ludvig Holberg: uczony, pisarz, prześmiewca. Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2014.
62.Szordykowska B. Historia Finlandii. Warsaw: Wydawnictwo TRIO, 2011.
63.Sommer Ł. Kwartalnik Historyczny 120 (2013) 3.
64.Szymański J. Stosunki gospodarcze Polski ze Szwecją 1919–1939. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1978.
65.Szymański J. Polsko-skandynawska współpraca w zakresie żeglugi w okresie międzywojennym 1919–1939. Gdańsk: Wydawnictwo UG, 1988.
66.Szymański J. Stosunki gospodarcze Polski z Norwegią w latach 1918–1929. Gdańsk: Wydawnictwo UG, 2005.
67.Ślaski K. Tysiąclecie polsko-skandynawskich stosunków kulturalnych. Wrocław: Ossolineum, 1977.
68.Wróblewska J. Szwecja wobec powstania styczniowego. Wrocław: Ossolineum, 1986.
69.Załuska-Strömberg A. transl. Saga rodu z Laxdalu. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1973.
70.Załuska-Strömberg A. transl. Saga o Egilu. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1974
71.Załuska-Strömberg A. transl. Edda poetycka. Wrocław: Ossolineum, 1986.
72.Źródła do dziejów relacji polsko-szwedzkich (editorial series) Cracow: Wydawnictwo Eternum.