Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm.2019.32-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 32 2019
ON THE COMPETENCES OF THE SHIPMASTER OF THE POLISH SEAGOING VESSEL IN TERMS OF THE PREVENTION OF FATAL ACCIDENTS OF SEAFARERS ON BOARD AND THE ACTIONS TAKEN IN THE CASE OF DEATH
(O KOMPETENCJACH KAPITANA POLSKIEGO STATKU MORSKIEGO W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA WYPADKOM ŚMIERTELNYM MARYNARZY NA STATKU ORAZ JEGO DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH PO ZAISTNIENIU ZGONU)

Autorzy: Maciej Kijowski ORCID
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Słowa kluczowe: statek załoga kapitan prawo zgon
Rok wydania:2019
Liczba stron:28 (231-258)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Tematem artykułu jest prawna analiza działań podejmowanych przez kapitana polskiego statku morskiego w zakresie zapobiegania śmiertelnym wypadkom członków jego załogi, jak również w konsekwencji zgonu zaistniałego na statku. Analiza ta powstała w oparciu m.in. o Kodeks morski i ustawę o pracy na morzu, dające podstawę do rozważań skompliko- wanego statusu prawnego i praktyki kapitana, zwłaszcza w stanach zagrożenia. Liczne ustawy i inne akty prawne upoważniają i zobowiązują kapitana statku do czynienia wysiłków na rzecz dobra członków załogi. Ochrona życia i zdrowia marynarzy jest jednym z najważniejszych celów kapitana każdego statku. Niezależnie od tego, na kapitanie ciążą inne liczne obowiązki, spośród których autor wska- zuje na związane ze zgonem, m.in. powiadomienie o nim konsula lub urzędu stanu cywilne- go, sprawienie w szczególnych przypadkach pogrzebu w morzu osoby zmarłej na statku czy pełnienie funkcji świadka sporządzania testamentu o szczególnym charakterze.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Legal acts
2.Act of 28 April 1952 on work on Polish merchant marine ships engaged in international service (Journal of Laws of 1952, No. 25, item 171, as amended).
3.The Act of 31 January 1959 on cemeteries and burials (Journal of Laws of 2017, item 912, as amended).
4.The Act of 1 December 1961 on maritime chambers (Journal of Laws of 2016, item 1207).
5.The Act of 23 April 1964 – the Civil Code (Journal of Laws of 2018, item 1025, as amended).
6.The Act of 20 May 1971 – the Code of Petty Offences (Journal of Laws of 2018, item 618, as amended).
7.The Act of 26 June 1974 – the Labour Code (Journal of Laws of 2018, item 917, as amended).
8.The Act of 26 October 1982 on upbringing in sobriety and counteracting alcoholism (Journal of Laws of 2018, item 2137, as amended).
9.The Act of 14 March 1985 on State Sanitary Inspection (Journal of Laws of 2019, item 59).
10.The Act of 16 March 1995 on the prevention of sea pollution from ships (Journal of Laws of 2017, item 2000).
11.The Act of 6 June 1997 – the Penal Code (Journal of Laws of 2017, item 2204, as amended).
12.The Act of 20 June 1997 – the law on road traffic (Journal of Laws of 2018, item 1990, as amended).
13.The Act of 18 September 2001 – the Maritime Code (Journal of Laws of 2018, item 2175).
14.The Act of 4 September 2008 on the protection of shipping and seaports (Journal of Laws of 2018, item 435, as amended).
15.The Act of 5 December 2008 on preventing and combating infections and infectious diseases among people (Journal of Laws of 2018, item 151, as amended).
16.The Act of 5 January 2011 – the Election Code (Journal of Laws of 2018, item 754, as amended).
17.The Act of 18 August 2011 on maritime safety (Journal of Laws of 2018, item 181, as amended).
18.The Act of 18 August 2011 on the safety of persons in water (Journal of Laws of 2018, item 1482).
19.The Act of 31 August 2012 on the State Marine Accident Investigation Commission (Journal of Laws of 2018, item 925, as amended).
20.The Act of 28 November 2014 – law on civil registry records (Journal of Laws of 2018, item 2224).
21.The Act of 5 August 2015 on maritime labour (Journal of Laws of 2018, item 616, as amended).
22.The Act of 24 November 2017 on the amendment to the Mental Health Protection Act and some other acts (Journal of Laws of 2017, item 2439).
23.The Ordinance of the Minister of Navigation of 6 September 1967 on health and safety at work at sea ports and inland ports (Journal of Laws of 1967, No. 39, item 200, as amended).
24.The Ordinance of 21 June 1975 of the Minister of Foreign Trade and Maritime Economy on equipping seagoing ships with portable fire-fighting equipment (Journal of Laws of 1975, No. 22, item 122).
25.The Ordinance of the Minister of Foreign Trade and Maritime Economy of 25 June 1979 on occupational health and safety on merchant marine ships (Journal of Laws of 1979, No. 14, item 96).
26.The Ordinance of the Minister – Chief of the Maritime Economy Bureau of 7 May 1983 on the terms and conditions for the sale, serving and consumption of
27.alcoholic beverages on maritime commercial ships in international shipping and in international seaports (Journal of Laws of 1983, No. 25, item 121).
28.The Ordinance of the Minister of Transport and Maritime Economy of 6 July 1993 on occupational health and safety in maritime and inland ports (Journal of Laws of 1993, no. 73, item 346).
29.The Ordinance of the Minister of Infrastructure of 18 June 2004 on log keeping on ships of Polish nationality (Journal of Laws of 2004, No. 162, item 1696, as amended).
30.The Ordinance of the Minister of Infrastructure of 23 February 2005 on the procedure to be followed by the shipmaster against a person suspected of committing a crime against maritime safety (Journal of Laws of 2005, No. 42, item 405).
31.The Ordinance of the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 23 April 2013 on counting and registration of persons travelling by sea (Journal of Laws of 2013, item 586).
32.The Ordinance of the Minister of Maritime Economy and Inland Navigation of 5 July 2016 regarding the crew list (Journal of Laws of 2016, item 1016).
33.The Ordinance No. 213 of the Minister of Navigation of 20 October 1954 on navigational hazards encountered by seagoing vessels (unpublished).
34.The Ordinance of the Minister of Navigation of 11 February 1970 on alarms on seagoing vessels (Official Gazette of the Government of the Republic of Poland (Monitor Polski), 1970, No. 7, item 69).
35.The Ordinance No. 57 of 10 July 1975 of the Minister of Foreign Trade and Maritime Economy on standards for equipping seagoing ships with portable fire-fighting equipment (Official Journal of Laws of MoFTaME 1975, No. 7, item 54).
36.
37.Literature
38.Abramowicz-Gerigk Teresa, Zbigniew Burciu, Andrzej Hejmlich, “Koncepcja metody oceny wpływu czynnika ludzkiego na ryzyko wypadku w transporcie morskim.” Logistyka (CD) 4 (2015): 17–23.
39.Blady Wiesław, Polska flota rybacka w latach 1921–2001. Kalendarium tragicznych zdarzeń na statkach rybackich w latach 1945–2000. Gdynia: Morski Instytut Rybacki, 2002.
40.[Bulski Ireneusz], “Wstęp.” In: Przepisy bhp na statkach rybackich wraz z wyborem przepisów bezpieczeństwa życia na morzu i ochrony przeciwpożarowej, selection and introduction by Ireneusz Bulski, 11–12. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1978.
41.Burczycka-Woźniak Marzena, Prawda i prawo. Gdynia: MiT, 2008.
42.Czajewski Jacek, Podręcznik etykiety żeglarskiej. Warsaw: Wielki Błękit, 2009.
43.Drogosiewicz Maciej, Janusz Nowakowski, Eksploatacja statku handlowego. Gdynia: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, 2000.
44.Gach Zbigniew, Leon rybak. Gdańsk: L&L, 2008.
45.Giemborek Eugenia, “Piracki napad na statek ‘Praca’ w świetle prawa międzynarodowego.” Państwo i Prawo 2 (1954): 336–345.
46.Jabłoński Eugeniusz, “Czy armator i kierownictwo statku nie odpowiadają za stan BiHP na statku?”. Prawo i Orzecznictwo Morskie 2 (1986): 13–20.
47.Jabłoński Eugeniusz, “O współodpowiedzialności kapitana statku i oficera wachtowego za wypadek morski.” Prawo i Orzecznictwo Morskie 38–39 (1996–1997): 9–27.
48.Jabłoński Eugeniusz, “Zmiany w przepisach międzynarodowych w sprawie alarmów próbnych i ćwiczeń na statkach morskich (Poprawki z 1983 r. do konwencji SOLAS-74).” Prawo i Orzecznictwo Morskie 1 (1986): 37–43.
49.Jaremin Bogdan, Zgony polskich marynarzy i rybaków podczas pracy na morzu w latach 1960–1999 – analiza zjawiska i wpływu środowiska pracy ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa lekarskiego i możliwości prewencji. Gdańsk: Akademia Medyczna (Medical University of Gdańsk), Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej (the Interdepartmental Institute of Maritime and Tropical Medicine), Klinika Chorób Zawodowych i Wewnętrznych (the Clinic of Occupational and Internal Diseases), 2005.
50.Jaworski Stanisław, O ładunkach w transporcie morskim. Gdańsk: Wydawnictwa Morskie, 1951.
51.Kijowski Maciej, “Prawny kontekst pogrzebu morskiego. Oczywistości i wątpliwości.” Wszechnica Prawnicza 1 (2015): 13–33.
52.Kijowski Maciej, “Testament morski – kilka uwag porządkujących.” Nautologia 154 (2017): 65–69.
53.Klementowski Robert, W cieniu sudeckiego uranu. Kopalnictwo uranu w Polsce w latach
54.1948–1973. Wrocław: IPN, 2010.
55.Kowalczak Piotr, Konflikty o wodę. Przeźmierowo: Kurpisz, 2007.
56.Krawczyk Michał, “Uznanie za zmarłego.” Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie 13 (2010): 195–206.
57.Lasoń Jan, “Prędkość czy szybkość statków wodnych?”. Nautologia 2 (2000): 55. Leszczyński Ryszard, Katastrofy i wypadki morskie floty pomocniczej PMH (1926–2016). Gdańsk: Oficyna Morska, 2017.
58.Łopuski Jan, Poradnik prawny dla kapitanów i oficerów morskich statków handlowych. Warsaw: Wydawnictwa Komunikacyjne, 1956.
59.Łosiewicz Zbigniew, “Bezpieczeństwo pracy na morzu – weryfikacja kompetencji załóg w realnych warunkach zagrożenia pożarowego na statku.” Autobusy 6 (2016): 260– 263.
60.Łuczywek Cezary, “Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich.” Prawo Morskie XXVIII (2012): 297–305.
61.Majczakowa Wiesława, Wskazania higieny pracy przy środkach ochrony roślin i pierwsza pomoc w zatruciach. Warsaw: Zespół Wydawnictw Centrali Rolniczej Spółdzielni
62.“Samopomoc Chłopska”, 1965.
63.Marczak Elżbieta, “Bezpieczeństwo człowieka na statku w świetle obowiązujących przepisów.” Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie 18 (2009): 97–104.
64.Mąka Henryk, Kapitan schodzi ostatni. Warsaw: KAW, 1979.
65.Misiewicz Władysław, “Miejsce morskiego prawa pracy w systemie prawa polskiego.” Prawo Morskie I (1986): 173–194.
66.Młynarczyk Jerzy, Prawo morskie. Gdańsk: Arche, 2002.
67.Morawski Wojciech, Zaorski Remigiusz, “Ustawa o pracy na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej.” Rocznik Prawa Morskiego (1954): 34–45. Obolewicz-Dąbrowska Krystyna, Mayday!... Mayday!... Gdynia: Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa [2014].
68.Pałubicki Władysław, Obyczaje i tradycje morskie. Gdynia: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Morskiej, 1986.
69.Popiela Wojciech, Wybrane zagadnienia prawa morskiego. Szczecin: Dział Wydawnictw Wyższej Szkoły Morskiej, 1981.
70.Puchalski Jerzy, “Odpowiedzialność kapitana za zdatność statku do żeglugi (artykuł dyskusyjny)”, Prawo i Orzecznictwo Morskie 11–12 (1988): 7–31.
71.Pyć Dorota, “Morska działalność górnicza a zrównoważone zarządzanie środowiskiem.” Górnictwo i Geoinżynieria 4/1 (2012): 311–319.
72.Rydlichowska Dominika, “Regulacje prawne w zakresie ochrony zdrowia załogi oraz pasażerów na statku morskim.” In: Monografia pokonferencyjna. I Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku “Prawo Medyczne
73.i Farmaceutyczne”, eds. Dominika Rydlichowska, Karol Pachnik, 129–140. Warsaw: MakPrint, 2016.
74.Rydlichowski Maciej, “Kontrola sanitarna na statkach morskich.” In: Monografia pokonferencyjna. I Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku “Prawo Medyczne i Farmaceutyczne”, eds. Dominika Rydlichowska, Karol Pachnik, 141–149. Warsaw: MakPrint, 2016.
75.Saulewicz Aleksander, “Rozkaz, polecenie i zarządzenie przełożonego wojskowego.” Wojskowy Przegląd Prawniczy 2 (1965): 153–166.
76.Semenov Iouri N., “Akty piractwa morskiego oraz napadów zbrojnych i ich konsekwencje dla życia i zdrowia marynarzy.” Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka 10 (2014): 24–28.
77.Sidor Gabriela, “Zatrzymanie osoby przez kapitana statku morskiego.” Studia Iuridica Lublinensia 21 (2014): 205–221.
78.Smoktunowicz Eugeniusz, Encyklopedia obywatela PRL. Status administracyjnoprawny. Warsaw: Wydawnictwo Prawnicze, 1987.
79.A.W. [Wolter Aleksander], “Uznanie za zmarłego (Rozdział trzeci działu pierwszego prawa osobowego).” Demokratyczny Przegląd Prawniczy 1 (1945): 25–32.
80.Woźniewski Krzysztof, “Publicznoprawne funkcje kapitana statku z art. 72 § 1 kodeksu morskiego w sferze prawa karnego procesowego – zarys problematyki.” Gdańskie Studia Prawnicze XXIX (2013): 279–291.
81.Zyzda Barbara, “Kapitan statku morskiego jako otoczenie administracji publicznej.” Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji CXI (2017): 197–207.
82.Żychliński Michał, “Etyczne problemy udzielania pomocy medycznej na morzu.” Aequitas 3 (2015): 105–115.
83.Online sources
84.Accessed 8.01.2019, pkbwm.gov.pl/images/uchwały_raporty/raporty/Raport_koncowy_ nefryt.pdf.