Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

DOAJ-Directory of Open Access Journals

Z przyjemnością informujemy, że "Studia Maritima" zostały członkiem DOAJ - Directory of Open Access Journals.

ERIH PLUS- European Reference Index for the Humanities and Social Sciences

Z przyjemnością zawiadomiamy, że "Studia Maritima" zostały członkiem Erih Plus-European Reference Index for the Humanities and Social Sciences. 

Aktualności

 Najnowszy numer „Studia Maritima” Vol. 33 z 2020 jest do nabycia w siedzibie Wydawnictwa Naukowego

Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Mickiewicza 66, 71-101 Szczecin
tel. 91-444-20-09, 91-444-20-06
(biuro sprzedaży czynne w godz. 7.15-15.15)


Zamówienia:   http://wydawnictwo.univ.szczecin.pl/

 

 Dariusz Stawiński
dariusz.stawinski@usz.edu.pl

 

 Magdalena Szarmach 
magdalena.szarmach@usz.edu.pl

 

 

Redakcja przyjmuje artykuły (opracowane wg zasad dostępnych w zakładce Dla Autorów) do Voluminu 35, za rok 2022.

Historia czasopisma

W 1978 roku Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk podjął decyzję o powołaniu obcojęzycznego periodyku naukowego podejmującego szeroko rozumianą problematykę morską. Pierwszym redaktorem rocznika wydawanego w językach angielskim, niemieckim i francuskim została prof. Maria Bogucka, a w redakcji znaleźli się przedstawiciele kilku polskich ośrodków akademickich, w tym szczecińskiego i gdańskiego.

Rozwój tych dwóch ostatnich środowisk historycznych pozwolił w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku na zwiększenie ich zaangażowania w wydawanie czasopisma „Studia Maritima” na zasadzie współwydawcy. W tym samym czasie funkcję redaktora naczelnego przejął prof. Edward Włodarczyk. Piastował ją do końca 2016 roku, kiedy to zastąpił go na tym stanowisku prof. Adam Makowski. Okazjonalnie przy wydawaniu periodyku współpracowała również Akademia Pedagogiczna w Słupsku. Od tej pory pismo skoncentrowało się na badaniach nad gospodarką i kulturą morską oraz historią związaną z tematyką morską. Wśród autorów zaczęli przeważać badacze z uczelni nadbałtyckich, w tym głównie polskich, niemieckich i szwedzkich. W latach 2011-2016 wydawcami „Studia Maritima” były Komitet Nauk Historycznych PAN oraz Uniwersytet Szczeciński. Od roku 2017 wyłącznym wydawcą jest Uniwersytet Szczeciński. 

Profil

„Studia Maritima” są interdyscyplinarnym rocznikiem stanowiącym szeroką platformę prezentującą wyniki najnowszych badań związanych z problematyką morską, dziejów krain nadmorskich i stref ich oddziaływania.

Publikowane w nim są osiągnięcia naukowe historyków, archeologów, specjalistów z zakresu pokrewnych nauk humanistycznych i społecznych (socjologii, prawa, ekonomii) oraz innych, bliskich profilowi pisma.

Na łamy rocznika przyjmowane są artykuły zarówno analityczne, porównawcze, jak i case study, które prezentują najnowsze tendencje w poszczególnych dziedzinach badań począwszy od archeologii morskiej, poprzez dzieje zbrojeń morskich i polityki morskiej, po współczesne problemy globalne i dotyczące lokalnych społeczności nadmorskich.

 

"Studia Maritima" w latach 2019-2020 były objęte finansowaniem w ramach programu MNiSW "Wsparcie dla Czasopism naukowych".

W wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, opublikowanym 1.12.2021 r., "Studia Maritima" otrzymały 100 punktów, przyznanych w wyniku parametryzacji przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

„Studia Maritima” są indeksowane w bazach CEJSH, CEEOL, BazHum, DOAJ, ERIH Plus.

Wersja papierowa jest wersją pierwotną. Czasopismo jest dostępne na warunkach open access. Językami publikacji są angielski i niemiecki.

Oświadczenie Open Access

Pełne wersje artykułów opublikowanych w czasopiśmie są dostępne na stronie wnus.edu.pl bez okresu karencji ani bez żadnych barier technologicznych.
Artykuły są publikowane na licencji CC-BY-SA, a redakcje czasopism nie pobierają opłat za wydanie publikacji (APC).