Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2019.26-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 26 2019
II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej jako znak czasu i narzędzie nowej ewangelizacji

Autorzy: Łukasz Gąsiorowski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – doktorant
Słowa kluczowe: znaki czasu synodalność polskie znaki czasu nowa ewangelizacja II Polski Synod Plenarny II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej spotkania presynodalne rekolekcje synodalne
Rok wydania:2019
Liczba stron:19 (59-77)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób odczytywanie znaków czasu może wpłynąć na rozwój narzędzi nowej ewangelizacji. Na początku artykułu przedstawiono pojęcie znaków czasu. W kolejnej części opracowania omówiono polskie znaki czasu w refleksji biskupów i teologów polskich. Przedstawiono także zjawisko nowej ewangelizacji. Na podstawie dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego omówiono przeszkody i trudności w dziele nowej ewangelizacji, a także zjawiska pozytywne w dziele nowej ewangelizacji w rzeczywistości polskiej. Omówiono także zjawisko synodalności w kontekście ożywienia Kościoła. Wykazano także jak II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej odpowiada na duszpasterskie potrzeby jego adresatów, chociażby poprzez synodalną formację wiernych świeckich. W ostatniej części opracowania wykazano, w jaki sposób stworzona struktura II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej staje się narzędziem do odczytywania, badania i interpretowania znaków czasu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk, Dariusz. „Rozpoznawanie znaków czasu w perspektywie wezwania Jezusa do ewangelizacji”. Ruch Biblijny i Liturgiczny 61, 4 (2008): 279–296.
2.Aparecida. V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Dokument końcowy. Jesteśmy uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa, aby nasze narody miały w Nim życie. Gubin: Wydawnictwo Przystanek Jezus, 2014.
3.Archiwum II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Kalendarium synodu.
4.Archiwum II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Regulamin II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.
5.Archiwum II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Spotkania i rekolekcje presynodalne i synodalne.
6.Archiwum Kurii Biskupiej Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Archiwum Kancelarii Kurii. Synod diecezjalny B15. Edward Dajczak, Dekret zwołania II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.
7.Archiwum Kurii Biskupiej Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Archiwum Wydziału Duszpasterskiego. II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Spotkania Presynodalne 2015–2016.
8.Augustyn z Hippony. Wyznania. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2009.
9.Becciu, Angelo. „List Substytuta Sekretariatu Stanu Arcybiskupa Angelo Becciu w sprawie uroczystej inauguracji II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej”. Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne 3 (2017): 74–75.
10.Bielecki, Stanisław. „Znaki czasu i ich rozpoznawanie”. W: Teologia pastoralna. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna, red. Ryszard Kamiński, 223–227. Lublin: Wydawnictwo ATLA 2, 2000.
11.Bielecki, Stanisław. „Znaki czasu”. W: Leksykon Teologii Pastoralnej, red. Ryszard Kamiński, 923–926. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2006.
12.Borucki, Janusz. „Znaczenie synodu diecezjalnego w życiu diecezji. Refleksje pastoralno-kanoniczne”. Homo Dei. Przegląd teologiczno-duszpasterski 275, 2 (2005): 63–75.
13.Dajczak, Edward. „Dekret Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego o ustanowieniu komisji ds. młodych II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej” 23 grudnia 2017 r. Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne 4 (2017): 78.
14.Dajczak, Edward. „Dekret Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego o ustanowieniu Komisji do spraw małżeństw i rodzin II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej” 8 listopada 2018 r. Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne 4 (2018): 70–71.
15.Dajczak, Edward. Dekret zwołania II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Archiwum Kurii Biskupiej Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Archiwum Kancelarii Kurii. Synod Diecezjalny B15.
16.Dajczak, Edward. „Więcej słuchania niż dyrektyw”. Gość Koszalińsko-Kołobrzeski 8 (2017), 23.02.2017. Dodatek do Gościa Niedzielnego. Wywiad przepr. Karolina Pawłowska. Dostęp 11.01.2018. https://koszalin.gosc.pl/doc/3710657.Wiecej-sluchania-niz-dyrektyw.
17.Dajczak, Edward. „Zarządzenie w sprawie celebrowania Mszy o Duchu Świętym podczas II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz powołania zespołów synodalnych” 1 marca 2017 r. Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne 1 (2017): 93–95.
18.Dajczak, Edward. „Zarządzenie w sprawie odmawiania «Modlitwy za diecezję» we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej” 21 września 2016 r. Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne 3 (2016): 84.
19.Dullak, Kazimierz. Ecclesia Semper Reformanda. Zjawisko Synodalności w Polsce po Soborze Watykańskim II. Szczecin: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007.
20.Fijałkowski, Marek. „Znaki czasu. Próba definicji w świetle polskich publikacji teologicznych po Soborze Watykańskim II”. Teologia Praktyczna 12 (2011): 195–204. Dostęp 20.01.2019. DOI: https://doi.org/10.14746/tp.2011.12.12.
21.Franciszek. „«Synodalność» konstytutywnym wymiarem Kościoła. Przemówienie papieża Franciszka podczas uroczystości upamiętniającej 50. rocznicę ustanowienia Synodu Biskupów z dnia 17 X 2015”. Dostęp 4.05.2017. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/synodalnosc_17102015.html.
22.Franciszek. „Synodalność konstytutywnym wymiarem kościoła. Przemówienie podczas uroczystości upamiętniającej 50. rocznicę ustanowienia Synodu Biskupów, 17.10.2015 r. ”. Dostęp 5.01.2018. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/synodalnosc_17102015.html.
23.Franciszek. Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” do biskupów, prezbiterów i diakonów do osób konsekrowanych do wiernych świeckich o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2014.
24.Gocko, Jerzy. „Znaki czasu jako «locus theologicus» w posoborowej teologii moralnej”. Roczniki Teologiczne 46, 3 (1999): 81–106.
25.II Polski Synod Plenarny (1991–1999). Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 2001.
26.Jan Paweł II. „Homilia w czasie Mszy św. odprawionej w bazylice Najświętszego Serca Jezusa na rozpoczęcie II Ogólnopolskiego Synodu Plenarnego” z 8.06.1991 r. W: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1991, 1995, 1997. Przemówienia, homilie, 723–727. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1997.
27.Jan Paweł II. Adhortacja apostolska „Familiaris consortio” do biskupów, kapłanów i wiernych całego Kościoła katolickiego o zadaniach rodziny chrześcijańskiej we świecie współczesnym. Rzym, 1981; wyd. polskie Kraków: Wydawnictwo M, 2006.
28.Jan Paweł II. Adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis” do biskupów do duchowieństwa i wiernych o formacji kapłanów we współczesnym świecie. Rzym, 1992; wyd. polskie Kraków: Wydawnictwo M, 2006.
29.Kamiński, Ryszard. Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.
30.Kozubek, Mariola, tłum. Dyrektorium o pasterskiej posłudze Biskupów: Apostolorum Successores. Kielce: Jedność, 2005.
31.Lubac, Henri de. Na drogach Bożych. Paris: Éditions du dialogue, Société d’Éditions Internationales, 1970.
32.Mariański, Janusz. „Uwarunkowania nowej ewangelizacji w demokratycznej Polsce. Aspekt socjologiczno-pastoralny dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego”. W: Oddanie i wytrwałość. Recepcja II Polskiego Synodu Plenarnego, red. Wojciech Góralski, Henryk Seweryniak, 107–166. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2004.
33.Mierzwiński, Bronisław. „Specyfika polskich znaków czasu”. W: Duszpasterstwo a wyzwania XXI w. Materiały z Sympozjum Pastoralistów Polskich, Kielce, 22–24 kwiecień, 63–94. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2011.
34.Misztal, Henryk. „Znaczenie polskich beatyfikacji i kanonizacji w nauczaniu Jana Pawła II”. W: Synodalność Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej 23 października 2003 r., red. Stanisław Tymosz, 161–193. Lublin, 2003.
35.Paweł VI. „Encyklika «Ecclesiam suam» o drogach, którymi Kościół katolicki powinien kroczyć w dobie obecnej przy pełnieniu swojej misji. Do Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszy, pozostających w pokoju i łączności ze Stolicą Apostolską, do Duchowieństwa i wiernych całego świata, jak również do wszystkich ludzi dobrej woli”. Dostęp 25.01.2019. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encykliki/ecclesiam_suam_06081964.html.
36.Paweł VI. „Odczytanie znaków czasu, Rozważanie w czasie Audiencji Generalnej 16 IV 1969 r.”. W: Trwajcie mocni w wierze. T. 2, 561–564. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1974.
37.Pawlina, Krzysztof. Znaki czasu dla Kościoła w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2014.
38.Piotrowski, Wiesław. „Prowadzić «nowe duszpasterstwo». Potrzeba i zadania nowej ewangelizacji na przełomie II i III tysiąclecia chrześcijaństwa”. W: W trzecie tysiąclecie. Komentarz pastoralny do dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego, red. Wiesław Lechowicz. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2002.
39.Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, wyd. IV. Poznań–Warszawa: Wydawnictwo Pallottinum, 1990.
40.Przybyłowski, Jan. „Funkcja wychowawcza Kościoła w kontekście nowej ewangelizacji”. Warszawskie Studia Pastoralne 17 (2012): 69–70. Dostęp 22.01.2018. http://www.warszawskiestudiapastoralne.pl/wsp/wsp17.pdf.
41.Przygoda, Wiesław. Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2017.
42.Rabczyński, Paweł. „Marie-Dominique Chenu OP i jego teologia”. Studia Warmińskie 38 (2001): 383–390.
43.Rabczyński, Paweł. „Znaki czasu”. W: Encyklopedia katolicka. T. 20, kol. 1456. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2014.
44.Rozkrut, Tomasz. Synod diecezjalny w Kościele. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2002.
45.Sobór Watykański II. „Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym «Gaudium et spes». W: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, 811–987. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 1967.
46.Śmigiel, Wiesław. „Synod diecezjalny jako wyraz kolegialności Kościoła i szansa na ożywienie duszpasterstwa”. Teologia Praktyczna 11 (2010): 199–210. Dostęp 20.01.2019. DOI: https://doi.org/10.14746/tp.2010.11.13.
47.Tymosz, Stanisław. „Zadania i priorytety nowej ewangelizacji w świetle uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego”. Roczniki Nauk Prawnych 15 (2005): 341–363.
48.Wielebski, Tomasz. „Uczeń Chrystusa a program duszpasterski Kościoła Katolickiego w Polsce na początku XXI wieku”. Warszawskie Studia Teologiczne 12 (2008): 97–112.
49.Tomaszewski, Tomasz. „Chcemy wspólnie wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego. Wywiad z sekretarzem II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ks. Tomaszem Tomaszewskim”. Wywiad przepr. Arkadiusz Wilman. Dostęp 19.01.2019. http://www.diecezjakoszalin.pl/chcemy-wspolnie-wsluchiwac-sie-w-glos-ducha-swietego.
50.XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania. Dokument końcowy. Watykan, 2018.
51.Zając, Marian. „Nowa ewangelizacja”. W: Encyklopedia katolicka. T. 14, kol. 13–14. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2010.