Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2019.26-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 26 2019
Opracowanie Księdza Profesora Rektora Mariana Rechowicza na temat diakonatu stałego z 1961 roku

Autorzy: Michał Białkowski
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Słowa kluczowe: Sobór Watykański II Kościół katolicki w Polsce ksiądz profesor Marian Rechowicz (1910–1983) opracowanie dotyczące odnowy diakonatu stałego w Polsce diakonisy
Rok wydania:2019
Liczba stron:23 (35-57)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przywrócenie diakonatu stałego w Kościele katolickim było jednym z kilku tematów żywo dyskutowanych w okresie przygotowań do Soboru Watykańskiego II. W 1961 r. opracowanie na ten temat sporządził ks. prof. Marian Rechowicz (1910–1983), ówczesny rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dokument Zagadnienie instytucji diakonatu z punktu widzenia sytuacji i potrzeb Kościoła w Polsce, został rok później opublikowany w języku niemieckim. Do chwili obecnej nie jest znany szerokiemu gronu odbiorców, stąd warto przywołać jego najważniejsze tezy. Autor dostrzega wiele problemów, jakie pojawiłyby się w przypadku ustanowienia tej posługi w Kościele w Polsce. Wskazuje na brak tradycji diakonatu stałego w Polsce, wysoki wskaźnik powołań kapłańskich oraz problem kosztów utrzymania (diakona i jego rodziny), przy ograniczonych możliwościach finansowych parafii. Zaleca natomiast, by wprowadzić posługę diakonis – sióstr zakonnych, których zadaniem byłoby: nauczanie religii; prowadzenie działalności charytatywnej; roznoszenie Komunii św. chorym; przewodniczenie w nabożeństwach nieliturgicznych. Tym samym propozycja ks. prof. Mariana Rechowicza odbiega znacząco od rozwiązań doktrynalnych, przyjętych przez Sobór Watykański II.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie. SPP, Protokoły KEP, II 4/198. Marian Rechowicz, Zagadnienie instytucji diakonatu z punktu widzenia sytuacji i potrzeb Kościoła w Polsce, k. 53–68.
2.Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie. SPP, T: Sobór Powszechny Watykański II (17 VI 1959 – 30 VI 1962), Trzecia sesja plenarna Centralnej Komisji Przygotowawczej II Soboru Watykańskiego, Sprawozdanie o. Bernarda Przybylskiego OP.
3.Białecki, Konrad. Kościół narodowy w Polsce w latach 1944–1965. Poznań, 2003.
4.Białkowski, Michał. „Odnowa posoborowa w Kościele katolickim w Polsce w latach 1972–1978. Zarys wybranych problemów”. Nasza Przeszłość 129 (2018): 387–446.
5.Białkowski, Michał. „Początki odnowy posoborowej w Kościele katolickim w Polsce (do 1972 roku). Zarys wybranych problemów”. Nasza Przeszłość 128 (2017): 229–272.
6.Białkowski, Michał. Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962–1965. Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, 2019.
7.Białkowski, Michał. Wokół Soboru Watykańskiego II. Studia i szkice. Toruń, 2016.
8.Bujak, Janusz. Sobór Watykański II i jego reformy w świetle hermeneutyki ciągłości Benedykta XVI. Studia i Rozprawy t. 33. Szczecin, 2013.
9.Carbone, Vincenzo. Il „Diario” conciliare di Monsignor Pericle Felici, red. Agostino Marchetto. Vatican: Città del Vaticano, 2015.
10.Garrone, Gabriel-Marie. Orientacje Soboru. Tłum. Józef Sadzik, Władysław Tokarek. Paris, 1969.
11.Juchniewicz, Paweł. Siostra naszego Boga. Niezwykła historia Hanny Chrzanowskiej. Kraków, 2017.
12.Kubik, Kazimierz. Hanna Chrzanowska. Błogosławiona pielęgniarka. Kraków, 2018.
13.Mandziuk, Józef. „Rechowicz Marian Józef (1910–1983)”. W: Słownik polskich teologów katolickich 1981–1993, red. Józef Mandziuk. T. 8: A–Z, 482–488. Warszawa, 1995.
14.Mandziuk, Józef. „Z dziejów archidiecezji lwowskiej”. Saeculum Christianum 2, 2 (1995): 35–59.
15.Marczewski, Marek. „Diakonat stały w starożytności chrześcijańskiej i po Soborze Watykańskim II”. Diakon 7–8 (2010–2011): 31–44.
16.Marczewski, Marek. „Diakonat stały we współczesnym Kościele rzymskokatolickim”. Collectanea Theologica 67, 4 (1997): 51–77.
17.Marczewski, Marek. „Dopiero Sobór Watykański II uczynił zadość prośbom i życzeniom, by przywrócić diakonat stały”. W: Studia soborowe. Historia i recepcja Vaticanum II. T. 2. Cz. 2, red. Michał Białkowski, 689–713. Toruń, 2015.
18.Marczewski, Marek. „Karl Rahner o diakonacie stałym”. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 46, 6 (1999): 351–365.
19.Marczewski, Marek. „Zanim wprowadzono stały diakonat w Polsce”. Diakon 11 (2014): 7–33.
20.Nitecki, Piotr. Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny. Warszawa, 1992.
21.O’Malley, John W. SJ. Co się zdarzyło podczas Soboru Watykańskiego Drugiego. Przekł. Andrzej Wojtasik. Kraków, 2012.
22.Rechowicz, Marian. „Das Problem des Diakonats im Hinblick auf die Situation und den Bedarf der Kirche in Polen”. W: Diakonia in Christo. Über die Erneuerung des Dikonats, red. Karl Rahner, Herbert Vorgrimler, 435–447. Freiburg im Breisgau, 1962.
23.Rozynkowski, Waldemar. „Diakonat stały w diecezji toruńskiej – o początkach diakonatu stałego w Polsce”. W: Jubileusz Diecezji Toruńskiej. Spojrzenie w przeszłość i w przyszłość, red. Waldemar Rozynkowski, Paweł Borowski, 117–128. Toruń, 2017.
24.Rozynkowski, Waldemar. „O doświadczeniach i wyzwaniach w posłudze diakona stałego w Polsce”. Diakon 12–13 (2015–2016): 51–54.
25.Rozynkowski, Waldemar. „Uzdolnieni do diakonii”. Civitas Christiana 11 (2017): 17–19.
26.Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski, ojciec Soboru Watykańskiego II 1962–1965. Wybór dokumentów, oprac. Stanisław Wilk, Anna Wójcik. Lublin, 2013.
27.Storia del concilio Vaticano II, diretta da G. Alberigo. Vol. 1. Il cattolicesimo verso una nuova stagione. L’ annuncio e la preparazione gennaio 1959 – settembre 1962, edizione italiana a cura di A. Melloni. Bologna, 1995.
28.Weiss, Anzelm. „Rechowicz Marian bp”. W: Encyklopedia katolicka. T. 16, kol. 1268–1269. Lublin, 2012.
29.Wiltgen, Ralph M. Ren wpada do Tybru. Historia Soboru Watykańskiego II. Przekł. Aleksandra Słowik. Poznań, 2001.
30.Zahajkiewicz, Marek T. „Biskup Profesor Marian Rechowicz (1910–1983). Życie i działalność”. Nasza Przeszłość 62 (1984): 211–235.