Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2018.25-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 25 2018
Actio i contemplatio – dwa skrzydła apostolatu bł. Bolesławy M. Lament

Autorzy: Radosław Kimsza
Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
Słowa kluczowe: Bolesława Lament kontemplacja działanie duchowość monastyczna duchowość eucharystyczna teologia modlitwy
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (103-112)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Bł. Bolesława Lament reprezentuje nurt duchowości chrześcijańskiej właściwy osobom konsekrowanym: kontemplacyjno-apostolski. Te dwa wymiary składają się na treść niniejszego artykułu. Autor dokonuje syntezy actio i contemplatio w życiu bł. Bolesławy, czyniąc w ten sposób jeden, najbardziej właściwy chrześcijańskiemu życiu, model czerpiący z szeroko pojętej mistyki, prowadzącej do apostolskiego działania i apostolskich dzieł ukierunkowujących na mistykę.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bernard, Charles A. Teologia spirituals. Wydawnictwo San Paolo: Milano, 1993.
2.Dekret Świętej Kongregacji Soboru „Sacra Tridentina Synodus” o codziennej Komunii Świętej. W: Eucharystia w wypowiedziach Papieży i innych dokumentach Stolicy Apostolskiej XX w., red. Romuald Rak, 31–36. London: KOW Veritas, 1987.
3.Filokalia. Teksty o modlitwie serca. Kraków: Wydawnictwo M, 2002.
4.Gogola, Jerzy W. Teologia komunii z Bogiem. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2001.
5.Gronkiewicz, Adrianna T. Życie i działalność Bolesławy Marii Lament (1862–1946) założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Warszawa, 1990.
6.Jan Paweł II. Adhortacja apostolska „Redemptionis donum” o konsekracji zakonnej w świetle Tajemnicy Odkupienia. Rzym, 1984.
7.Jan Paweł II. Wprowadzenie z Encykliki „Ecclesia de Eucharistia” Ojca świętego Jana Pawła II do biskupów do kapłanów i diakonów do zakonników i zakonnic do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o Eucharystii w życiu Kościoła, 3–13. Rzym, 2003.
8.Korbut, Ewa. Duchowość Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Warszawa, 2014.
9.Lament, Bolesława. Dyrektorium Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. T. 1. Mps. Białystok, 1944.
10.Lament, Bolesława. Pisma. Mps.
11.Michniewicz, Wojciech. Eucharystia w życiu bł. Bolesławy. Dostęp 20.12.2017. http://www.misjonarki-swietej-rodziny.org/zalozycielka_opracowania.html.
12.Sobór Watykański II. Dekret o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego „Perfectae Caritatis”. Rzym, 1965.
13.„Założycielka. Wspomnienia o bł. Bolesławie”. Dostęp 3.06.2016. http://www.misjonarki-swietej-rodziny.org/zalozycielka_wspomnienia.html.
14.„Założycielka. Życie”. Dostęp 1.06.2016. http://www.misjonarki-swietej-rodziny.org/zalozycielka_zycie.html.
15.Zarzycki, Stanisław T. „Kontemplacja”. W: Leksykon duchowości katolickiej, red. Marek Chmielewski, 432–446. Lublin–Kraków: Wydawnictwo M, 2002.