Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2015.22-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 22 2015
Człowiek ponowoczesny jako podstawowy problem nowej ewangelizacji

Autorzy: Edward Sienkiewicz
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: modernizm nowa apologia prawda panowanie Boga ponowoczesność myśl starogrecka redefinicja dekonstrukcja narracja relatywizm sceptycyzm pesymizm nowa ewangelizacja
Rok wydania:2015
Liczba stron:19 (145-163)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Podstawowym kryterium rozumienia nowej ewangelizacji jest dzieło Jezusa Chrystusa. Ogłoszone przez Niego bliskie panowanie Boga przesądza o istocie nowości Jego wydarzeniawobec Starego Przymierza. Dodatkowym aspektem tej nowości jest każdorazowy kontekst, do którego należy obecnie postmodernizm jako wyjątkowe wyzwanie wobec misji ewangelizacji. Wyznacznikiem rozumienia kontekstu jest najpierw postępowanie historycznego Jezusa, a następnie Jego uczniów i pierwszych nauczycieli wiary wychodzących na spotkanie antycznego świata z jego kulturą, charakteryzującą się dążeniami uniwersalistycznymi. Najbardziej skuteczną podstawą spotkania kultur i zarazem zachodniej cywilizacji okazało się chrześcijaństwo stawiające w centrum poznanie obiektywnej i wszystkich zobowiązującej prawdy. Ponowoczesność hołdująca relatywizmowi i negująca obiektywny charakter prawdy dąży do radykalnej redefinicji obrazu rzeczywistości. Jej początkiem ma być dekonstrukcja rozumiana jako negacja dotychczasowych osiągnięć kulturowych i cywilizacyjnych, jednak bez propozycji jakiejkolwiek nowej wizji świata oraz człowieka. Stąd ponowoczesność należy określić jako radykalną formę współczesnego sceptycyzmu i pesymizmu, czemu chrześcijanie muszą przeciwstawić wciąż aktualną apologię – jako obronę wiary i ewangelizację – jako jej świadectwo. Przymiotnikowe ich dookreślenie – „nowa apologia” i „nowa ewangelizacja” podyktowane jest ich nowym kontekstem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Babiński J., Irreligia, Pelplin 2010.
2.Bała M., Źródła ponowoczesności jako zjawiska, w: Teologia wobec nurtu ponowoczesności, red. K. Góźdź, J. Chyła, S. Kunka, Pelplin 2012.
3.Bartnik C.S., Fenomen Europy, Radom 2001.
4.Bartnik C.S., Kościół, Lublin 2009.
5.Bitner J., Filozofia człowieka. Zarys dziejów i przegląd stanowisk, Łódź 1997.
6.Bokwa I., Teologia wobec ponowoczesności, Sandomierz 2010.
7.Bortkiewicz P., Mentalność sekty a ideologia postmodernistyczna, „Ethos” (1996), nr 1-2, s. 160-168.
8.Bourgeois H., Sesboüé B., Tihon P., Znaki zbawienia, t. 3, tłum. P. Rak, w: Historia dogmatów, red. B. Sesboüé, Kraków 2001.
9.Bronk A., Zrozumieć świat współczesny, Lublin 1998.
10.Campbeli L., The Sophistes and politicus of Plato: With a Revised Text and English Notes, Oxford 1967.
11.Copleston F., Historia filozofii, t. I, tłum. H. Bednarek, Warszawa 1998.
12.Cyprian, Listy, tłum. W. Szołdrski, w: Pisma starochrześcijańskich pisarzy, t. 1, opr. E. Stanula, Warszawa 1969.
13.Cyprian, O jedności Kościoła katolickiego, w: K. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, t. 1, Warszawa 1975.
14.Dawson C., Tworzenie się Europy, Warszawa 1961.
15.Dąbrowski M., Postmodernizm: myśl i tekst, Kraków 2000.
16.Dembińska-Siury D., Platon o wychowaniu, Warszawa 1994.
17.Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, tłum. I. Krońska, K. Leśniak, W. Olszewski, t. 3, Warszawa 1988.
18.Drożdż B., Uwarunkowania społeczno-kulturowe ewangelizacji w Polsce, w: Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności, red. W. Przygoda, E. Robek, Sandomierz 2011.
19.Dupuis J., Verso una teologia cristiana del pluralismo religioso, Brescia 1997.
20.Duqoc C., Niejasności teologii sekularyzacji, Warszawa 1975.
21.Dziewiecki M., Ponowoczesność, media i ewangelizacja, „Życie Konsekrowane” (2008), nr 6, s. 8-33.
22.Dziewiecki M., Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce 2002.
23.Espada C., Świecki liberalizm i postmodernizm antyreligijny, „Communio” 18 (1998), nr 4, s. 105-114.
24.Euzebiusz z Cezarei, Historia kościelna, opr. A. Lisiecki, Kraków 1993.
25.Euzebiusz, Żywot Konstantyna, tłum. t. Wnętrzak, Kraków 2007.
26.Fiedrowicz M., Apologie im frühen Christentum. Die Kontroverse um den christlichen Wahrheitsaspruch in den ersten Jahrhunderten, Paderborn 2001.
27.Finkenzeller J., Eschatologia, tłum. W. Szymona, w: Podręcznik teologii dogmatycznej, traktat XI, red. W. Beinert, Kraków 1995.
28.Fossini G., Evangelizzazione oggi, Bologna 1994.
29.Gajda J., Platońska droga do idei: aksjologiczny rodowód platońskiej ontologii, Wrocław 1993.
30.Gerstenberger E.S., Theologien im Alten Testament, Stuttgart 2001.
31.Ignacy Antiocheński, List do Smyrneńczyków, 8,2, tłum. A. Świderkówna, w: Pisma starochrześcijańskich pisarzy, t. XLV, Ojcowie Apostolscy, ATK, Warszawa, 1990.
32.Ireneusz z Lyonu, Adversus haereses (zdemaskowanie i odparcie fałszywej gnozy), 3,3,2, w: K. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, t. 1, Warszawa 1975.
33.Jan Paweł II, Fides et ratio, Rzym 1998.
34.Jeremias J., Die Reue Gottes, Neukirchen – Vluyn 1997.
35.Kehl M., Ekklesiologie, w: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 3, hrsg. W. Kasper, Freiburg – Basel – Rom – Wien 1995.
36.Kiereś H., Trzy socjalizmy. Tradycja łacińska wobec modernizmu i postmodernizmu, Lublin 2000.
37.Klemens Rzymski, List do Kościoła w Koryncie, w: Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, tłum. A. Świderkówna, wyd. II, „Biblioteka Ojców Kościoła”, nr 10, Kraków 1998.
38.Knierim R.P., The Task of Old Testament. Method and Cases, Grand Rapids Cambridge 1995.
39.Kowalczyk M., Drogi poznania teologicznego w dobie postmodernizmu, w: Postmodernizm. Wyzwanie dla chrześcijaństwa, red. Z. Sareło, Poznań 1995.
40.Kowalczyk M., Nowa ewangelizacja dla przekazu chrześcijańskiej wiary w dobie postmodernizmu, w: Teologia wobec nurtu ponowoczesności, red. K. Góźdź, J. Chyła, S. Kunka, Pelplin 2012.
41.Kowalczyk S, Idee filozoficzne postmodernizmu, Radom 2004.
42.Kowalczyk S., Kultura a religia, w: Encyklopedia katolicka, t. 10, Lublin 2004.
43.Kowalski J., Ewangelizacja w kontekście sekularyzacji, „Homo Dei” (2005), nr 4, s. 13-28.
44.König F., Duchowe podstawy Europy, tłum. J. Garewicz, w: Europa i co z tego wynika. Rozmowy w Castel Gandolfo, red. K. Michalski, Warszawa 1990.
45.Krąpiec M.A., Dzieła, t. IX, Ja – człowiek, Lublin 1991.
46.Kuźma E, Postmodernizm, w: Po przełomie. Przełom wieku w kulturze – kultura na przełomie wieków, red. A. Żylińska, A. Skrendo, Szczecin 2001.
47.Lineamenta XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej, Watykan 2011.
48.Lohfink G., Braucht Gott die Kirche? Zur Theologie des Volkes Gottes, Freiburg 1998.
49.Luz U., Das Evangelium nach Matthäus, III, Zürich 1997.
50.Majka J., Przemiany społeczne a religijność, w: W nurcie zagadnień posoborowych, t. 4, Warszawa 1970.
51.Mazanka P., Niektóre cechy współczesnej sekularyzacji i sekularyzmu, w: Ku syntezie wiary i kultury, red. K. Wolsza, Opole 2006.
52.Montefiore S.S., Jerozolima. Biografia, Warszawa 2011.
53.Mroczkowski I., Wyzwania przed ludźmi sumienia w Polsce, w: Człowiek. Sumienie. Wartości, red. J. Nagórny, A. Derdziuk, Lublin 1997.
54.Nagórny J., Europejski wymiar duchowości chrześcijańskiej, w: Europa jutra. Europejski rynek wewnętrzny jako zadanie kulturalne i gospodarcze, red. P. Koslowski, Lublin 1994.
55.Napiórkowski A.A., Bosko-ludzka wspólnota. Podstawy katolickiej eklezjologii integralnej, Kraków 2010.
56.Oko D., Suwerenność chrześcijaństwa. Teolog wobec filozofii ponowoczesności, w: Teologia wobec nurtu ponowoczesności, red. K. Góźdź, J. Chyła, S. Kunka, Pelplin 2012.
57.Orygenes, Homilie o Księdze Jozuego, tłum. S. Kalinowski, Warszawa 1986.
58.Orygenes, O uczciwości, w: Orygenes, Wybór pism, t. 1, tłum. W. Myszor, E. Stanula, W. Kania, Warszawa 1970.
59.Orygenes, O widowiskach, w: K. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, t. 1, Warszawa 1975.
60.Orygenes, O chrzcie, w: K. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, t. 1, Warszawa 1975.
61.Orygenes, Preskrypcja przeciw heretykom, XXI,4, w: K. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, t. 1, Warszawa 1975.
62.Orygenes, Przeciw Celsusowi, tłum. S. Kalinowski, Warszawa 1986.
63.Perkowska H., Postmodernizm a metafizyka, Warszawa 2003
64.Pikor W., Królowanie Jahwe w świetle Iz 33, w: Królestwo Boże. Dar i nadzieja, red. K. Mielcarek, Lublin 2009.
65.Possenti V., Le società liberali al. bivio. Lineamenti di filosofia della società, Marietti 1991.
66.Preuss H.D., Theologie des Alten Testaments I, Stuttgart 1991.
67.Przybyłowski J., Znaczenie nowej ewangelizacji dla duszpasterstwa młodzieży, Studium pastoralne, Lublin 2001.
68.Rabinow P., Representations are Social Facts: Modernity and Post-Modernity in Anthropology, w: Writing Culture: the Poetics and Politics of Ethnography, wyd. J. Clifford and G.E. Marcus, Berkeley 1986.
69.Ratzinger J. – Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. II, tłum. W. Szymona, Kielce 2011.
70.Ratzinger J., W drodze do Jezusa, tłum. J. Merecki, Kraków 2004.
71.Ratzinger J., Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, tłum. R. Zajączkowski, Kielce 2004.
72.Ratzinger J., Tajemnica Chrystusa, tłum. J. Płoska, Kielce 2005.
73.Reale G., Historia filozofii starożytnej, tłum. E.I. Zieliński, Lublin 1997.
74.Reale G., Per una nuowa interpretazione di Platone. Rilettura della metafisica dei grandi dialoghi alla luce delle “Dottrine non scritte”, Milano 1991.
75.Rendtorff R., Theologie des Alten Testaments. Ein kanonischer Entwurf II, Neukirchen 2001.
76.Sareło Z., Postmodernistyczny styl myślenia i życia, w: Postmodernizm. Wyzwanie dla chrześcijaństwa, red. Z. Sareło, Poznań 1995.
77.Sareło Z., Postmodernizm w pigułce, Poznań 1998.
78.Schönborn C., przy współpracy M. Konrada i H.Ph. Webera, Bóg zesłał Syna swego. Chrystologia, tłum. L. Balter, Poznań 2002.
79.Schönborn C., Weihnacht – Mythos wird Wirklichkeit. Meditationen zur Menschwerdung, Einsiedeln 1992.
80.Sicre J.L., Profetismo in Israele, Roma 1995.
81.Sienkiewicz E., Nie lękaj się Europo, Szczecin 2010.
82.Skoczyński J., Kultura, w: Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków 2004, s. 618.
83.Smolka B., Narodziny i rozwój personalizmu, Opole 2002.
84.Styczeń T., Reewangelizacja Europy sprawą reedukacji sumienia, „Chrześcijanin w Świecie” (1992), nr 2, s. 25-36.
85.Styczeń T., Wolność z prawdy żyje. Wokół encykliki „Veritatis splendor”, w: Jan Paweł II, Veritatis splendor – tekst i komentarz, red. A. Szostek, Lublin 1995.
86.Świeżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa – Wrocław 2000.
87.Teologia wobec nurtu ponowoczesności, red. K. Góźdź, J, Chyła, S. Kunka, Pelplin 2012.
88.Tertulian, O chrzcie, w: Tertulian, Wybór pism, t. 1, tłum. W. Myszor, E. Stanula, W. Kania, Warszawa 1970.
89.To, co najważniejsze nie zostało jeszcze powiedziane, Rozmowa z Z. Baumanem, „Przegląd Powszechny” (1999), nr 1, s. 33-34.
90.Veyne P., Imperium grecko-rzymskie, tłum. P. Domański, Kęty 2008.
91.Vloet J., Wiara wobec wyzwań postmodernizmu, „Communio” 14 (1994), nr 6, s. 60-67.
92.Waldstein W., Teoria generale del diritto, Roma 2001.
93.Weigel G., Katolicyzm ewangeliczny, tłum. G. Gomola, A. Gomola, Kraków 2014.
94.Weiler J.H.H., Un’Europa Cristiana. Un saggio esplorativo, Milano 2003.
95.Weisch W., Einleitung, w: Wege aus der Moderne, Schlüsseltexte der Postmoderne-Diskussion, Weinheim 1988.
96.Whithelan K.W., King and Kingship, The Anchor Bible Dictionary, t. 4, New York 1993.
97.Wierzbicki A., Sokrates: narodziny Europy, „Ethos” (1993), nr 21/22, s. 197-206.
98.Wróbel M.S., Antyjudaizm a Ewangelia według św. Jana. Nowe spojrzenie na relację czwartej Ewangelii do judaizmu, Lublin 2005.
99.Zachariasz A.L., Moralność i rozum w ponowożytności, w: Moralność i etyka w ponowoczesności, red. Z. Sareło, Warszawa 1996
100.Życiński J., Humanizm chrześcijański w obliczu współczesnego kryzysu kultury, w: Tertio millennio adveniente. U progu trzeciego tysiąclecia, red. G. Witaszek, Lublin 2000.