Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2015.22-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 22 2015
Zbawczy charakter misterium Bożego Narodzenia. Próba prezentacji dynamicznej wizji wcielenia

Autorzy: Bogdan Kulik
Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim
Słowa kluczowe: Jezus Chrystus wcielenie zbawienie odkupienie
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (115-130)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dzieło zbawienia człowieka przez Jezusa Chrystusa osiągnęło swój szczyt w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu, lecz rozpoczęło się już w momencie przyjęcia natury ludzkiej przez Syna Bożego. Świadczy o tym Pismo Święte i Tradycja, które uczą, że głównym celem działania zbawczego jest uwolnienie człowieka od grzechu i przywrócenie mu pełni życia. Ponieważ destrukcyjna moc grzechu objawia się przede wszystkim jako: 1) zerwanie relacji z Bogiem, 2) śmierć, 3) utrata sensu życia, dlatego tych trzech konkretnych konsekwencji grzechu dotyczy zbawcze działanie Boga w akcie wcielenia. Zbawienie posiada podwójny aspekt: jest obdarowaniem dobrem (aspekt pozytywny) przy jednoczesnym uwolnieniu od zła (aspekt negatywny). W konsekwencji wcielenie Syna Bożego jest: 1) obdarowaniem obecnością i uwolnieniem od samotności, 2) obdarowaniem życiem i uwolnieniem od śmierci; 3) obdarowaniem nadzieją i uwolnieniem od bezsensu. Odpowiednim momentem do głoszenia tej prawdy jest uroczystość Bożego Narodzenia, która winna być szczególną okazją do pogłębienia refleksji nad misterium uwalniającego spotkania człowieka z Bogiem w nowo narodzonym Emmanuelu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Athanasius, To Epictetus, http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf204.xxv.iii.iv.xiv.html.
2.Augustyn, Kazanie 185. Na Dzień Narodzenia Pana, 2, w: Tenże, Wybór mów. Kazania świąteczne i okolicznościowe, red. E. Stanula, Warszawa 1973.
3.Bujak J., „On jest obrazem Boga niewidzialnego” (Kol 1, 15). Wprowadzenie do chrystologii, Szczecin 2011.
4.Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, red. H. Denzinger – P. Hünermann, Bologna 20095.
5.Hipolit, Przeciw Noetosowi, w: Trójca Święta. Tertulian. Przeciw Prakseaszowi. Hipolit. Przeciw Noetosowi, red. H. Pietras, Kraków 1997.
6.Ireneusz, Adversus haereses, III, 18, 1. 7, w: Ireneusz, Chwałą Boga żyjący człowiek, red. J. Comby, D. Singles, Kraków 1999.
7.Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio (07.12.1990).
8.Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
9.Kongregacji Nauki Wiary, Dominus Iesus. Deklaracja o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła, (06.08.2000).
10.Leon Wielki, Kazanie na Uroczystość Narodzenia Pańskiego, 1; w: Tenże, Kazania wybrane, red. J. Czuj, Poznań 1936.
11.Marcel G., Il mistero dell’essere, Roma, 19872.
12.Moysa S., Zbawienie, w: Katolicyzm A-Z, red. Z. Pawlak, Poznań 1994, s. 397-398.
13.Naumowicz J., Wcielenie Boga i zbawienie człowieka. Złota reguła soteriologii patrystycznej, „Warszawskie Studia Teologiczne” 13(2000), s. 17-30.
14.O’Collins G., Cristologia. Uno studio biblico, storico e sistematico su Gesù Cristo, Brescia 19922.
15.O’Collins G., Gesù nostro Redentore. La via cristiana alla salvezza, Brescia 2009.
16.O’Collins G., Incarnazione, Brescia 2004.
17.Paluch M., Traktat o zbawieniu, Warszawa 2006.
18.Proklus, Kazanie 7 na Objawienie Pańskie, 1-3, w: Liturgia Godzin. Codzienna Modlitwa Ludu Bożego, tom 1, Poznań 1982, s. 524-526.
19.Proklus, Kazanie ku czci Najświętszej Dziewicy, 2, w: Ojcowie Kościoła greccy i syryjscy. Teksty o Matce Bożej, red. W. Kania, Niepokalanów 1981.
20.Propitiatorium w: A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Warszawa 19924, s. 549.
21.Rahner K., Natale, festa dell’eterna giovinezza, w: Nuovni saggi II, Roma 1968, s. 151-152.
22.Rahner K., Notte di Natale, w: Nuoni saggi II, Roma 1968, s. 159-164.
23.Rahner K., Problemi della cristologia d’oggi, w: Saggi di cristologia e di mariologia, Roma 1965, s. 3-91.
24.Rahner K., Il significato perenne dell’umanità di Gesù nel nostro raporto con Dio, w: Saggi di cristologia e di mariologia, Roma 1965, s. 240-258.
25.Rahner K., Teologia dell’incarnazione, w: Saggi di cristologia e di mariologia, Roma 1965, s. 93-121.
26.Ratzinger J., Przyszłość zbawienia, w: Zmartwychwstanie i życie wieczne. Studia o eschatologii i teologii nadziei, Lublin 2014, s. 459-478.
27.Ratzinger J., Zmartwychwstanie ciał, w: Zmartwychwstanie i życie wieczne. Studia o eschatologii i teologii nadziei, Lublin 2014, s. 332-337.
28.Rusecki M., Cud w chrześcijaństwie, Lublin 1996.
29.Rusecki M., Funkcje cudu, Sandomierz–Lublin 1997.
30.Winling R., Natale e il mistero dell’incarnazione, Brescia 2013.
31.Zawadzki R., Jezus jako gō’ēl. Przyczynek do chrystologii Nowego Testamentu, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 8(2009), nr 2, z. 15, s. 254-269.
32.Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej, w: Sobór Watykański II. Konstytucje-Dekrety-Deklaracje, Poznań 1967.